Ur Luggude dombok 1628, Gunnestorp, Farhult

Från LuggudeWiki
Version från den 16 januari 2012 kl. 18.00 av Jerlerup (diskussion | bidrag) (Nils Jönsson i Jonstorp kan inte betala skatt.)
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Nils Jönsson i Jonstorp kan inte betala skatt.

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till lougud herritz ting, och Hans Söffrensen i Helsingboreg, schriffuer, giöre Vitterligtt att aar effter Christi födsell 1628 Onsdagen den 26 Martij her paa for:ne ting.

War shicket Peder Nielsen i Gundestrup wdj Farholte Sougen, och wdj Erlig och Wellagt Jacob Hansen, Kongl. Maijst: ridefougett till Hellsingborgs slott, hans neruarellse och paa hör, loed frambholle effter schreffne Windisbörde.

Da frembstoed Lasse Olsen i döinge och niells pedersen wdj for:ne Gundestrup, som wed tiells stede soar och widnet effter Lougen, att forshreffne Peder Niellsen boer paa en meget waagh skattegaard och den ehr iche saa goed wdj grund och tiendomb som en anden hallf skattegaard, Och efftersom samme deris bekiendelse och winde war for:ne Peder Niellsen och Thingswinde begierendis huilcket dommeren icke wiste at kunde hannom benegte.

Dis thill Windisbiurd Vndertröcht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA."