Förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd: Stockholm den 26 februari 1817

Från LuggudeWiki
Version från den 26 december 2010 kl. 12.20 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Förordning angående sockenstämmor och kyrkoråd: Stockholm den 26 februari 1817.

Prästeståndet har anmält behovet av en författning, som bestämmer allt vad som skall avhandlas vid sockenstämmor och kyrkoråd.

§ 1 Sockenstämma skall hållas i varje församling i maj och oktober varje år och dessutom när nödvändigheten kräver.

§ 2 Kungörelse om sockenstämma äger endast kyrkoherden att utfärda. Vill befallningshavande höra allmogen i sockenstämman sker det genom kyrkoherden.

Vägrar kyrkoherden att utlysa sockenstämma skall kronobetjänt anmäla det till befallningshavande, som förordnar, hur det skall bli. Enskilda personer som har rösträtt i sockenstämman, har också rätt att begära att den sammankallas. Kyrkoherden prövar anhållan.

§ 3 Sockenstämman skall från predikstolen pålysas minst 8 dagar innan och även på dagen då stämman skall hållas. I ärenden som inte tål uppskov skall stämman hållas samma dag den pålyses. Kungörelsen skall alltid innefatta uppgifter på de ämnen som skall förkomma. Är ärendet sådant att det berör flera socknar skall de kallas till moderkyrkan.

§ 4 Rättighet att inställa sig till sockenstämma har i allmänhet de som äga fastighet eller ha rösträtt vid prästval. Den ledamot som inte är närvarande kan inte i efterhand ändra stämmans beslut. Stämman sammanträder i sockenstugan, som varje socken skall bygga och underhålla. Den som inte har rätt att delta får inte tränga sig in och om så är fallet skall han avvisas.

§ 5 När stämman är samlad åligger det kyrkoherden eller hans tillförordnad att vara ordförande. Han skall tydligt och fullständigt framlägga ärendena, och se till att inga andra frågor än dem som blivit kungjorda blir handlagda. Han skall också föra redigt protokoll över framställning, överläggning och beslut.

§ 6 Till sockenstämmans handläggning hör det som rör kyrkans vård, socknens hushållning och allmänna angelägenheter som :

1:o Klockares och annan kyrkobetjänings tillsättande och avskedande.

2:o Kyrkvärdars, sexmäns och rotemästares utnämning.

3:o Granska räkenskaperna och användandet av kyrkans medel.

4:o Undervisningsanstalter inom församlingen.

5:o Hushållning och vård av kyrkans egendom samt socknens enskilda kassor, som fattigkassa och brandstodskassa.

6:o Byggnation och underhåll av kyrkan och alla socknens hus, prästgård, fattig- och sockenstuga.

7:o Bänkfördelning.

8:o Hantverkares antagande.

9:o Brandstodsföreningar.

10:o Frågor om försörjning av socknens fattiga och överläggningar om mindre arbetsföra personers inflyttande från andra socknar.

11:o Verifikation av rest- och avkortningslängder och granskning av erlagd betalning för kronoskjutsar.

12:o Val av fullmäktige för socknen så väl i allmänhet som i särskilda ärenden t ex socken beredningskommitté.

13:o Tillsyn av sockenmagasiner och redogörelse för verksamheten.

14:o Intygande om personers förhållanden, vilka anmäls till belöningar hos Sällskapet Pro Patria eller Patriotiska Sällskapet samt andra allmänna eller till länet särskilt hörande sällskap, som har rätt att utdela belöningar, även yttrande om gjorda uppodlingar och salpetertillverkning.

15:o Vaccinationens befrämjande och jordegummors antagande.

16:o Överenskommelse om salpeterskattens utgörande, väghållning, snöplogning, brobyggning m m.

17:o Överenskommelse för att befordra allmän ordning och sedlighet inom församlingen, vilket sockenstämman har ansvar för. Den äger rätt att på vederbörlig ort anhålla om vites föreläggande om sådant synes nödvändigt.

§ 7 Varje ledamot i stämman skall vid överläggningarna iaktta ordning och anständighet. Blir ordföranden med ord eller gärning förolämpad straffas den skyldige efter 18 kap i missgärningsbalken. Förolämpar ledamöterna varandra bötar de dubbelt mot vad sådant brott stadgar i andra fall. Har man skiljaktiga meningar och pluraliteten inte är tydlig sker votering.

Rör ärendet endast vissa hemmans rätt och skyldigheter deltar endast de som det berör. Ordföranden har utslagsröst.

§ 8 Protokollet skall om så ske kan genast justeras eller inom 14 dagar. Det undertecknas av ordförande som är ansvarig för innehållet och bestyrks av minst 3 personer. Vägrar de skriva under tar ordförande intyg om förhållandena av närvarande krono- eller kyrkobetjäning och meddelar sockenstämman hur de skall söka ändring i beslutet.

Ordföranden skall samla protokollen och vårda dem. Han skall utan lösen lämna utdrag ur protokollet även till icke ledamot i stämman, men som kan ha med ärendet att skaffa. Det är tillåtet för vem som helst att själv gör avskrift. Dock är ordföranden berättigad till ersättning för skrivmaterial av kyrkans medel. § 9 Protokoll som berör församlingen skall genast uppläsas från predikstolen. Är någon missnöjd kan han besvära sig hos Domkapitlet eller Befallningshavare, beroende vilka ärenden det gäller.

§ 11 På varje ort skall ett kyrkoråd inrättas. Kyrkoherden är ordförande och ledamöter är kyrkvärdarna och minst 4 och högst 8 av socknens bofasta innevånare, vilka väljs på sockenstämma.

§ 12 Kyrkorådet skall handha kyrkodisiplin samt vad religions och sedernas vård hör. De skall uppta frågor om osedligheter och försummelse av gudstjänsten, uteblivande vid katekesförhör, vårdslöshet vid in- och utantill läsning, tjänstefolkets olydnad mot husbönder, undersökning om mödrar som kvävt sina barn. I städerna får de inte befatta sig med ovarsamt handhavande av eld eller sådant som i sockenstämman blivit beslutat om allmän ordning och sedlighet. Kyrkoråden får inte befatta sig med egentliga lagbrott.

§ 13 Var och en som bor i socknen är skyldig att komma på kyrkorådets kallelse. Uteblir han bötar han 32 skilling som delas mellan kyrkan och de fattiga.

§ 14 Kyrkorådet sammanträder i sakristian eller hos pastor. Man skall försöka med förmaningar och föreställningar för att få den felaktiga att rätta sig. Man kan dock döma till böter, arbete i kyrkan och stockstraff.

Ordföraren skriver protokollet och den dömda parten kan få skriftligt på domen om han så önskar utan lösen.

§ 15 Den som är missnöjd med domen anmäler detta hos ordföranden, som ger hänvisning till fullföljandet av hans klagan.

Stockholms slott den 26 februari 1817. CARL