Thet heter, börja på...

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Sånger af en svensk fånge i Simbirsk utgivna av Martin Weibull 1868

Trolig författare: löjtnant Georg Henrik von Borneman.

16) Thet heter börja på...

Thet heter börja på, then såledz kan begynna,
Lär på Parnass snart till then högsta heder hinna:
Tu lärer innan kort, Min Bror, mig öfvergå,
Och iag som smör uti thet warma Soolskeen stå.

Jag haar sielf aldrig lärdt rätt till at werser skrifwa,
Ty lär iag ey högt på the Musers backa klifwa,
Jag håller mig till them som äro bättre neer,
Thet mindre hufwudbrått, men mera nöije geer.

Jag skiöter litet om på Helcon blomster plåcka;
Fast hellre plåckar iag them hos en såckerdåcka;
Där intet hiärnan brys, man hufwudyr ey går;
I Kiärstans liufwa skiöt man bättre blomster får.

Ach, om iag finge them snart hos min Phillis hämtat
Med henne uti lust, i roo och kiärleek skiämta,
Wij nögde togo då hwarandra utj fambn,
Och Engel, hiärtans wän, the woro wåra namn.

Thet bättre är sielfann bland duun Och lakan stimma,
Än sitta eensam och sitt hufwud bry at rimma;
Men dijt är ännu långt; Ty skrif mig mera till,
Jag swarar Tig så wisst som iag städz wara will.

P.P.