Skillnad mellan versioner av "Ur Luggude dombok 1628, Gunnestorp, Farhult"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
(Nils Jönsson i Jonstorp kan inte betala skatt.)
(Nils Jönsson i Jonstorp kan inte betala skatt.)
Rad 5: Rad 5:
 
"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till lougud herritz ting, och Hans Söffrensen i Helsingboreg, schriffuer, giöre Vitterligtt att aar effter Christi födsell 1628 Onsdagen den 26 Martij her paa for:ne ting.
 
"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till lougud herritz ting, och Hans Söffrensen i Helsingboreg, schriffuer, giöre Vitterligtt att aar effter Christi födsell 1628 Onsdagen den 26 Martij her paa for:ne ting.
  
War shicket Peder Nielsen i Gundestrup wdj Farholte Sougen, och wdj Erlig och Wellagt Jacob Hansen, Kongl. Maijst: ridefougett till Hellsingborgs slott, hans neruarellse och paa hör, loed frambholle effter schreffne Windisbörde.
+
War shicket Peder Nielsen i Gundestrup wdj Farholte Sougen, och wdj Erlig och Wellagt [[Jacob Hansen]], Kongl. Maijst: ridefougett till Hellsingborgs slott, hans neruarellse och paa hör, loed frambholle effter schreffne Windisbörde.
  
 
Da frembstoed Lasse Olsen i döinge och niells pedersen wdj for:ne Gundestrup, som wed tiells stede soar och widnet effter Lougen, att forshreffne Peder Niellsen boer paa en meget waagh skattegaard och den ehr iche saa goed wdj grund och tiendomb som en anden hallf skattegaard, Och efftersom samme deris bekiendelse och winde war for:ne Peder Niellsen och Thingswinde begierendis huilcket dommeren icke wiste at kunde hannom benegte.  
 
Da frembstoed Lasse Olsen i döinge och niells pedersen wdj for:ne Gundestrup, som wed tiells stede soar och widnet effter Lougen, att forshreffne Peder Niellsen boer paa en meget waagh skattegaard och den ehr iche saa goed wdj grund och tiendomb som en anden hallf skattegaard, Och efftersom samme deris bekiendelse och winde war for:ne Peder Niellsen och Thingswinde begierendis huilcket dommeren icke wiste at kunde hannom benegte.  

Versionen från 16 januari 2012 kl. 18.14

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Nils Jönsson i Jonstorp kan inte betala skatt.

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till lougud herritz ting, och Hans Söffrensen i Helsingboreg, schriffuer, giöre Vitterligtt att aar effter Christi födsell 1628 Onsdagen den 26 Martij her paa for:ne ting.

War shicket Peder Nielsen i Gundestrup wdj Farholte Sougen, och wdj Erlig och Wellagt Jacob Hansen, Kongl. Maijst: ridefougett till Hellsingborgs slott, hans neruarellse och paa hör, loed frambholle effter schreffne Windisbörde.

Da frembstoed Lasse Olsen i döinge och niells pedersen wdj for:ne Gundestrup, som wed tiells stede soar och widnet effter Lougen, att forshreffne Peder Niellsen boer paa en meget waagh skattegaard och den ehr iche saa goed wdj grund och tiendomb som en anden hallf skattegaard, Och efftersom samme deris bekiendelse och winde war for:ne Peder Niellsen och Thingswinde begierendis huilcket dommeren icke wiste at kunde hannom benegte.

Dis thill Windisbiurd Vndertröcht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA."