Svanebäck, köpebrev 1762

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Viken 1684.
Svanebäck ca 1900.

Köpebrev 1762

Utdrag av köpebref af den 20 / 4 1762.

Kongl Maj.ts och Swenges Rikes Cammarcollegii.

Wi underskrifne Friherre och President Samt Commendeur af Kongl.Majf.s Nordstierneorden, och samtlige Cammar-Råd, giöre witterligt, att såsom Hans Kongl. Maj:t, wår allernådigste Konung, genom utfärdad förordning af then 19 Septernbris Åhr 1723, allernådigst behagat förklara hvilka Cronohemman och Lägenheter måge till Skatte försäljas, och huru thermed förhållas bör, samth vad therwid kommer at i akt tagas, såsom ock, at sielwa Kiöpebrefven af Kongl. Cammar-collegio skola utfärdas. Altså til underdånigst följe theraf hafwe Wi welat uplåta och försålje, efter som Wi härmed och i kraft af detta Wårt öpna brefv, på Hans Kongl. Maj:ts, wår allernådigste Konungs,wägnar, upplåte och försälje till Rusthållaren, Bonden Pehr Nilsson, efterskrefne Cronohemman ut i Malmöhus Län Luggude Härad och Wäsby socken, nämligen Swinabeck Nr l, Mantal ett hälft Rusthållsstam Nr 110 wid Majorens Companie och Norra Skånska Cavallerie Regementet, Under Skattemanna Börd och Rättighet at niuta och behålla för Åttio Dahler, 28 öre Silfwermynt, dem han, enligt landtmätaren Gilis Ståhls hit ingifne originale quittence af den 28 oktober 1761, riktigt erlagt och betalt, Afhände förthenskull Hans Kongl.Maj:t samt Sweriges Crono förbemälte Cronohemman Swinabeck Nr.l. Mantal ett halft Uti Malmöhus Län, Luggude Härad och Wäsby socken och tilegna det samma rusthållaren Bonden Pehr Nilsson, dess Hustru, Barn och Arfwingar, så ock Arfwinge Efter Arfwinge, med Hus, Jord, Åker, Äng, Skog, Mark, Dijke och Dijkewattn, Qwarn och Qwarnställen, Tong och Tongställen, samt andre tilägor, i wåto och torro, närby och fierran, intet undantagandes af alt thet, som thertil lyder, med rätte ligga bör, och lagligen tilwinnas kan, at niuta, bruka och behålla under Skattemanna Börd och Rättighet til ewärdelig ägo, som Lag förmår.

Ther och så skulle hända at han och de framdeles skulle wilja thenna Skatterättighet försälja, eller på någon annan transportera, Så förbehålle Hans Kongl. Maj:t och Cronan, at han och de skola wara skyldige, så wida thet kan wara utom rätta Börd, thetta Kongl. Collegio then först til lösen hembjuda, och såframt den å Kongl. Maj ts och Cronans wägnar ej inlöses, då mage de hafwa Magt densamma til någon annan, som the bäst med åsämjas kunna, ät föryttra och transportera. Skulle ock förberörde Hemman på hwarjehanda satt gå Kiöparen eller dess Arfwingar ifrån, Så wil Hans Kongl. Maj:t och Cronan hålla them theruti aldeles skadelöse. Så skal ock merbemälte hemman efter nedanstående datum från Crono til Skatte uti Jordeböckerne införas, til hwilken ända, thetta Kiöpebref bör ofördröjligen i Lands-Contoiret uti orten upwisas, Ther alle, som thetta widkommer, och for hans Kongl. Maj:ts och Cronans skull wele och skole giöra och låta, hafwa sig hörsamligen ät efterrätta, icke gjörandes honom Rusthållaren, Bonden Pehr Nilsson dess Hustru, Barn eller Arfwingar häremot hinder, meen eller förgång i någon måtto, nu eller i tilkommnande tider. Til yttermera wisso är thetta med Kongl. Maj.ts och Riksens Cammar-Collegii Sigill samt vår egenhandige underskrift bekräftat.

Stockholm then 20 April Åhr efter wårs Herres Jesu Christi Nåderika Födelse Ett Tusend Siuhundrade och på thet Sextionde Andra.

/ sigill / På dragande kall och Embetets wägnar

C.J. v. Höpken, Philip T. Rothlieb O.Malmerfeldt, W. Lundberg, Eric Ekebark, C von Stockenström, P. Wadman, S.P.Pernegäll


1762 th.28 Maii upwist och behörigen annaterat till efterrättelse. Kommandes detta at äfwen observeras då dette års Jordebok uprättas.

/Malmöhus Lähns Lands Contoir ut supra.

Pehr Röding

Åhr 1762 d 9 junn en afsknft häraf inlevererat till Härads Contoiret, hwarefter at ut i Jordboken thenna förändring skall bli observerad af

J.L. Westerdahl

Artikeln hämtad från:

Ernst Hilmers samlingar, Kullabydens Släktforskare.

Mall:Template1