Mord eller självmord i Väsby 1680

Från LuggudeWiki
Version från den 4 december 2011 kl. 20.11 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

1680, 2 juni sidan 130:

For Retten fremkomb welacht Johan Gruut på Cronens befalningsmans wegne och i hans absens och frawerende fremstille en brude wed naffn Olle Suendsen i Wäsbye, som för en kort tid siden er hefftat och i Arest tagen på Helsingborig slott, Angaaende for it W-lychet Drab som på hans hustru d. 9 Maij sistforleden er begiegnat, i det att hendes strube er tuert affskuren om forbem:te d 9 Maij om Söndagen wed klockan 9 for Midagen, Huorfore begieres tienstlig att den lågl. Rätten wille foretage for bem:te Olle Suensen och der uthaft honom grandgiffue ligen at randsage huem uthaff denem dhe kuna Siunass, effter hans Egen bekijendelse sampt windesbyrdens forklaringer huem Rette skyldh kunde haffue til samme W-gierningss bedriffter, som begiergnat er.

Dommaren tilspurde forbemelte Olle Suensen aff huad Aarsage at hans hustru i så maade er omkommen huor pa hand suarade att det hende sig en Söndag waar han gangen ad Marcken at somcke sig noget brende for Predichen. Naar som iag kom hiem med det brende, så haffde hun giort disse gierningen, så la hun i söndre benchen som hun haffde liget om Natten, som hun haffde giort gierningen och Kniffuen laa neder Under hende i bencken. Så gick iag neder til hindes moder och gaff hende det tilkiende, Så sagde hun til, mig gach her ned i sted, iag wil höre huor det gaar å så gick iag der ned om afftonen, så bad hun mig gaa fore. jag wil komme strax effter och tage noget med mig at snöbe hende i, så kom hun effter och hafde nogra linkläder med sig huilcke Linkläder, hun flyde Boel Per jacobs i Wesbue waar med at klede hende och selff baar hende aff stuen och i it andet huus som hun Endnu liger.

Welbt Johan Primt tilspör Olle Suendsen huor lenge at hans quinde lå lig förend hand gaff Presten elelr den gunstige öffrighed tilkiendeslig ogjerning huor till Olle Suendsen suarade at det waar fra Söndar morgen intil onsdag derefter förend hand gaf sin Sogneprest tilkiende, at samme Gierning giort waar.

Nu spörges huorfore at olle Suendsen så lang tid imod Rätten saaden en groff gierning haffuer fordölt, efftersom hans foregiffuende waar welbeuist at quindens moder som hand beroper sig på inted Kunde i den sag komme honnom til nogen hielp, helst efftersom hun lang tid tilforn waar fra hurde giffuen i mands wärre.

Olle Suenson suarade, at hand siuniss det waar hans Egen forseelse, och hand forstod det inted bedre. Herforuden tilspör Olle Suensen om hand noget widere til sagsens opliusning haffuer her udj retten at bekiende. Såbegieres aff honom at hand det uden nogen mere widerwerdighed selff wille forklare, efftersom det siunis at skulle angaa hans Sielss och Saligheds welfert, Så wel och rettens betiente sampt mindre at hand sin sandhed her for Retten wille bekiende, dette begieres aff honnom at skulle skee, förend at den affdödes hustruis slecht och byrd noget her imod hans bekiendelse skulle protestere eller nogen windesbyrd, der imod at före.

Olle Suensen suarade, at hand wil skyde sig til windesbyrd som hand meener at före sig till befrielse at hand inted samme gierning giort haffv:r, Huilcke windesbyrd hand berober sig på skulle werre Nemblig, Berette Per Persens i Wäsbye och Jepa Pedersen ibm, Kirstene Nils Nilsens i Tiöröd, Her hoss fremblagde forbemelte Welacht. Johan Grundt Olle Suendsens skrifftelig bekiendelse som hand sidst forleden d. 31 Maij på helsingborigs slott i Erlige officerers och Mäns paahör, giort hafuer som deris hender och Nampn haffuer underskreffuet, Huilcken bleff lest och på skreffuen, och begieres i processen indfört. Sammeledes framlagdes den affdödes quindes Moders hindes, så wel Olle Suensens i Danholt, så och quindens broders Suend Monsen i Hustoffte, disligeste Hellie Nilsen i Danholt, samptelig deris bekiendelse och suder på samme Olle Suendsens bekiendelse som och i ligemaader blef lest och paa schreffuen och begieres i processen indfört forschreffne windesbiurd, som er Toren Suendsdaatter, Moderen til den affdöde quinde, saa wel och Olle Suendssen i Danholt, hendes Morbroder sampt den afdöde quindes broder Suend Monsen i Hustofte, samptel: afflagde deris Eed och Jurament effter lougen sligt at were i sandhed som deris indhfuerede rede bekiendelse och suar. Er lest och på schreffuet imod Olle Suendsens bekiendelse och her offuerfore i processen indfört.

Nu begieres af wel:t Johan Grundt at Olle Suendsen wille forklare sig på den indleffuerede bekiendelse som hand d. 31 maij på helsingborigs slott sidst forleden giort haffuer, udj det at den formeller at quinden Boel per Jacobs i Wäsby skulle weret med hannom at hielpe honom at bere det döde Lig aff stuen och udj kammeret, huor på quinden her for retten fremstod med Eed och opragte finger soer och want effter lougen at hun Allen hialp Olle Suensen at berre det döde lig af stuen och udj huset, Mens ded laa i kammeret Naar iag kom did.

Wel:t Johan Grundt tilspör Olle Suenss: igien huorfore hand sin sandhed förste gangen icke hafuer bekiendt, efftersom hand siunis at hans egen bekiendelse i den förige indförte protocol haffuer forbemelte quinde gandsche undskylt, och begierer herpå hans suar. olle Suendsen suarade at hand giorde som Moderen befallde honom, at hans shulle beere hinde aff stuenUNDER BEARBETNING