Domkapitlet i Lund, domböcker i äktenskapsmål, AIII:3 (1631-1638)

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Protokoll, äktenskapsmål

1631


19/9 ( Domkapitlet i Lund AIII:3 (1631-1638) Bild 13 / sid 15 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v98488.b13.s15 )

Skilsmässa mellan Ingell Jensen i SANDÅKRA och hustrun Ellina Poffuelsdatter. "Indkom Ingell Jensen i SANDAGGER, och haffde i rettestefnit sin rete hustrue Ellina Poffuelsdatter, klagelig angiffuandis, at hun skal were impotens och wdychtig til ecktenskabs omgengelse, hwilcket hun och for bröllupet skal haffua haft, och det hannom icke tilkiende giffuet..."

Sockenprästen Fredrick i AUSÅS har hjälpt honom med skrivelse till domkapitlet och det noteras att Ingell däri klagar över hustruns "vanvettighet i hushållet". Ellin trädde själv fram inför rätten och "bekiende sin skröbelighed" och fadern till henne, en Poffuel Lauritzön i Kar?sagaard, skrev till rätten att han medgav att Ellina var oförmögen till äktenskap. Ingell Jensen fick därför skilsmässa.


19/9 1632( Domkapitlet i Lund AIII:3 (1631-1638) Bild 15 / sid 19 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v98488.b15.s19 ) Skilsmässa mellan Tosten Pedersön och Karen Hemmingsdatter i HÖÖR. Med anledning av Tostens "bestialiska umgänge med en häst".


17/9 1632 Ett ärende i Helsingborg. ( Sidan 89. http://www.arkivdigital.se/aid/show/v98488.b50.s89 ) hans Lauritzen, borgare i Helsingborg vill ha skilsmässa från Magdalena Christensdotter som ska ha begått hor med en annan borgare Thomas Christensen.


1633 6/5 Allerum

Skilsmissedom imellom Bent Pederson i ALLERUM och Kirstine Bredsdotter for huun haffde hafft den fallende suige.

Endkom Bent Pedersen i Allerum som hafde forgangen madsdag indleffnit sin troloffuede festemoe Kirstin Bredesdaatter klageligen giffuendis tilkiende, huorledds hun kullrammbeladen met den wnderlijgelige fallende syge, och hannom det Icke for troloffuelsen aabenbarit, och eftersom lagen daa bleff hienwijst riklig? documenter derudj att fore, motte hand nu after idag och fremlagde it tingsvidne aff Lugude herritz ting den 28 Martii sijdtst förleden udsted liudendis i sin meening, at eftre:ne Personer efter louen soret och wondet haffer Suend Jensen i Allrom sig witterlift at ware for:ne Kirstin Bendsdaatter, at haffue haft udj sin ungdom den syge som kalles fallendesyge. Dorrete Truedsdaater i Schiörpinge sig at haffua baaret for:ne Kirstin tree gange till H Knud, at hand skulle flye hende böed for den onde syge, och at hun till samma syge en gang paa weijen saa hun maatte legge hende need paa Jorden.

Hans Pedersen i Alrum at hand saa for:ne dorrete bar for:ne Kirstina need til Prestebs Poffuel Klemmendsen ibm, at for 14 aar siden hörde hand at for:ne Kirstina bleffuet laat? och pa?kreffuit. her til at suare motte for:ne Kirstine Bensd met sin lauwerge Sönne Mogenss och framlagde had.m?? H Knud i Alrom hand schriftelig kendskab daterit Alrom den 12 januar. forleden liudendis i den meening, at hand Icke kand dragas til minde sig at haffue brugt nogen middell imod den fallende syge till for:ne Kirstina B Och sig eij at haffue hört hende met samme sygdom ware beladen forend hand hende mer Bent P troloffuede, som samma Kristelig kendsskab wijder Indholler.

Sijden gaffue parterne tilkiende sig Indbyrdis saa at were forenende at derfor Capitel det wille bewilya, wille da paa begge sijder denne deris troloffuelse gierne afstaa.

Saa efterdj det klar ligenn bewijses for:ne Kirstine bendsd med for:ne sygdom ungdomen at haffue warit beladet, Och for:ne Hr Knud det icke? udtryckeligen berettar, Och kunde were at besörja, at saanne? skröbligheed i sin tijd kunde igenkomma hun ochhelffar gierne begerendes for samme aarsage troloffuelsen at qvittrer then tilade wi at for:ne personer Bent P och Kirstina Br maa were fraa for:ne troloffuese efter denne dag hin annden entladiget, och magt haffue sig paa andre steeder i ???kab at forfinne, huor och naar ??? dennom det wil tilföye thill witerligheed.


Ett mål som rör KÖPINGE på sidan 145. http://www.arkivdigital.se/aid/show/v98488.b78.s145 Även 183 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v98488.b97.s183 .


kristinn Espennsdatter i HELSINGBORG. Hennes husbonde (dvs make), Anders Trölsen, försvann för 10 år sen. Hon lät sig besovas sju år efteråt.

