Långaröd nr 2, Väsby

Från LuggudeWiki
Version från den 13 februari 2011 kl. 21.07 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök
Väsby 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Väsby 1684.
Långaröd 1721.

(Långaröd nr 2 och 3 verkar vara del av samma gård?)

Onsdagen den 11 Januari 1671[1]

Joen Päderson i Langered beuiste med Kaldzm: Olle Nielson J Longared. och Lauridz Jonson ibm som haffuer steffnit alle Iordh Eyere till den gaard Joen Pederson aboer. Nemblig Frandz gunder son i Langared Jep Pederson ibm: Mons Pederson i Stillinge Jens Pers i Moarp boel Pedersdater paa höyenes Sidze Monsdatr i Wesbye Tyre monsdatr i gundestrup boel monsdatr ibm wed deris loug werge samtelig til 1 2 3 och 4 ting til 12 som frenders op kreffuelse: som wider til 3 Ting skal bliffur forklarith

Onsdagen den 3 Maÿ 1671[2]

Etters Lauridz Raßmusson i Ingelstrede och paa sin egen och medfölgene [12 me]ndz weger af Lagde derris skrifftelig affsigt som melder effter som iag Lauridz Rasm [usson i In]gelstrede med mine medfölgene 12 mand war aff Lugude heredzTing onsdagen den [2]6: sistforleden opmelt paa den helleskattegaard i Langered, som Jon Peders:, Peder Peders: [Jep] Peders och Frands Gunderson hidtil aboed haffr, den at pa sige en bonde efftr [....] [.....] huad den kund koeste, affuer Kong: Tynge at Jndlöse, fra arffuingerne dissligeste [...] huar arffuing sin Jord och Anparte med wider som Texten for klara, da haffuer [.......] waart forsamblede paa astederne och suare for Retening effter Texten: som Vide oß [.....]fftr komet, som fölger / da befindis til den ½ grd som Jon Peders - Peder Peders aboer Skipr Jord och les Eng effter sÿn och beretening 100 deraff [till] kommer Joen Pederson udj arff efftr sin moeder moeder Elna Jon Nielsons [som] boede och döde i Langered, i same ½ grd 20 Skpr Jord och Leß Eng och 3/4 kor, [Ingr] Pedersdotr som hun och arffued effter sin mormodr 16 Skpr Jord och Les Eng [....] ½ f:kar och same ½ grd waar ded affdragis bliffur igien beholt, till Sal: Else Jonsdaters arffuinger och Creditorer. 68: och 3 ½ f:kar Skpr Jord och Las Eng [..] Jwaard befindes Jhn skiffte breff dat. Langered An 1655 d: 10 Apr: huar udj [......][welit] hendis och hendis mandh Peder Pedersons effterlate Creditorer till der at betaling er henfört i Eyendom och hade Reten til pengr 91 dhr [..] som Lösöre Jehr kunde til sterche, efftr hendis död gielden at betala med huar med alt hendis Eÿendom och [...] Ret til gielden [...] [...] haffr som nu siden der efftr hendis sön Jon Peders af same gield til sig anammat at betale hendis Creditors Pengr 7[0] dlr huar fore hand nu adleges der Jmod 53 Skpr Jord och LesEng [...] 1/4 [....] den bliffur til offuenes af den Eÿendom som til Creditorerne er aff satt [...]6 Skipr Jord och LesEng som Peder Peders: fra forsk:ne Creditorer haffur at Jndfri bleffuer sen huar Iando Eyenes Anpart i den ½ grd Jon Peders 13 ½ Skp: Jord och LesEng och 1/8: Peder Pederson 16 Skpr Jord och LesEng Ingr Pedersdater 10 Skpr Jord och LesEng och 1 1/2 f:ringkar som der [... forstoende at huar til komme i gaardens huse och andre herlighed Lige efftersom Jons Jord falder i Ager och Eng huar ewit det kand sig til sterche: Noch befindes til den ½ grd som Frands gunderson och Jep Peders i bor efftr Sÿn och beretning [48] Skpr Jord och LesEng och dog til kommer arffuingarna deras Löed och [....] fölger udj den 4de part Jep Pederson aboer: deelett i toe broderlader [......dere] och Mons Pederson huar af den 15 1/2 Spr Jord och LesEng siden och [till] trennde söstere Boel Pedersdatr Bendte och Anna Pedersdatr huar aff den 7½ Skp Jord och LesEng och 1/4 kor, siden den 4de partt som Frandz gunnerson hidtil haffr aboed och Bytted och med lagt til des arffuinger deraff til kommer Frands Gunners: 27 skpr Jord och LesEng och 3/4 kar i Sidza Frandz i Wesbye en Söster loed 6 Skpr Jord och LesEng och 3/4 kar [...] och forstoende at huar til kommer af des gaards huse och Andere herlighed lige effter hans Land i Agr och Eng paa [...] parte: huar Eyendomen til liger widere waris Taxt Jndhalde att paa sige huad hur ett Skpr Jord och lasEng kund koste aff Kongelig Tynge som hid Jndtil aar: haffr aff gaard da der en kund wj Jnte anders sige och paa kiende, endio huart Skepr Jord och huart Les Eng [....] med [...........] ande paa fölgende herlighed bor att [.....] arrfuingarne at Jndlöse 5 [...] och 5 [..] danske belangande Texten [...] holder at sige en bonde paa ald den forsk:ne Skattegrd som af form[...] i Texten:: at eij skulle sige en bonde paa huar halffgrd da derom ha[..] wj parterna som forwerit at J huar wel Joen Pederson er störst JordEyer [....] som gaard och derfore efftr [........] kunde sigh [...] bonde paa [...] gaarden dog war gaardhens abor: som forligte, at Joen Pederson Jndfrelser den ½ grd han aboer: Jep Peders Jndfrelse den 4 Part so[m] hand aboer, dissligeste ehre de for Ente med Franz gundersson [...] och samtöche, att Mogens Pedersom som er föd i same grd sholo [....] 4de parte som Frandz Gunnars hidtil haffr aboed och ded at tage i b[..] frandz gunnarsons willie och samtyche, och han er fri at den och [...] arffuingar och Kiöbe och Jndfri Jndfri huar sin tilsagde den [...] same [..] staar, och Jehr dem war alle den anden dem ellr deris at [.....] sig huad paa huar andens til sag derpo att Mons huar[...] sig noÿe: som forligt ehr och for skett stoor:

1673 (sid 16)[3]

Jep Paulsen i Väsby Hofgård hade stämt Peder Pedersen i Långaröd Jon Pedersen ibm Jep Pedersen ibm och Mogens Pedersen ibm Olle Pedersen i Väsby Hofgård vad Jep Paulsen är berättigad till i den skattegård i Långaröd Per Pedersen och Jon Pedersen hittills bebott.

1675 (sid 288)[4]

Peder Suends: paa Höganäß J dag effter 4de tingz laubud giffuer Monß Person i Longered och hans hustru Kierstena Nielßdatr och deiris arffuingar Jt fultfast och [....] JordEyor tingz winde for ald den loed och Anpart som Peder Suendsen och hans hustru haffr arffuit effter Sl: Frands gunnarsen utj den Skategrd i Longared som mons Person oboer sameledis giffuer efterskriffne Mons Person och hans hustru JordEyer tingz winde: Nemblig Poul Pers i Gundestrup for huis hans hustru Boel Monsdatr haffr Arffuit efftr sin Sal: söstr Elna Monsdatr, af same skategaard Jens Person i Maarp som hand efftr be:te Elna mansdatr samestedz arffuit haffr, End och Retelagde En fuldmagt paa Frands Sönesons Wegar i Wesbye som melder at hand och giffr til forsk:e mons person och hans hustru Rigtig tingz winde for huis hans hustru Sidze Monsdatr haffr Arffwit effr be:te Elna Monsdatr i sama skategd. Peder Jensen i Ingelstorp for huis hans moder Tyre Mogensdattr effter Elna Monsdatr arffuit haffr, huilka forsk:ne arffueparte ware sig J huß och bygning agr Eng. [...] J: fiske wand, for gong, [....] aldeilis Jnted undertaga undis i nogre maader forsk:ne arffuingar som denom och deiris arffuingar afstoor til Mons Person hans hustru och arfuingar, och [...] forgoed betalkning här Jmoed dj effr dena dag kiender sig eller deiris arffuingar Jngen meer Loedehl Rette[..] Retighet Vdj eller til för: skatr gorffur parte, mens fri himbla och tilstoor: Mons Pers: hans hustru och arffuingar for alla[..] huars paatallr i noge maader efter den dag, [...]: Mons Pers: tingz winde.

1675 (sid 327?)[5]

Jep Paulsen i Väsby Hovgård. Peder Jonsen hade ett brev på den skattegård i Långaröd han ibor.

1678 (sid 247)[6]

Peder Suendsen Per Trylsen i Bräcke stämt Mogens Persen och Jep Persen i Långaröd, Jep Paulsen och Oluff Persen i Väsby Hofgård Paul Persen i Gunnestorp och Paul Persen på Per Jensens vägnar i Ingelsträde Bendte Persd på Viken med lauverge Boel Persd och Anna Persd på Höganäs med lauverge Jens Persen i Måarp Frans Sönesen i Väsby och i dag Per Suendsen på sin hustrus vägnar om den lott han är ärvtligen berättigad till i den skattegård i Långaröd Frans Gunnarsen ibodde.

Kommentarer

Kan Ingrid Persdotter som nämns i målet från 1671 vara identisk med Ingerd Persdotter gift med Olof Pedersson i Väsby Hovgården, då han nämns i målet från 1673?

Källor

  1. SE/LLA/10879 Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:36 (1669-1671) Bild 305 / sid 302
  2. SE/LLA/10879 Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:36 (1669-1671) Bild 359 / sid 354
  3. Kurt Bengtssons avskrifter
  4. Kurt Bengtssons avskrifter
  5. Kurt Bengtssons avskrifter
  6. Kurt Bengtssons avskrifter