C:1 Jonstorp dödsboken 1711-1715

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Dödboken, C:1 för Jonstorp 1711-1715

Datum Avlidnes namn Avlidnes ort Anförvants namn Relation '
1711-01-22* Bengta Bölssåhra Pehr Andersson fader 4 år
1711-01-22* Datum Dom: 7- tuages: Jordades en Corporal af Capitain Vallerijes Compagnie
1711-02-12* Pernilla Johnsdotter Glimminge Christier Månsson make 75 år, Datum Dom. Invocavit. Christelig all sin tijd lefde.
1711-03-19* Boel Pehrsson Jonstorp Oluf Pehrsdotter make 24 år
1711-03-27* Bengta Larsdotter Tunnebärga Lars 6 år 2 mån 4 dagar
1711-03-29* Hiertru Pehrsdotter Giörslöf Gårdskvinna 52 år
1711-04-02* Nils Olsson Jonstorp och Perregården Jöns Nilsson stiffader brächlig alt ifrån sin födelse. 9 år 8 mån, 8 dagar.
1711-04-05* Sonne Andersson St. Giörslöf Bonde. 45 år. Jordades h-r Lieutenantens bonde af St Giörslöf Sonne Anderson.
1711-04-13* Maria Schalotta von Steuner fader lätt H: Lieutenanten von Steuner begrafva sin yngsta dotter i Kyrchian. Gud förlene henne en frögdefull upståndelse, hennes dagar här i lifet var allenast 6.
1711-04-16* Oluf Tufwesson Jonstorp Tufwe Hansson fader 23 år
1711-04-16* Jöns Jönsson Jonstorp Jöns Jönsson fader 2 år
1711-04-23* Tranekär Bengt Pehrsson fader dödförr
1711-04-23* Bengt Möllare fader Datum Dom: Cantate. lätt Bengt Möllare begrafva en liten tvilling, som var et åhr gammal
1711-05-07* Vatumöllan Jöns Svensson fader Dom: Exaudi. Ålder åhrs gammal.
1711-05-07* Kistene Tranekär Datum Dom: Exaudi: lät Anders af Tranekar begrafva gardsqvenan Kistene Trulsis änchie var 60 åhr.
1711-05-21* Hiertru Påhlsdotter Tunnebärga Lars Svendsson make 48 år, Datum Dom: Trinit: gudeligt lefverne förde.
1711-05-21* Nils Svendsson Lantmätarens huus 50 år, husman
1711-06-29* Elina Påhlsdotter Söötåchre Anders Månson make 46 år: Datum Pet. o: Pauli dag. som dödde S. ? dag, låg ned siuch? uti 4 dagar.
1711-07-02* Michael Datum Dom. 6. p. Trin: lät H-r: Lieutenanten begrafva sin vallack Michael
1711-07-02* [ ej angiven ] Tjänstepigan -------- Datum Dom. 6. p. Trin.
1711-07-04 Söötåchre Pehr Biörnsson make
1711-07-04 Söötåchre Pehr Biörnsson fader
1711-07-04* Truls Anders Månsson fader Pest - Gud gifwe dem en glad upståndelse.
1711-07-04* Lät Anders Månson begrafva sin tienste piiga. Gud gifwe dem en glad upståndelse.
1711-07-09* Giörslöf Lars Bohle make pest
1711-07-09* Giörslöf Lars Bohle fader pest
1711-07-10 Söttåchra Joen Jepsson make pest
1711-07-10* And-s Månsson fader pest
1711-07-10* Ands Månsson fader Pest - Lätt And-s Måns begrafva nest d. yngste sonnen ? af pest döde
1711-07-14* Nille Giörslöf Måns Jonsson make Pest, ? ? alles af pest döde noe lifstych? ?
1711-07-20 Citze Trulsdotter Bölsåchra And-s Tollesson son pest
1711-07-21 Traneker Anders make pest
1711-07-23* Giörslöf Månss Jonsson fader Pest.Datum Dom. 9. p. Trin: Moder Brita Sones
1711-07-25 Margret Måns Jons fader scågvachtarehustru, pest
1711-08-01 Ernst Hendrich von Steutner Bölsåchre pest, löjtnant
1711-08-01 Samul Moss Bölsåchre pest
1711-08-01* wid Bölsåchra Döde Anders Tollesons piga wid Bölsåchra om Morgonen af pest.
1711-08-03 Lundgren St. Jörslof Korpral. Död av pest.
1711-08-03* St. Jörslof lännsmans piga . Pest
1711-08-04 Anders Tollesson …pest
1711-08-04* Anders Tollesons dreng [textlucka]. Pest
1711-08-04* Södåchra Steen fader begrofs Södre Jöns Jeps piga Rytt: Steens doter. Pest
1711-08-04* Margreta Söndre moder Siuche ? Margretas Söndres yngtste Sohnen?. Pest
1711-08-05* Tolle 20 år. begrofs Tolles son, som lenge varit sengliggiende. Pest
1711-08-12* Tranekär Anders fader begrofs Anders i Tranekär hans sl: hustrus dotter. Pest
1711-08-12* Tranekär Anders fader Anders i Tranekär twenne hans barn af pest dödde Pest
1711-08-13* Rögle Mårten Jeppeson fader Mårten Jeppesons son no-e [textlucka]. Pest
1711-08-26* Anders Giörslöf byy Berete Knabe moder Datum Ifron d 21 och till d. 26 Augusti. Länssmanens Jacob Sonessons dreng. Pest
1711-08-26* Pehr Böleåchre Datum Ifron d 21 och till d. 26 Augusti. af böleåchre en Pehr Drengebarn. Pest
1711-08-26* Sophia Giörslöf byy Anders Sohne fader Datum Ifron d 21 och till d. 26 Augusti. Anders Sohnes dotter Sophia. Pest
1711-08-26* Sidsse Giörslöf byy Kierstine stipdotter? Datum Ifron d 21 och till d. 26 Augusti. Jöns Crogs d. Södres Enche. Pest
1711-08-26* Giörslöf af Rögle Pehr Måns make Datum Ifron d 21 och till d. 26 Augusti. Ryttareqvenne till Pehr Måns i Giörslöf af Rögle. Pest
1711-08-26* Giörslöf byy Mårten Jeppesson make Datum Ifron d 21 och till d. 26 Augusti. Mårten Jeppes hans hustru. Pest
1711-08-26* Glimminge Christier fästeman Datum Ifron d 21 och till d. 26 Augusti. Mårten Jeppes hans dotter som war Christiers af Glimminge fästemöö. Pest
Trolig lucka!
1712-03-23* Joen Andersson Lille Giörslöf And-s Sonnasson fader 1 år 4 dagar
1712-03-23* Jöns fader pappan snickare.
1712-04-13* Jeppe Andersson Jonstorp 63 år. Datum Dom: Palmar. all sin tijd förde et Gudeligit lif och lefwerne.
1712-04-13* Sophia Johan Oluengreën fader Pappan ryttare. Datum Dom: Palmar. Barnet tvilling. Sophia fich christendom och 8te dagar gammalt.
1712-04-13* Johan Oluengreën fader Pappan ryttare. Övrigt Datum Dom: Palmar. Barnet tvilling.
1712-05-04* Anders Joensson Giörslöf Joen Månsson fader 2 år 8 månader 4 dagar
1712-11-30* Jonstorp fader Datum Dom. 1. Adventis lät Rassmus Anderson af Jonstorp begrafva Sin inqvarterade Ryttares af Gyllenhertz Compagnie sin lille Son Som var 7 Vächor gammal.
1712-12-28* Tunneberga Lars Swensson morfader Datum Fer 4 Nativitat: Lät begrafwa Sin dotters o-ächta barn. [Moders namn samt barnets ålder ej angiven]
1713-02-01* Jonstorp Lars Sonasson fader Datum 7tuagesima. Barnet twilling.
1713-02-01* Jonstorp Lars Sonasson fader Datum 7tuagesima. Barnet twilling.
1713-03-01* Bengta Bölssåchre Pehr Andson fader 6 dagar
1713-06-07* Jeppe Söötachra Nils Jeppsson fader Datum Dom 1. p. Trin:. Ålder 18 Vechor gamal.
1713-06-24 Tranekär Påhl son 80 år.
1713-08-23* Giörslöf Påhl Knutsson Datum Dom. XII. p. Trin. Ålder 12 wäckor.
1713-09-29* Citza Hansdotter Jonstorp Pehr Månsson make 66 år.
1713-10-25* Lars Anders Larson fader 10 dagar
1713-11-08* Oluf Tranekär And-s Bergman fader fader ryttare. 9 veckor.
1713-12-26* Citza Jonstorp Truls Tollesson fader Datum 26 Xcembr. Ålder 7 Vächor gammal.
1714-02-14* Jeppe Jonstorp Anders Jeppesson fader 5 veckor.
1714-02-14* Joën Giörslöff Jöns Jönsson Crog fader Datum Dom. Invocavit. Ålder 4 Vächor.
1714-02-14* Sven Hans Strömberg fader 28 dagar. Fader ryttare.
1714-02-28* Bengta Pehrsdotter Jonstorp och Päregården Joen Nilsson son 83 år- Datum Dom Oculi. gudel: all sin tijd lefwat.
1714-03-07* Lars ? Datum Dom: Lætare. Lät Lars af Tunnebärga begrafwa sin hustr: Svermöder Sl: gunar Jonsons effterlefwerska no-e [textlucka] som var öfv-r sina 60 åhr, och altjd lefvat väll,
1714-03-29* Sven Tunnebarga Lars fader Ålder fulkomlig et åhr.
1714-04-04* Jöns Tunebärg Lars Bergh fader ryttare, 8 månader.
1714-06-13* Boël Jöns Snedchere fader Datum Dom. 3 p. Trinit: Ålder ½ ahr gl: o 15 dag.
1714-07-04* And-s Nilsson Jonstorp Hans Strömbärg fader ryttare. 4 år. Datum Dom. 6. p. Trin: lätt Rytt: Hans Strömberg af Jonstorp begrafva et lijtet drengebarn föd i Alerum Sohen, Dompäng
1714-10-03* Nils Pehrsson Unnarp Jöns Nilsson 70 år. Datum Dom 19. p. Trin: lätt Jöns Nils af Rögle begrafva sin gode gamble fader.
1714-11-18* Elina Jönsdotter Hesleboa Lars Jönsson make Datum Dom. 1. Adventij lätt lars Jönson af Hesleboa begrafva sin fromma hustru Elina Jönsdotter, föd i Höja försambling och Schöörpinge byy. Som hos os altijd förde et gudeligit lefwerne och dödde d 18. 9vembr. Ålder 47 åhr och tijo månader.
1715-01-16* Måns Olsson Söötåchre Oluf Månsson son 52 år
1715-02-20* Söötachre Oluff Månsson son Dom: Sexagesima: Oluff Måns af Söötachre begrafwa sin Moder.
1715-02-20* Anders fader fader lantmätare o ryttare: Dom: Sexagesima: Ålder 3 Vächor och 6 dag gammel.
1715-06-19* Berete Knabe Jöns son Datum d 1. Trinit lätt Jöns Ächian Sl: Bereta Knabes barn af St: Giörslöf lätt begrafva deras Moder, som lefde här i Verlden mychet Christel: och Gudelig och dödde, tå hon war 58 åhr.
1715-09-11* Jöns Jonsson den Södre fader dödfödd
1715-09-18* Berete Bölsåchre Truls morfar 14 dagar
1715-12-11* Tranekärr Påhl Persson son 70 år, Datum Dom. 3 Adventis lätt Påhl Pers af Tranekärr begrafva sin gamble fader.Källa

dds.nu