Mord eller självmord i Väsby 1680

Från LuggudeWiki
Version från den 4 december 2011 kl. 19.20 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

1680, 2 juni sidan 130:

For Retten fremkomb welacht Johan Gruut på Cronens befalningsmans wegne och i hans absens och frawerende fremstille en brude wed naffn Olle Suendsen i Wäsbye, som för en kort tid siden er hefftat och i Arest tagen på Helsingborig slott, Angaaende for it W-lychet Drab som på hans hustru d. 9 Maij sistforleden er begiegnat, i det att hendes strube er tuert affskuren om forbem:te d 9 Maij om Söndagen wed klockan 9 for Midagen, Huorfore begieres tienstlig att den lågl. Rätten wille foretage for bem:te Olle Suensen och der uthaft honom grandgiffue ligen at randsage huem uthaff denem dhe kuna Siunass, effter hans Egen bekijendelse sampt windesbyrdens forklaringer huem Rette skyldh kunde haffue til samme W-gierningss bedriffter, som begiergnat er.

Dommaren tilspurde forbemelte Olle Suensen aff huad Aarsage at hans hustru i så maade er omkommen huor pa hand suarade att det hende sig en Söndag waar han gangen ad Marcken at somcke sig noget brende for Predichen. Naar som iag kom hiem med det brende, så haffde hun giort disse gierningen, så la hun i söndre benchen som hun haffde liget omUNDER BEARBETNING