Tycho Brahes försäljningsbrev, då han sålde Knutstorp till Sten Brahe 1594

Från LuggudeWiki
Version från den 7 december 2011 kl. 13.11 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök
Kullens fyr 1619. (Av Anth Goeteris, http://www.fyr.org/Kullen.htm).

Skøde på halvparten af Knutstorp hovedgård

samt tilliggende gods fra Tycho Brahe til hans bror Steen Brahe, dateret 6. august 1594.

De handlende

Jeg Tygge Brahe till Knudstrup, kiendis og giør witterligtt for alle vdj thette mitt obne Breff, Att ieg med min frie Willie oc welberad houff,49 haffuer Soldtt Skødtt och affhenndt, Och nu med thette mitt obnne breff, Sellger, Skiøder och alldiellis affhennder, frann mig och alle mine arffuinge, och thill min kierre Broder Erllig och Welbiurdige Manndt Steenn Brahe til Knudstrup, och hanns Arffuinge […]

Det handlede

[…] Min Sedegaardt som er halffpartenn aff Knudstrups Hoffuittgaartt, liggenndis vdi Skaanne vdj Lugede Herredt wdj Kogerøds Sogenn, som mig epther min sallige fader Arffueligenn er tilfaldenn, Med ald min Anpartt, aff thette eptherschrefne, som er Heignedenn och Suineleie,50 som thennd er Jnnduortt,51 och med Pløinings march, och med the Ennge ther bleff tagenn frann Nybøgge, Dissligeste med Konngelig Mayestæt, och Blegiskers Mølle, som giffuer Aarligenn iij [3] Pund Miell, Item med Stochholmb, Kalmer, och Elseborrigh, som er bygtt vdenn for Wonngene, Och min Anpartt vdj Juspatronatus52 till Kourøds Kircke, Sammeledis alld min Anpartt aff alle the Fiskewannde, som till forskrevne Knudstrups hoffuittgaartt liggenndis er, vdj huad Marck the ligger, J liige maade Bennerop Lund, och min Anpartt paa Aassenn, Dissligeste min Anpartt vdj Herlighedenn, vdj thisse eptherschreffnne fembgaarde vdj Lugede Herrett liggenndis, som er vdj en gaartt i Tangen, vdj en gaardt vdj Wiierødt, Wdj Smørmølle, vdj en gaardt i Fulesanngh, vdj en gaardt i Bøgetoffte, med tuennde Gadehuse, Huilche forschreffne femb gaarde giffuer theris Lanndgille thill the fattige wed Kourøds Kirche, och følger Jus Patronatus till forskrevne Kogerøds Kirche - Vdj Liige maade haffuer Jeg och Soldt Skiødt och affhenndt, och nu vdj thette mitt obnne breff, Sellger Skiøder och alldiellis affhennder, frann mig och alle mine Arffuinge, och thill forskrevne min Kierre Broder Steenn Brahe och hanns Arffuinge, Thesse eptherskreffnne mine gaarde och guotz som mig effter min sallige fader Arffueligen er thillfalldenn, Liggenndis vdj Skaanne, som er først vdj Rønnebiergs Herredt, Kourødts Sogenn, Bennerop, Benndt Huidt skyller, j [½] tønne Smør, iiij [4] march gesterie,53 iiij [4] mk. fodernøds pennche, 54 Bennerop Lund, Assertorp Aage Niellssenn, skyller iij [3] pund Smør ij [2] mk. gesterie, ij [2] mk. fodernøds pennche, Westersløff Lugud Herrett Blegisker, Hindtze Niellssenn, skyller, j [½] tønne Smør, iiij [4] mk. giesterie, iiij [4] mk. fodernøds pennche, j [1] Lamb, j [1] gaas, ij [2] hønns, Annders Jyde skyller, vj [6] pund Smør, iiij [4] mk. giesterie, ij [2] mk. fodernøds penche, j [1] Lamb j [1] gaas ij [2] hønns, Niells Saxe skyller vj [6] pund Smør, iiij [4] mk. gesterie, ij [2] mk. fodernøds penche, j [1] lamb, j [1] gaas, ij [2] hønns, Mogenns Pouelssenn och Peder Boessenn skyller, j [½] tønne Smør, iiij [4] mk. gesterie, iiij [4] mk. fodernøds pennche, j [1] Lamb, j [1] gaas, ij [2] hønns, Adtzer och Oloff Pederssenn skyller, j [½] Tønne Smør, iiij [4] mk. gesterie, iiij [4] mk. fodernøds pennche, j [1] Lamb, j [1] gaas, ij [2] Hønns, Kourødt Olloff Jennssen skyller, vj [6] pund Smør, iiij [4] mk. gesterie, ij [2] mk. fodernøds penche, j [1] Lamb j [1] gaas ij [2] hønns, Sønndergaartt i Bøgethofftte, Jenns Mogennssenn giffuer Lanndgille till Halmsted kirche, viij [8] sk. gesteriie, ij [2] mk. fodernøds pennche, Skaffterup Siffuennd Pederssenn skyller j [½] tønne Smør, iiij [4] mk. gesterie, iiij [4] mk. fodernøds pennche, Wgleboe Niells Pederssen skyller j [1] Fierdinng Smør, iiij [4] mk. gesterie, ij [2] mk. fodernøds Pennche, Giffuis Aarligenn aff forskrevne gaardt till Wester Karlebye Kirche, iij [3] Pund Smør, Biercke Backenn, Hogenn Rasmussenn skyller iij [3] Pund Smør, ij [2] mk. fodernøds penche ij [2] mk. gesterie, Bøgerup Knud Pederssenn schyller j [1] fier-dinng Smør, iiij [4] mk. gesterie, ij [2] mk. fodernøds penche, Heste Hauffue Chrestenn Nielssenn j [½] Tønne Smør, iiij [4] mk. gesterie, iiij [4] mk. fodernøds penche, Ølmøs Agger Lauritz hanssen, j [1] fierding Smør, iiij [4] mk. gesterie, ij [2] mk. fodernøds pennche, Onnse Herredt, Trannrødt Tygge Jacobssenn skyllder vj [6] Pund Smør, iiij [4] mk. gesterie, ij [2] mk. fodernøtz Pennche j [1] Tønne haffre, Item halffpartenn aff Aagerup Gaardt och Møllen Halff, j [½] Tønne Smør, ij [2] Pund Miell, Mayegaardt Knud Rasmussenn skyller j [1] fierdinng Smør, iiij [4] mk. gesterie, ij [2] mk. fodernøds Pennche, Refftoffte Gudmand Pederssenn skyller iij [3] pund Smør, ij [2] mk. gesterie, ij [2] mk. fodernøds penche, iij [3] sk. pennche, Peder Niellssenn ij [2] mk. gesterie, ij [2] mk. fodernøds penche, iij [3] sk. pennche, Damsgaardt Hanns Pederssenn skyller vj [6] pund Smør iiij [4] mk. gesterie, ij [2] mk. fodernøds Penn-che, Reersløff Truels Jennssen skyller xxiiij [24] skiepper Biugh, xviij [18] sk Skattepennche, iij [3] tønner haffre, Niells Skredder skyller xij [12] skiepper biugh, ix [9] sk. skattepennche, ij [1½] tønne haffre, Høgestrup Tygge Annderssenn skyller ij [2] pund biugh vj [6] Tønner haffre, iiij [4] mk. fodernøds Penche j [1] Lamb j [1] gaas ij [2] høns, Werme Else Jeppis skyller ij [2] pund Biugh xiiij [14] sk. Skattepennche, iiij [4] mk. gesteriie, iiij [4] mk. fodernøds pennche, Jnngillsted Herredt Hoffbye, Olluff Niellsenn skyller ij [1½] pund biugh xxiij [22½] sk. skatte Pennche x [10] Tønner haffre gesterie, iiij [4] mk. Mølleskylld,55 Jnngmar Stennckelssen skyller j [1] Pund biugh v [4½] sk. Skattepennche, x [10] Tønner haffre for gesterie och fuodernød, Hammer, Hogenn Mogennssenn xxj [21] skiepper rugh xviij [18] sk. Skattepennche, ij [2] mk. gesterie, xviij [18] sk. fodernøds penche, Clemmidt Morthennssen skyller xxj [21] skiepper Rugh xviij [18] sk. Skattepennche, ij [2] mk. gesterie, xviij [18] sk. fodernøds Pennche, Peder Morthennssen skyller viij [8] skiepper Rug, xviij [18] sk. skattepennche xij [12] sk. gesterie, ij [1½] mk. fodernøds penche, Fers herredt, Ellistadt Niells Niellssenn skyller j [1] Pund biugh, iiij [4] mk. gesterie ij [2] mk. fodernøds pennche, Carll Nielssenn skyller j [1] pund Biugh, iiij [4] mk. gesterie, ij [2] mk. fodernøds pennche, Skødtz Herredt Stervj Niels Jbssenn Skyller, iiij [4] sk. grott ij [2] mk. fodernøds pennche vj [6] Tønner haffre, Oxe Herredt Jess Annders Benndtzenn skyller xiiij [14] skiepper Biugh, iiij [4] mk. gesterie ij [2] mk. fodernøds penche, Baare Herredt Aagerup, Benndt Oluffssenn skyller xxxvj [36] skiepper Biugh v [4½] mk. pennche, xviij [18] sk. Skattepennche, iiij [4] mk. for Jtt Suin, j [1] Theye huertt anndett Aar, Kulldenn, Ornekier Olluff Pederssenn xlviij [48] skiepper Biugh iiij [4] mk. Pennche j [1] Tønne Silld, j [1] Tønne Torsk, Quæløff Mogenns Pederssen skyller ij [2] pund biugh ij [2] sk. grott skattepennche, iiij [4] mk. gesterie, iiij [4] mk. fodernøds pennche, j [1] Theie, Aage Pederssenn skyllder j [1] Pund biugh, ij [2] Tønner haffre j [1] teie, iiij [4] mk. giesterie, ij [2] mk. fodernøds penche, Peder Annderssen aff Jtt gadehus ij [2] mk. pennche.

Huilckenn forschreffnne min Anpartt wdj Knudstrup Hoffuittgaartt Med alld annden rettigheth friihed Herligheth, vere sig wdj Bygninngh paa gaardenn, vdj Skouff och Marck Agger och Enng fiske[v]an[nd] och fegang56 och alld anndenn thilliggelse, effter som forreschreffuit staar, Dissligeste och thesse forschreffnne mine gaarde gotz och Egenndomb, Med alld theris Rennthe och rette thilliggelse, vdj Skouff och Marck Ag- ger og Enng, Enemercke,57 kier och Moesse Wodt och Tyrtt fiskewannd och feganng i forte58 och felligh59 Jnnden Marck och vdenn Marck, som nu thilligger och aff Arreldts tiid60 tilliggett haffuer med rette, Huad thed heldst er, eller neffnis kannd, Jnnteth vnndtagen i nogenn maade, forskrevne min kiere Broder Steenn Brahe och hanns arffuinnge, Skall haffue besidde, Niude bruge och behollde, till Euindelig Eie och Egenndomb, frann mig och alle mine arffuinge, och thill Hannom och hanns arffuinnge.

Købet er betalt og træder i kraft Och kienndis Jegh mig Tygge Brahe for mig mine Arffuinge och Børnn, att haffue Annammett61 och oppebaarenn62 aff forskrevne min kierre Broder Steenn Brahe fylliste fultt verdt och fulldkommelig nøye och betalning vdj gulld och Pennche for forskreffnne min Anpardt wdj Knudstrup Hoffuittgaartt, och for forskrevne mine gotz och gaarde, Saa Jeg tacker hannom gott for god betalninng i alle maade, Och mig och mine arffuinge Jngen ydermere Loddiel eller Rettigheth att haffue til forskrevne minn Annpardt wdj Knudstrup Hodgaartt eller thill thette forskrevne mitt gotz, eller thes rette tilliggelse, epther thenne dag i nogenn maade.

Køber holdes skadesløs

Menns tilbiuder mig Hermeth for mig och mine Arffuinge, att frie, Hiemble63 och fuldkommelig tillstaa, forskrevne min kierre Broder Steenn Brahe och hanns arffuinge, forskrevne min Anpartt gaartt och gotz for Huer mannds paatalle, som therpaa kannd tale meth rette i nogen maade, Ther som saa skiede, att forskrevne min Anpartt vdj Knudstrup eller nogett thes thilliggelse, eller och nogen aff forskrevne mine gaarde och gotz eller nogen theris rette tilliggelse, som nu thilligger, och aff arrelds tiid thilliggett haffuer, Bleff forskrevne min kierre Broder Steenn Brahe eller hanns arffuinnge \i min liffstiid/, Affwonndenn64 vdj nogen retterganng, enthen formiddelst Kircke Loug Werdtzlig Rett, eller nogenn ny paafund, formiddelst min eller mine Arffuingers Wanhiemmels Brøst65 skylld, Tha beplichter Jeg mig hermeth for mig och mine Arffuinger och Børnn, Att Wederlegge forskrevne min kierre broder Steenn Brahe eller hanns Arffuinge Med anndett saa gott gotz paa skyld och Rennthe, Her vdj Riigett Jnnden Sexs Vgger ther nest epther kommendis, och holde hannom och hanns Arffuinnger thennom schadesløs i alle maade, Eller och huis sligtt skiede epther min affganngh,66 Tha mine Børnn eller theris Arffuinger, att Wederlegge, betale och fornøye, min kierre Broder Steenn Brahe eller hanns Arffuinger, Medtt Pennche igienn, effter gott folckis siigelse och paakiendelse.

Stadfæstelse og underskrift

Huis billigt och rett kannd vere, Att saa er i sanndhed och i alle maade vbrødeligenn holdis skall, Haffuer Jeg Tygge Brahe for mig och mine Arffuinnge trøgt mitt Signett Her nedenn for thette mit obne breff, och mig meth egenn hand vnnderskrevett, Och Wennligen ombedenn Erllig och velbiurdige Mennd, Dethleff Holck till Høigaardt, och Eske Biilde till Ellinnge, thette breff meth mig til Widnisbyrtt att besegle, Giffuitt och schreffuitt wdj Kiøpnehauffnn Thennd Siette dagh Augustj, Aar epther Christj fødtzell, Jtt Tusennd, femb Hundrede, Halfffembte sindstiuge och fiirre -

Tyghe Brahe Dettloff Holck Eske Bylde Egen hand Egen handtt egen handtt

[segl] [segl] [segl]

Min Broder Tyges /Skiøde\breff paa Knudstrup gaard och godtz