Problemet med Lars Westerling och Adelina Svensdotter Kraak

Från LuggudeWiki
Version från den 15 juni 2012 kl. 17.11 av Martinbrandt (diskussion | bidrag) (1666-07-07 Dalregementets Personhistoria)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Problemet med Lars Westerling och Adelina Svensdotter Kraak

 • Jeremias Kraak är bror till Sara Håkansdotter[1], gift med Kaplanen i Madesjö ölänningen Olof Andrae Bethenius (Se: Smolandi Upsalienses, nr 508, del 2 sid 488 samt Kalmar stifts herdaminne, del 3, s. 279f) som var i tjänst i Madesjö från 1644 till 1662-05-28. Enligt häradsrätten 1662 13-14/5 upprättar Olof och Sara sitt testamente[2]. Olof dog där 1672[3]. De bodde i Idehult fram tills Olof dog. Då flyttade Jeremias Kraak och Juliana Silverdufva dit från Gelebo.
 • Vem är Adelina (Svensdotter?) Kraak dotter till?
 • Adelina Kraak döper en dotter till Margareta. Detta namn finns i släkten Duse. Nils Bengtsson [Duses/Silverdufva] styvmor hette Margareta Andersdotter.
 • Är Juliana Silverdufva en av de döttrar till Nils Bengtsson [Duse/Silverdufva] som 1666 anges gifta med ofrälse?

Västra härads dombok (VaLA) 1666, laga ting den 17 till 19 maj å rättan tingstad Säfsjö:
Effter vnderskrefuit beseglat Sähl och köpebreff tingskiöttes Kiälleryd
dher medh wälb: frw Margreta grijs till Kiälleryd, och wälb: Anders duse
medh beseglat sähl och köpebreff Daterat Rosenholm dhen 15 Aprilis 647.
Ther medh sälies en sätisgård Kiällerydh vti Solberga sochn och wä-
ster häradh som räntar smör 3 lispund förvtan andre afgåande räntor, N. wälb.
Margreta grijs bekommit för 2 lispund smörränta 200 daler Smt: och
Anders duse annammat för ett pund, Ett hundrade S:mt: aff wälb:
Nils Nilson Rosenquist till Rosenholm Reutmestare af Smålandz rege-
mente och hans frw wälb: frw Maria Oxe till Rosenholm årery och
Karleby hemulades tingbudit och Lagståndit medh fiskewatn, Quarn och
Quarnaställe, etc etc vnder dhen och dhes barn ewerdeligen.

Salig wälb: Nils Bengtsons duses söner gifua tillkänna skrifteligen
N. wälb: Gabriel duse och Benckt duse, dhet dhe först sättia vnder-
pant för trångmål skull sin sätisgård Gisla i Solberga sochn till wälb
Nils Nilson Rosenquist både för sin egen arfueiord i Gisla bröderna 50 rix-
dlr in specie, och på sine systrars wägnar huilka med giftermål emot
ståndet försedt hafua
af wälb: Reutmestare i wärdöre annammat pe.
ningar 50 Rixslr. ähr Således summan ett hundrade rixdlr för vtan
interesse, 10 pro Cento, men i widricht händilse om interesset ey bliffuer til
rättan tidh betalt, eller annat oförmodeligit föreföllo, tå tillträde
wälb: Nils Rosenquist sin pant, effter laglig procedere. Nu ähro begge
Bröderna Gabriel och Bengt duse afsompnade på tågh, Så och dher med
tillstås effter laglig procederande låta sig tingskiöta berörde Gisla dher till
häradzhöfdingen eller hans fulmechtigh fulkommelig fulmacht gifues i
bte: contractz Breff slutas dhen 16 Martij 654 aff Rosenholm. Effter be-
gäran witterlige Nampn vnderskrefne. Gabriel duse, Bengt duse.

Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:28b (1665-1674) Bild 490 / sid 33 (AID: v190305.b490.s33, NAD: SE/GHA/90102)


Innehåll

Källor

1655-05-25 [4]

Stockholm. Jeremias Krake var vid regementets avtransport till kriget mot Polen "wärfd" fänrik vid Överstens kompani (Husby).

1656-06-06 [5]

Jeremias var löjtnant vid Majorens kompani (Lekands). Han medföljde s.å. i juni regementets huvuddel till Riga och tillhörde 1659-07-21 Hans Abraham Kruuses skvadron i denna stad och upptages redan s.å 02-08 som tjänstförrättande regementskvartermästare men erhöll enligt regementsräkenskaperna lön som ordinarie sådan.

1660-01-11 [6]

Jeremias var regementskvartermästare vid det återsamlade regementet i Stralsund och upptages som sådan i Stralsund- och Stettinrullorna t o m 1661-03-12.

1663 (Kyrkoräkenskaper) [7]

Manhafftig Jeremias Krååk 4 [daler]

1666-02-22 Kinnevalds häradsrätt

Samma dagh framkom Regementz Qwartermestaren vndher dalaregementet Edla och Manhafftigh Jeremias Kråke, och Insinuerar uthj Rätten ett pantebreeff på dahl:r 220 kopparmÿnt vthgifuit af Lieute- nampten Johan Jöranßon Swijnehufwudh d. 24. Junij 665, och till wnderpant satt honom sin gårdh Eke- bergh i Uhrßhult sochn, at åthniuta Räntan och lämb- nadh gårdhen aldeles under Quarthermestarens Disposition. [8]

1666-07-07 [9]

Stockholm. Jeremias var fortfarande regementskvartermästare.

1666 (Kyrkoräkenskaper) [10]

hustru Juliana i Gelabo

1667 (Kyrkoräkenskaper) [11]

gl Regements quartermästaren Jeremias Kråk i Gelabo

1667 (Mantalslängd)

Regements quart Jeremias i Geleboa med hustru (1 piga)

1668 (Kyrkoräkenskaper) [12]

Regementz Quartermästaren i Gelabo manhaftigh Jeremias Kråk

1668 (Mantalslängd)

Regemen. quart. Jeremias i Geleboo med hustru och pigan Gunnel

1669 (Kyrkoräkenskaper) [13]

Manhaftigh Regementz Quartermästaren med sin k. hustru

1669 (Mantalslängd)

Regtz quartermästr Jeremias i Gießboda med hustru (1 piga)

1670-09-06 [14]

Dalarö. Jeremias tillhörde staben vid Hans Abraham Kruuses skvadron till Tyskland. I en supplik s.å. anför han att han varit kommenderad från Dalarö till Stockholm för proviantering och att flottan under hans vistelse därstädes avseglat. Ungefär samtidigt hade han erhållit underrättelse att hans hustru [Ej hans hustru, jämför hustru Juliana 1666 samt notis efter denna] avlidit, varför han erhöll permission över vintern för att ordna med begravningen, vilket beviljades. Han anslöt sig därefter på obekant tidpunkt till skvadronen och avancerade 1673-07-04 till Kapten och chef för Mora Kompani.

1670 (Kyrkoräkenskaper) [15]

Manhafftigh Regementz Quarteermästaren Jeremias Krake i Ghelebo i testamente effter sin Styffdotter 5 [daler]

1671 (Mantalslängd)

Quartermr Jeremias i Gielebo med hustru (2 drängar 1 piga)

1672 (Kyrkoräkenskaper) [16]

Regementz Quartermästerskans i Lilla Ebbehult [överstruket, istället under: ijdehult , därefter även:] ijdehult och henneß dotter 1 [daler]

1672 (Kyrkoräkenskaper) [17]

Ähreborne Quartermästerskan och hennes dotter 1 [daler]

1672 (Kyrkoräkenskaper) [18]

Regementz Quartermästerskan i ijdehult 1 [daler] Regementz quartermästerskans pijga i ijdehult 1 [öre]

1672 26-27 Augusti (Dombok) [19]

"Regementz quartermestaren Manhafftigh Jeremias Kraake lilla ÿdehult"

"Regementz quartermestarens hustru Juliana Krake"

"qwartermestaren der på ÿdehult iche lenge hafwer bodt, uthan hans sÿster hustru Sahra med sin man Cappelan Sahl: her Olof, hafwa der i många åhr hafft sitt boo och hemwijst"

1672 26-27 Augusti (Dombok) [20]

"Klagade Regementz Qwartermästarens Manhafftig Jeremias Krakes hustru Juliana till sin förar dreng Joen Sohneßon"

1673 (Mantalslängd)

Qwartermr Jeremias i Gielaboda och hustru (1 piga)

1676-01-16 [21]

Jeremias var i Greifswald och nödgades delta i kapitulationen i Anklam s.å i januari. Han återkom till Sverige s.å i november.

1677-07-04 [22]

Jeremias blir dödskjuten i slaget vid Landskrona och hade "hustru och barn efter sigh".