Mads Erichsen och Bente Oluffsdaater i HELSINGBORG, sid 191, http://www.arkivdigital.se/aid/show/v98488.b101.s191 .


1634-11-12 Allerum (sid 206)

Missive till Hr Knud, ALLERUM, att Bente hansd. som waar troloffvat met N Ebbess som fortyfferij er paa Holmen, man? wner thvit? och widgav ektenskab met Jens Madsen som hade beryff?.

Woris gandske wenlig helseng. Kiere Her Knud, giffwe wi eder venligen at wijde, at nerwarende Be??ff??isrrsche? Bente hansd haffuer for oss andrafet huorledis hendis frolofwende festemand Niels Ebbesen kort efter deris troloffuelse haffuer forsret sig i tyffveri och derfor er bleffenn paagreben och forsendt. Kongens jern paa Bremerholm at arbeide. Er sijden derfraa Bortrömt her offuer till Schaane och for:ne Bente hansd besoffeet. Och sen bortdragen til Seeland, och der atter for ny tyverij paa holmen forsendt, huor hand endnu skall were avfallet. Begerende derfore ydmygeligen sig att maatte were frie den troloffuelse ?ledigat och tillat indgaa ecktenskab met Jens Madsen som hende nu begierer och besoffwet haffuer, och fremlagde hun bode tingswidner om for:ne Niels Ebbesens begangen tyfferij.

Sen och schriftlig underseglede kundskab fraa fire mend, Poffuell Bentzen, Niels Pedersen,Ped Mogens och bent Oluffsen i ALLERUM formellend for:ne Bente Hansd. beretning sandferdig at ware. Disligijl och Edres underschreddvnn och besegledh kundskab formellendis for:ne 4 Mands bewijs i alle maader sanru at were. Och at for:ne Jens Madsen haffuer aff Eder werit begierrendis, I hannom wille met for:ne Bente hansd, som hand besoffuet haffe, troloffve... Och efterdj for:ne N Ebbesen nu anden gang er udj U-aerlig gierning bleffuen befunden, saa hun eij will sig met hannom, om hand endkönt enladiget waar, i ekteskapb indlade. Men haffe sig nu met en anden Indlagt och aff hannom sygelig er. Saa paa det mere uskikelig hand, guds förtörnelse och mennighedens forargelse kunde forkommens tilade wi... at for:ne bente hansd. maa ware... ledig fraa den förste troloffuelse och tillad met for:ne Jens Madsen sig i ektenskab at Begifue... Lund den 12 Nov 1634, Capitell Lund.


1635: Ett mål som rör LUNDOM i HÄSSLUNDA socken Domkapitlet i Lund AIII:3 (1631-1638) Bild 110 / sid 209 (AID: v98488.b110.s209, NAD: SE/LLA/13550. Skilsmässa mellan Knud Nielsen och Lucie Jensdatter "for hun er funden i senge met en fremmet karll". Han skickade tydligen iväg frun till sina föräldrar efter dådet. En hel del namn nämns. Lucie Mogensdatter i "karrerup" vittnade för Luggude häradsrätt "at hun saa Tröels Niels och Lucia Jensd ofte(?) ligea i senge sammen... Item at Bente Poffuelsd wand, at Lucia Jensd schickede Bud efter Trols N naar Knud waar Icke hiemme, och hun daa saae hand laa Bragelös sengen hos hende om nattetijde". Det verkar som om halva socknen sett dem ligga tillsammans i sängen... Jens Olsen var tydligen hennes pappas namn. Skilsmässan godkändes av kapitlet i Lund.


Från 255-277 och framåt ett stort mål rörande Otto Hansen, organist i Malmö.


Sid 307 16/1 1637 Opsettelse imellom Niels Jensen och Giören Rasmusdaatter festefolk til neste madsdag.

Capitell i Lund kierendis och giör alle witterligt at aar 1637 Mondagen den 16 januarii for oss paa wort Capitels Huus Indkom Niels jensen degn til Gryndbye och Anderslöff sogner (GRÖNBY och ANDERSLÖV), och hafde foresirebbe stafnit sin troloffuede festemöe Giörel Rasmusdaatter. Hon har tydligen i tre år använt sjukdom som svepskäl för att inte fullfölja sin trolovelse. "at hun daa suarade och sagde sigh at were Nöd och tvungen til samme troloffuelse Imod all sin Willia och at hun aldrigh wille söge sengh eller saede med hannom". Många personer från Ystad vittnar. I tre års tid har hon tjänat fru Kristina Rantzau. Föräldrarna stödde aldrig trolovelsen.

Fortsättning på sidan 335.

24/4 1637 Väsby socken

Skilsmissedom imellom Peder Swendson Swenske och Karen Jensdaatter, for desertionem och adulterium.

