Ur Luggude dombok 1630, Stubbarp, Brunnby

Från LuggudeWiki
Version från den 8 januari 2012 kl. 17.19 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Rasmus Nielsen i Stubbarp kan inte betala skatt.

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till lougud herritz ting, och Casper Salomonsen schriffuer ibm. Giöre Vitterligtt dett aar effter Christi födsell 1630 Onsdagen den 30 Junij her paa for:ne ting for oss och herritzmend flere som samme dag ting sigte.

War shicket fornnumbstig mand Rasmus Nielsen i Stubbarp er sig höyligen beklegede, adt hand boer paa en strandbacke, saa hand formedelst den offuerflödige regen och Waade, som i denne forlöbene Waarsstidh werett haffuer, icke haffuer kundet saa nogen saed i dette aar, hand icke heller i de thuende forgangen aar, haffuer bekommet nogen saed till hans gaard huor Vdoffuer hand ehr geraden i saa stoer armod och fattigdomb, att hand icke kand eller formaa, adt Vdgiffue eller aff sted komme den sidst paabödne kongeshatt och Giengier huilchet saa i sandhed adt were beuiste hand det idag med efftershr:e thuende dannemend och Windisbiurd, som er Pouell Mogensen i Stubberup och Olle jensen i Brecke, huilcke for Retten framstode, soar och Wunde effter lougen, adt det dennom, saauell som flere aff herritzmend som paa tinget thill sede were, fuld Witterligt ehr, adt det |: diswerre :| saa i sandhed er som forshr:ne Rasmus Nielsen sig beklaget haffuer, huoreffter hand were et Tingswinde begierendis, huilcket wi hannom icke Vise adt kunde benechte, effter som de berette adt det hannom aff Welachtl Peder Laursen Kongl: Maijsts Ridefougit till Helsingborg slott war beuilliget och samticht adt hand maahte före forshr:ne Vindisbiurd foruden kald och Varsell.

Adt saa for retten sheet och faret er, som forshreffuit staar, dis thill Windisbiurd Vndertricht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA."