Ingelsträde nr 5, Väsby

Från LuggudeWiki
Version från den 11 januari 2012 kl. 12.20 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Ingelsträde 1831 (Lantmäteriet).
Ingelsträde 1826 (Lantmäteriet).
Ingelsträde ca 1830 (Kullabygd).
Ingelsträde 1773 (Lantmäteriet).
Ingelsträde 1773 (Lantmäteriet, obs fel datum på filen).

Per Stolpe innehade Stolpagården runt 1600 några år, efter Lars Stolpes död. Att båda bodde i samma gård bevisas av Lunds stifts Landsbok från 1570-talet där Lars Stolpe står som ägare och någon med yngre hand skrivit till "Peder St...e" i marginalen efter hans namn, för att visa vem som efterträtt Lars på gården. Efter hans död gick gården vidare i familjens arv via dottern Inger och hennes man Önner Ebbesson. Vid en arvstvist på 1660-talet berättar Per Hermansson, Önners dotters make, att hans frus morfar, Per Stolpe, fick gården av sina föräldrar.

Lars Stolpe bodde i Ingelsträde, enligt landeboken i "Möllegården", i andra hälften av 1500-talet. Detta bör enligt senare domböcker tolkas som Nr. 5 Ingelsträde, dvs Stolpagården, inte som Möllegården i Ornakärr.

Namnet Stolpe kommer troligen från stolpemøller, dvs väderkvarnar där hela kvarnen vreds för att peka mot vinden. Lars och Per Stolpe var alltså möllare i Ingelsträde.

Domboksmål för Nr. 5 - Stolpagården

1668 pag 224

Per Hermanson barn i Ingelstred, Jens Person i Väsby, Önd Persson i Ingelstrede, Bendt Person ibm, Las (?) Pers ibm, Sidza Pedersdoter ibm, XXXX pedersdotter i Hulta och Helle Person i Ingelstrede.[1]

Jon Kristensson i Hulta nämns i målet som en part och därmed kan man visa att hans fru, Ingerd,är dotter till Per Hermansson.[2]

1668 pag 264

Peder Hermanson i Ingelstrede om den anpart han har i den gård i Ingelstrede som kallas Stolpagården ock han nu åbor som de ärft ock köpt av henes sal fader Önd Ebbeson och hennes sal moder Inger Pedersdoter. Häremot mötte Peder Hermans söner Lars Person på egen ock brodern Bendt Person ock bjöd silverpengar.[3]

1669 sidan 3

[Det noteras först att en samling män arbetat med frågan om barnagodset. Dvs Lauridts Rasmusson i Ingelsträde, Olle Helliesson i Ingelsträde, Jon Persson i Långaröd samt Per Jonsson i Allerum. Dessa talar på] Sahl Hellie Pederssons hustru i Ingelstrede Anna Olsdoters wägnar. Om barnegods som tillkommer Mons Nilson i Torshult begärdes wittnena Hellie Lauridson i Döshult, Helle Andersson i Lauröd, Jens Anderson ibm, Suend Person i Kobermöllan, Christopher Laurs i Gmmarp, Laurs Paulson i Alrom, Boel Per Hermans i Ingelstrede, Bendt Hermans i Djuramåsa. De som inte blivit stämda var Erland Benson i Broby, Nils Hermanson i Vestraby, Christopher Jensen i Boserup, och på moderns sida Nils Persson i Rögla, Paul Person i Måarp. Christopher [Lauridtsson] i Gummarp påpekade att Lauris Paulson i Alrom. var barnens farbroder.[4]

1669 sid 17

Christopher Laurson i Gumarp, Bendt Hermanson i Diuramåssa och Lauris Paulson i Bolet på vilkas vägnar Aruid Pederson i Svennistorp har stämt Anna Hellies i Ingelsträde med hennes rätta lauwerge och hennes barn om hur mycket barnagods de innehar efter hennes mans död. Lars Rasmusen i Ingelsträde på Anna sal Hellie Peders vägnar.[5]

1669 pag 24

Det hade varit syn hos Christopher Laurisen i Gummarp Bendt Hermanson i Djuramåssa samt Lauris Paulsson i Bolet som var en Husman.[6]

1669 pag 31

Lars Paulson i Bolet, Nils Person i Myrerup, Nils Swendson i Dompäng, Laurs Swenson ibm, Olle Myre i Suiberg, Peder Hermanasn i Ingelstrede, Och Christopher Laurson i Gumerup, Bendt Hermanson i Diuramossa Ebbe Tusson ibm, Per Anderson i Bröda, Nils Person i Rögle, Paul Person i Moarp, Nils Nilson i Långaröd, stämt Anna Hellies i Ingelstrede. Om det skiftesbref efter kennes sal man Hellie Pederson om det barnagods de har för Mons Nilson i Torshult. De hade även stämt Suend Person i Kopparmöllan om det skiftesbref kan haft efter sin broder Hellie Person. Sedan hade de stämt Bendt Jenson l Tuesholt om ett skiftesbref om samma barnagods för Möns Nilson. Bendt Jenson i Torshult uppvisade ett skiftesbrev dat 24 febr 1654 och begärde han 4a mäns opkrävelse ock blev för bördesumma. Per Mons Mons i Alrum ock Per Skeeder ibm ock på Bendt Jens vägnar Bendt Person i Miöalt ock Per Pauls ibm. [7]

1669 pag 111

Peder Hermansson i Ingelstred stämt Peder Jonson i Alrums Kyrkoby, stämt Kirstine Hansdoter därsammastädes i Kyrkobyn, Ana Hellies i Ingelstrede med hennes barn Olle Helliesen och Boel Helliesdoter i Ingelstrede. Även Anna Hansdoter i V Klappe, Sidza Hansdoter i Långaröd vad de haver på Stolpagården i Ingelstrede.[8]

1670 pag 127

Indleg. Effterson wi tuende Mend Peder Hermanson och Helle Pederson som boede i Stolpagaarden i Ingelstrede och Helle Pederson som nu wed döden er afgängen huilcken hand eller hans effterlefwande kustru er Icke föd och boren i forne gaard mens dieris börn och arffuinger ock Jag Peder Hermandson min hustru och Jag har boede arfft ock kiöbt och er den störste LoedsEijer i forne gaard, och min hustru som er föd och boren i same gaard och er komen af den gamle Jordrett eftersom hindis moderfader Peder Stolpe boede i forne g.d som han arffuit efter sina foreldrer och der efter kaldis gaarden wed naffn stolpegaarden ock er nu kornen tuistagtigked imelom arffuingarne paa den halffue gaard som Helle Person paaboede ock Per Jonson i Alroms Kierckebye haffuer ladet steffnit börds Egerne til den halifue gaard til en 12 mands opkreffuelse, til ät udlegge kuar sin loed och Anpart och haffuer saa fult dödt til 4de ting, och jag som er den störste Loeds Egeren, ock boer paa gaarden. Icke haffuer foed kald och Warsel til same forne deelemaal och Klassens 40 Cap seijer at en arffuinge och Icke flere skal beside it bondeJordh ockheftersom min hustru er kommen af den gamel Jordlot ock jag som boede paa gaarden och er den störste LoedsEijer som före er melt ock stoed Nedertil ät Indlöse huis falt er ind nogen aff dj Anden arffuingar som er udenfore affter saadan beskaffenked Haffer iag werit foraarsagit ät lade steffne alle lodsEijere i forne gaard til en 12 maends opkreffuelse och er nu i dag mit 4de ting och er iag Peder Hemandson af domaren begierendis mig möte tilstedis 12 Wulige dannemend ock same mend ät möde paa asteden naar de tilsigis och huis breff och documenter som findis på same Hela grd ät framlegge for same Mend at de kunde grandgiffueligen giffue agt paa breffens Indhold huileket der er Kiöfft ock sambiet, dog er det min begiering iag Peder Hermandson at same mend Udleger kuar sin lod och Anpart Udj ager ock Eng. Huis de tiIfalder Udj husens bygning dessliges at same mend tager udj agt huis Kongl Tynge som nu er paalagt och at sige paa huad scheppe Jord och lass Eng nu bör ät koste, med ald sin paafölgendis herligked och at de Udleger huör meget huar Arffuinge tilkomer udj ager och Eng disliges udj hus huarwed sit Naffn dog er det min begering, Peder Hermansson som nu boer i Stolpagaarden, at sama mend tager breff och Documenter I agt paa same Hele grd huim störst loed ock Anpart hafwer i same Hele grd boode aert och kiöfft och at sige en bonde paa aldgaarden effter Classen 40 Cap som er wederkefftig til at Indlöse och samble huis som falt bliffuer och huileket som Icke falt bliffer giffuer skiepeskyld effter Revessen Menandis at ingen Ware Nermre er ena jag Peder Hermandson at besida same hela grdh som iag nu paboer i same grd och er iag begierendis ad dette mit Korte Indleg moete lesis och paaskriffuis, och I tingsbogen Indföris. Datum af Stolpagaarden d 12 Januari 1670 Peder Hermandsson...

Indleg. Olle helliesson suarade och begierde at dj 6 mend moete paa hans och hans moders side opneffnis, paa det at begge de halffua gaardens beskaffenhed med arffuingarnis loder och Udregninger dij beder kunde tagis i behörig agt, efftersom den halffue gaarden med arffuingar er adtskilde i slegtlinien. 2: tager same 12 mend i behörig agt at gaarden er utbygt i tuende parter och haffuer altid warit haffer det wed 2 bönder huörpaa skydis til windisbyrd. Min S. fader och hans formand den östre halffue part och Peder Hermandson och hans formand den Westre halffue part ock der effter at same mend at paakinde om Icke same gaard Endnu tald 2 bönder. 3. same mend udleger huör stor loed en huar det nu kand kosta at liga imod den geld min Sahl fader haffer effter it forsigent Skifftesbref betalt effter Sal. Hans Olson och min loed Nöje och granerligen Werge formendis Jag at Ware den störste LodElijer i min Sahl. faders halffue grd och iag derfore med bilighed bör at Ware Nermist den at bestrida. 4. tager forne mend i agt at Peder Hermandson nu i förgången aar haffuer Laubödet den halffue gaard hand besidder til at selgis och maaske den och siden Under sluted Kiöb til sin Sön afstede och Eragtade at Per Hermansson til same sin [halffue gard... etc etc... sid 128 sid 129][9]

1670 pag 150

Mars 1670. Avslut och delning av Stolpagården. Angående den gård som Peder Hermandsson bott/bor i och "sal. Helle Pedersen". Det noteras att Helle Pedersson inlöste Hans Olssons skuld vid skiftet efter honom 1644.[10]

1670 pag 150

12 mends opkreftelse Den östra halva parten som Helle Pederson påbodde värderades til 120 skpr jord och lass äng. Därifrån skulle frandrågas det som sal Hans Olssons arvingar var berättigad till, dvs 88 skpr jord och lass ang enligt skiftesbrev Ingelsträde Valborgdag 1644. Hans Olssons 3 barn får 5 1/2 skpr jord och lass äng. Den andra delen hade Helle Persson inlöst. Sal Helle Perssons hustru Anna Olsdotter far 57 skpr jord och lass äng och Olle Helleson 30 skpr och Boel Hellesdotter 19 skpr.[11]

1671 pag 23

Elsa Öndsdotter i Ingelsträde stämde Bendt Hermansson i Djuramåsa, Helle Laurisson i Döshult Nils Persson i Rögle, Paul Persson i Unnarp Nils Nilsson i Långaröd om Mogens Nilssons arvegods som sahl Peder Hermansson innehaft.[12]

1671 pag 344

Peder Hermanson i Ingelsträde säljer sin andel i Stolpagården till sin son Lars Person.[13]

1671 pag 354

Peder Hermanson i Ingelstrede med sin son Bendt Person instämt om Mons Nilssons barnagods xxxx Anderson i Birkeröd, Jens Anderson i Lauröd, Olle XXXXX, Suend Pederson i Koparmöllan som er som er Ret Morbroder. Christoph. XXXXX i Gumerup Nils Perss i Myrarp, Nils XXXX på sin egen ock broderns vägnar Per Anders i Bröda, Ebbe Tues XXXX, Bendt Gunnars ibm, Helle i Döshult, Olle Peders i XXXX, XXXX Pederson i Rögle, Paul Pers i Moarp, Nils Nilsson i Långaröd.[14]

1673 sidan 317

Peder Jonson i Alrom Kircheby paa sin hustru Kirstine Hansdoters wegner Jon Pehrrson i Långared paa sin hustru Sissa Hansdoters wegner Mogens Giödmarson i Klappe paa sin hustru Johane Hansdoters wegner och Mogens Nilson paa Wigen paa sin hustru Boel Helliesdoters wegner beuiser med kaldsmend Pehr Olson i Alrom och Jens Johanson i Miöalt som haffer steffnit Oluff Hellison i Ingelstrede och Lars Person ibm til första 2, 3 och 4 ting til laubud och I dag til första ting laubyder al den lod och anpart som de haffuer arffuit effter deris sahl foreldrar Hans Olson Hellie Person och Anna Oluffsdoter, Udj den hallfua skattegaard I Ingelstrede som Oluff Hellieson nu paabor om någon ded will Indfri widere til 4de ting. Olluf Hellieson möte och böd sölf och penge.[15]

1673 - Sidan 339

11/6: Laurids Pederson bjöd också silverpengar [i det ovannämna målet] och ansåg sig ha större rätt eftersom han var född och alltid bott på Stolpagården i Ingelsträde medan varken Olle Helliessons fader eller moder var födda där utan kommit dit på köp. Peder Jenson i Alrom m.fl. gav Olle Hellieson [och hans hustru Sidsa Mortensdotter] rätt att inlösa gården från den dagen.[16]

1680 pag 174

"For Retten framkomb Olle Helgeson i Ingelstrede och i dag for Rett och dom, skiöde och Affhender fra sig, sin hustru och begge deria arffuingar En broderlod eller part, som hans sal fader Helge Pederson i Ingeltrede Arffwed effter sin sal fader Peder Helgeson i Lauröd. Såwäl som effter sin Sal Moder Johanne Peder Helges i Lauröd, samt till Suen Pederson i lauröd och hans hustru Johanne Hansdaater.[17]

1680 pag 276

Lars Person i Ingelsträde i dag hans 3 ting imodh Nils Rasmusen i Ingelstrede ock deras indlagda hans skriftelig indläg best. af på hwarfuer dess mening och sag giffuande for en Glossurium som hand af honom länt haffuer, ock Lars Person igin haffuer self af en god wen länt.......[18]

1685 Sid 285

Lars Persson i Ingelsträde emot Herman Bengtason i Djuraiaåsa angående barnagods som tillkommit sal Jöns [Hermanssohns] i Gummarp son Ebbe Jönsson vilket barnagods Lars Perssons fader Sal Per Hermansson varit förmyndare för och riktigt skiftat, enligt skiftesbrev av l7 juli 1672 hållit i Ingelsträde efter sal Per Hermanssons död. [Lars persson ingav skriftliga dokument på saken från Bengt Hermanssons son Herman Bengtsson. herman å sin sida bad att saken skulle skjutas upp tills nästa ting så motbevis och kvittenser kunde tas fram.] [Senare utveckling:] Lars Persson i Ingelsträde hade instämt Jöns Bengtsson i Allerum och Lars Bengtsson i Djuramåsa till att vittna över kvarlåtenskapen efter deras fader Bengt Hermansson i Djuramåsa. Båda vittnade att de ingenting ärvt varken efter fader eller moder. Herman Bengtsson i Diurauiåsa angaf sig för K Majts Befallningsman Petter Grimberg som honom inerterat hafwer angående dhet barnagods som hans fader Bengt Hermanson i Diuramåsa skall uppå skiftet efter Sahl Pehr Hermanson i Ingelstrede hafwa emottaget och Petter Grimbergs hustru Boel Jönsdotter Erfftell. är tillfallet. 15/2 1693 Peter Grimberg stämde Herman Bengtsson å del arv hans hustru ha efter sin sahl fader Jöns Hermanson i Gumarp. Länsmannen Lars Pehrson i Ingelsrede producerade i Rätten en Skriftelig fullmakt uthaf Befallningsman Petter Grimberg till att å hans wägnar här wed rätten swara och effterrättning gifwa om något Barnagods, som efter länsmannes fader Pehr Hermansson är uthtaget och Härman Bengtsson i Diuramåsa skall hoos sig hafwa begiärandea att sama saak til nästa ting måtte upstå efter Rättens igår giorde Resolution. Ett skiftesbref af 7 juni 1672 efter Pehr Hermanson uppvistes.[19]

1686 sid 28

Lars Person i Ingelsträde miderat Herman Bengtson i Djurarmåsa om barnagods till sal Jöns Hermanson i Gummarp, son Ebbe Jönsson vilket Lars Perssons fader Per Hermansson haft i förmynderskap. Herman Bengtsson bör framvisa skiftesbrev efter sin sal fader Bengt Hermansson. 17 juli 1672 var skiftesbrevet dat efter Per Hermansson i Ingelsträde.[20]

7/10 1691, sidan 22

Ett domboksmål om barngods efter Per hermansson som Herman Bengtsson i Djuramosa ska ha hos sig.[21]

1701-02 pag 277

Oluf Helgesson i Ingelsträde uppviste ett köpebrev han givit sin måg Bengt Jönsson i Mjöhult och dotter Ingar Olsdotter och deras arvingar på deras halva skatte-hemman i Ingelsträde den 8 Jun 1702. [22]

1702-05 sidan 85

Jöns Persson i Djuramåsa instämt: hustrun Hanna Jonsdotter i Laröd, hustrun Sissa Mårtensdotter med sal Oluf Helges arvingar i Ingelsträde angående barnagods som tillhörde krypplingen Hellersson i Torshult. Hennes man var Ola Persson i Laröd. På dess måg Bengt Jönssoni Ingelsträde som även svarar på sin hustrus vägnar, som var Oluf Helljas dotter. [23]

8/2 1712

Ett testamente mellan kronolänsman Lars Persson i Ingelsträde och dess nuvarande maka Kirstina Larsdotter underskrivet också av fadern Lars Svensson i Tunneberga att de skall inbördes ärva allt. [24]

Kommentarer

Stolpagården = Nr. 5 Ingelsträde. Länsman Lars Pedersson. Pappa Peder Hermansson. Mamma X Öndsdotter. Morfar är Önd Ebbesson. Mormor är Ingar pedersdotter. Mormorsfar är Peder Stolpe och därmed kommer mormorsfarfar att vara Lars Stolpe.]

Källor

 1. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare, samt Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:35 (1667-1669) Bild 213 / sid 225 (AID: v184832.b213.s225, NAD: SE/LLA/10879)
 2. Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:35 (1667-1669) Bild 213 / sid 225 (AID: v184832.b213.s225, NAD: SE/LLA/10879)
 3. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare
 4. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare), samt Torbjörn Jerlerups avskrift
 5. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 6. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 7. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 8. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare
 9. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare), samt Torbjörn Jerlerups avskrift
 10. Torbjörn Jerlerups avskrift
 11. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 12. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare) Anteckningen kryptisk. 1671 hade inte Peter dött väl???
 13. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 14. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare), samt Torbjörn Jerlerups avskrift
 15. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 16. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare), samt Torbjörn Jerlerups avskrift
 17. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 18. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 19. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare) med tillägg av Torbjörn Jerlerup
 20. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 21. jerlerup
 22. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 23. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 24. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)