Indkom Ture Jensen i Hustofta med fuld magt dra sin syster Karen jensdaatter aff Ingelstred udj Kuldem, som hafde for oss tilidags I retta stefnit sin ekte hosbunde Peder Swendsen Suensche for hand icke alleniste hafde hinde motwilligen och uden nogen billigh aarsage forlat, men endoch sig i aabenbare höer forsrekt och fremlagde hand hederlig mand her Daniel Pedersen, sogenprest udj Wesbye hans schriftelig kundschab daterit Wesbye forleden 22 April, formeldendis at for:ne karen Jensdaarrer hatte werrit effter halftridie aar uden all aarsage forlat aff sin hosbonde for:ne Peder Suendsen och sigImidlertijd er funden I offetligh höre udj Staffue Sögen som hand bade selff haffte bekient, saa ocj Sognepresten i Staffue schriftelige windet haffr som sama kundskab wijdere Indholler.

Dernest framlagde hand hederlig,mand H. Anders: i Staffue hans hedel till woris Notarium i den meening at det er wist at for:ne Peder Suendsen haffuer der i sognet besoffeer it quindfolck weed Nafn Ingar Söffrensdatter, som tiente i gaarde met hannom, och at dee begge der fore haffue staaet aabenbare schrift. Efter slig lyijligheed satte for:ne Ture Jensen paa sin syster karen Jensd: wegne i rette. Om hun Ike Bör draa for:ne Peder Suendsen. At wererelediget och magt haffua sijgh i it andet Lagligt ecktskab at Begiffua. For:ne peder Suendsen motte Icke eller nogen paa hands wegne i sagen att suare, alligenwell at stefningen lauligen findis for hanom at were forkyndiget. Daa tilspuerde wij for:ne Ture Jensen om hand icke paa for:ne sin sösters wegne wille tage for:ne handis hosbunde till naade och dene forfrelse efter giffue, men hand wilde ingenlunde waar alleniste shilsmisedom Begierendis.

Daa efter fordrörte sags Leijlighed. Efterdij det klarligen Louistis for:ne Peder Suendsen Ike alleniste sin fattige hustrue at haffue forlat. men endog sig i aabenbare hoör at haffue forset, Och hun det imod befindis tilbörligen at haffue s?korhollet, daa melde wij for:ne Karen jansdatter Quit ledig och lös fraa det egtenshabs baand, som for:ne peder Suendsen och hende imellom werit haffue, och magt haffue sig it andet erligt egteschab at begiffue, men for:ne peder Suendsen schal bliffue ugift och alwarligen aff Öffrigheden straffis, uden hand efter en Sandlofuttz forbedring kand erlange den höye Öffrighedz tilladelse thill wittelighed.

Sid 347: 1637 Väsby, Buskeröd

Skilsmissedom Imellom Anders Gundersen och Oluffve Nielsdaatter for hand paa fire aars tijde haffuer werit borte.

Ind kom Olluffue Nielsdaatter i Busheröd weed sin fuldmegtige Och broder Önder Nielsen paa den rene, och hafde i rette stafnit sin Egte hosbonde Anders Gundersen paa den anden klageligen giffuandis tilkiende huorledis hand hende mot willigen aumall giffue aarsags paa [symbol för ett halvt] aars tijde forlat haffue, och framlagde it tingswidne aff Lugude Herritz ting den 7 Martij Sijdst forleden ???sted.- Formellendis, at for:ne Olluffue Nielsdaatter haffuer lauligen ladet Liusa efter for:ne sin hosbonde, och ingen ehr fremkommen, som wiste noget om hanom att sige, samme tingswidner err bleffuen leest och forkyndiget paa schaaninge lantztingh den 14 Martij 1638.

Dernest fremlagde Hand hederligh mand H Mickel i Weelinge saa och H Daniell i Weesbye deris schriftelige kundschaber daterit det ene 30 Martij det andet 6 April, sijdst forleden formellendis at det er fire aar sijden hun for:ne Olluffue ehr bleffuen aff for:ne Anders Gundersen forlat, Och hun haffer sijgh i midler tijd tillbörligen forhollet. Efter sligh leyligheed waar for:ne Önder Nielsen ydmygeligh begierendis, wdj for:ne olluffuessamwitterligheed wille raadföre och tilstede at hun maa samme sin wundwigte hosbonde erlediget bliffue och till it andet erligt ektskab forlöffuis for:ne Anders Gundersen mötte Icke eij heller nogen paa hand wegne i Sogen at suäre.

Daa efter forberönte sags leyligheed, efterdj det klarligen beuisis for:ne Anders Gunde: paa fire aars tijde sin fatige hustrue och börn at haffue forlat, och nu den liusis epter hanom ingen stedz ehr at finde, och hun haffr sit gode schudzmaall och sin tilbörlig forhold imedlertijd daa paa det den forlattis samwitttigheed kunde Raad föris Synd och mere gudz forförelse fare kommis tilstede wdj paa gudz och deh hellige kirkis wegne, at for:ne Olluffue Nielsd: maa efter dene dag ware quit ledig och lös for det egteschab hende med for:ne Anders Gundersen i mellum werit haffuere och magt haffue sig i it andet erligt egteskab at begifue. Huor och naar gud hende det will tillföije. men for:ne Anders Gundersen huor och naar hand behrendis kand skall staaffnis aff Öffrigheden som wedbör. Thill Witterligheed. Haffue wij lader wort Capitels herret herueden paa trijcke.

/KLAR