1677 (Kyrkoräkenskaper)[23]

Den 16 Septemb: Majorskan i Idehult h Juliana

1678 (Jordebok)

Änkan Juliana i Idehult

1678-10-10 [24]

Enligt en akt (RA M1090) från detta datum och Högkvarteret i Höör (Skåne) hade änkan Juliana Silverdufva fått audiens hos Carl XI: "Min Sahl. Man Capiteinen Jeremias Krak och mina barn suttit fången uti Köpenhamn och sidst blifvit slagen i sidsta slaget widh Landskrona, hvilka mina barn som nu är tre söner nu ähr utthi Eders Kongl Maj:ts tjänst. Och såsom jag nu i många åhr hafwer gjort skatt för en gård i Madesjö sn benämnd Idehult (Möre hd, Kalmar 1) som är halfannat hemman - förmår inte längre bruka vill skattefrihet..."

1679 (Kyrkoräkenskaper)[25]

"Sl: Capiten Jeremias Krake effterlåtne enkia gudfruchtigh Juliana Silfwerdufwa"

1679 (Jordebok)

Änkan Juliana i Idehult

1680 (Jordebok)

Änkan Juliana i Idehult

1681 15,16 Februari (Dombok)[26]

"fru Maiorskan Juliana Söllf:r duffwa"

1681 (Kyrkoräkenskaper)[27]

Majorskan Juliana i Idehult

1681 (Jordebok)

Änkan Juliana i Idehult

1682 (Jordebok)

Änkan Juliana i Idehult

1683 (Kyrkoräkenskaper)[28]

Maijorskan i Idehult medh sin dotter 24 [öre]

1683 (Jordebok)

Änkan Juliana i Idehult

1684 (Kyrkoräkenskaper)[29]

den 19 octob: konstapelen i Idehult m[eth] sin h. 6 [daler]

1685 (Jordebok)

Lars Westerling i Idehult

1686 (Kyrkoräkenskaper)[30]

den 23 Pingesdag Lars Östlingh i Jdehult på sin kyrkiog.

1686 (Mantalslängd)

Lars Westerling i ÿdehult och hustru

1686 (Födelsebok)[31]

den 17 [April] Lars Westerlings dotter i Idehult, Juliana

1688 (Födelsebok)[32]

den 4 martij Larß Westerlings d: i Idehult Margreta

1689 (Jordebok)

Lars Westerling i Idehult

1690 (Födelsebok)[33]

den 11 Octob: Constapelens Larß Hermans son i Idehult, Jeremias

1690 (Kyrkoräkenskaper)[34]

den 30 november: h Adelina J Jdehult på sin kyrkiog.

1690 (Jordebok)

Lars Westerling i Idehult

1691 (Jordebok)

Lars Westerling i Idehult

1692 Januarius 19 [35]

Dito berättade Tyghuuß karlen Johan Perßon at hustro Elin Hallenska, hahr för några åhr sedan inlöst ifrån H:r Råd:n Fredrich Linck een kop- par kiättil, som hoos honom hahr stådt i pant för 13 [...] 16 öre Sm:t och hans swärfader Sal: H:r Per Brunerus för sin förra hustros sal: hustro Sara håkonßdotter, denna Johans swärmoders grafs ÿpning hahr pantsatt, beder at han såsom rätta arfwingen må till kiättelen förhulpen blifwa. hustro Elins sohn hattmakaren Mest:r Jeremias Kråk sade, at hans moder efter Sal: Majorens Jeremias Kraaks Enkias berättelse och inrådande löste samma kiättel till sig, på det hoon och så medelst skulle kunna få sina 3 [..] Sm:t som Sal: H:r Per Brunerus war henne skÿldig. Saaken disfereras til des bem:te Majorska inkommer at giöra här om sin berättelße så frampt Parterna i medler tijdh sins emellan nÿ förenas.

1692 (Jordebok)

Lars Westerling i Idehult

1692-06-06 (Dombok)[36]

2. Dito berättade Länsman wähl:t Erich i Madeßiö dät Constabelen Lahrs Wästerlingh i Jdhehullt och Måns Olufßon i Kiöhl äro förlijkta öfwer dhe Stingeståckar han huggit på Månßas ägor, effter dät af ingen sÿnnerlig importance wahrit, hwillket anoterades, doch skall Länsman sina uthgufna Stämbningz Pänningar af wederbörande åthniuta."

1693 (Jordebok)

Lars Westerling i Idehult

1694 (Jordebok)

Lars Westerling i Idehult

1695 (Jordebok)

Lars Westerling i Idehult

1695 (Kyrkoräkenskaper)[37]

19 [maj] I Testamente effter Majorska hust. Juliana Silfwerdufva 12 [daler]

1695 (Begravningsbok) [38]

Maij 19 Majorskan från Idehult Juliana Silfrdufa

1696 (Jordebok)

Lars Westerling i Idehult

Kommentar: Detta är sista källan där Lars Westerling bor i Idehult. I samband med Juliana Silverduvas död flyttar Lars Westerling och Adelina Kraak därifrån?

1698-02-10 (Dombok)[39]

Dito klagade Constapelens under Kongl: Ammiralitetet Lars Wester- liung hustru Adelina Kraak, at Borgarens Hindrich Norströms hu- stru Magdalena Gilberg, förledne kindermeßa dagen uthj Stadskyr- kian, kallade henne Snorslef, då Adelina lijtet tillförne och för Magdalenas inkomst, blef af Nillß Kaxes Enkia i samma Stohl- rum inkallat. Norström som inlade sin skrifteliga exception neekade aldeles hans hustru hafwa så kallat den andra, låfwades willia skaffa der på Stohlsystrarnes bewÿß, fördenskul saken så lenge beror.

1701 [40]

hustru Adelina Kraak är dopvittne i Kalmar

1710 [41]

1710 In Decembri d: 8. Sal: Lars Wästerlings h: Adelena Swensdr:

Källor

 1. Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE:29 (1660-1673) Bild 3490 (AID: v208208.b3490, NAD: SE/GHA/90102)
 2. Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE:29 (1660-1673) Bild 490 (AID: v208208.b490, NAD: SE/GHA/90102)
 3. Madesjö sockens historia, del I, kap. 13 Präster i Madesjö
 4. Dalregementets Personhistoria
 5. Dalregementets Personhistoria
 6. Dalregementets Personhistoria
 7. Madesjö C I:1 s 466 [höger kolumn]
 8. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:21 (1658-1670) Bild 2900 / sid 4 (AID: v205720.b2900.s4, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)
 9. Dalregementets Personhistoria
 10. Madesjö C I:1 sid 504
 11. Madesjö CI:1 sid 516
 12. Madesjö CI:1 sid 529
 13. Madesjö CI:1 sid 531
 14. Dalregementets Personhistoria
 15. Madesjö CI:1 s 545 [vänster kolumn]
 16. Madesjö CI:1 s 566
 17. Madesjö CI:1 s 568
 18. Madesjö CI:1 s 569
 19. Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE:29 (1660-1673) Bild 3490 (AID: v208208.b3490, NAD: SE/GHA/90102)
 20. Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE:29 (1660-1673) Bild 3520 (AID: v208208.b3520, NAD: SE/GHA/90102)
 21. Dalregementets Personhistoria
 22. Dalregementets Personhistoria
 23. Madesjö C I:1 sid 622
 24. Maria Spaarws anteckningar, källa okänd
 25. Madesjö C I:1 sid 645 [Längre text rörande en tvist där Juliana Silverdufva är inblandad]
 26. Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE:31a (1681-1682) Bild 100 (AID: v208239.b100, NAD: SE/GHA/90102)
 27. Madesjö C I:1 sid 652
 28. Madesjö CI:1 s 664[vänster kolumn]
 29. Madesjö CI:1 sid 671
 30. Madesjö CI:1 (1677-1713) Bild 348 / sid 685 (AID: v36088.b348.s685, NAD: SE/VALA/00241)
 31. Madesjö C I:1 sid 689
 32. Madesjö C I:1 sid 707
 33. Madesjö C I:1 sid 723
 34. Madesjö CI:1 (1677-1713) Bild 365 / sid 719 (AID: v36088.b365.s719, NAD: SE/VALA/00241)
 35. Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:404 (1692-1692) Bild 880 (AID: v221451.b880, NAD: SE/GHA/90102)
 36. Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE:39 (1692-1696) Bild 170 (AID: v208545.b170, NAD: SE/GHA/90102)
 37. Madesjö CI:1 s 777 [vänster kolumn]
 38. Madesjö CI:1 sid 791
 39. Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:410 (1698-1698) Bild 820 (AID: v221469.b820, NAD: SE/GHA/90102)
 40. Kalmar stadsförsamling C:1 sid 14
 41. Kalmar stadsförsamling C:1 sid 491