Brandstorp, Väsby

Från LuggudeWiki
Version från den 5 december 2011 kl. 17.04 av Jerlerup (diskussion | bidrag) (1674 Sidan 148)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Brandstorp i Väsby socken 1829 (Lantmäteriet).


Domboksavskrifter

1673 26/5[1]

affsigt: Sadzer Hansen i Esbered: paa sin Egen och medfölgene 12 Mens Vegar afflagde deiris skriffteliga affsigt som melder, Efftersom Jag Sadzer hansen i Espered med mine medfölgene 12 Mand er af lugude heridsting Onsdagen d 7 Maij: sistforleden och melst anlangande den Skate gaard i Brandstorp: först den part som Sahl: Nielß Monsen tilforne paaboede til hans börn och arffgr at udlege, om der Jcke befantis Rigtig adkomst breffue at gaardhens aboer det haffr Jndkiöfft det andet at paa sige huad huart skipr Jord och leßEng med paafölgende gaardhens huß och herlighed fra huar arffuing eftr Kongl: tÿnge efftr Recessen kand koeste at Jndfri det 3 at sige en boende paa ald forsk:ne brandstorpe skattegaard med widere voris Taxt tilholder, da haffr vj samtel: warit forsamblede paa asteder och som woris Taxt: saa vide oß Mueligt war effrkomit och först framErket aff Sönne Olsen Jon Söneßen om nogen af dom hafde nogen Rigtig adkomst elder JordEyer tingWinder eller Skiöde huar efftre de kunde wara Megtige samme försk:ne part at pandtsette: eller aflende, huar de dag aldelis Jnge adkomst breff eller lag och laulig medfart at wara passent fram wiste huarfor vi samtel: Nielß Monsens part haffr udlagt, til hans arffuinger, Nembl til Jens Nielßen i Östr Klape 34 Skpr Jord och leßEng, med paafölgende huße, till Mogens Nielsen i dueboelet 34 Skpr Jord och leßEng med paa fölgende huße, huilken part Mogens Nielßen for en deel af oß _ 12 mend haffr Angiffuit sig Jntedder med at besätta mens det at til kommer Suend Rasmusen i brandstorp, efftr deran Sluted kiöb och forigt afftall: til Boell Nielßdatr i Slußaß 17 Skpr Jord och leßEng, med paafölgende hus: til Oluff Suendsens börn i danholt, 17 Skpr Jord och leßEng, som er halffparten EgisAger 6 skpr Jord. härteffter 6 Skpt J halfparten aaleVadsEngen 5 leßEng. Item er otuendepart aff skouen J hestehaffuen Ved westre hiörne som er Vdmerket Item en 8tuendeoch J stuffuen 3 weggerom paa den wester lenge paa den nöre Ende Jtem 6 Wegerom hus nest Synder porten paa den Wester lenge föruden det och 1/24 part aff felids skoffuen som findis til aldgaarden belangande skipr skyld til arffuingarne såden deris loed bleff 1661 lauböden de kunde det offuer kongl: tynge giffuis Eß danske aff huar skipr Jord och laßEng med paafölgende herlighed aarlig af dom som det haffr haffr i brug til de arffuinger sam derfore Jcke tilfore er fornöijede eller saadant paa Andet Vj haffr bekommit, videre voris Taxt tilhaldr at sige en bonde paa samme Brandstorp skategaard, som efftr recessen kand Rede fylest til Cronan och arffuingarne, med mehre som Vdkreffuis, da efftr som Suend Raßmußen er föd och boarit udj samme gaard, och Leff der och bruger en trediepart eller der offuer, förunder det er efftr affuensk:ne skiell beretiget en broder loed Vdj den part som forsk:ne arffuinger tilkommer, Vider beuises med forsk:ne Laubud aff 1661 d 3 Ap: at forsk:ne arffuinger deris arffue parter haffuer upbudet til kiöb, och Jcke heller nogen af dem findis paa garden da efftr saadan skiell med Cronans befalningz mandz winde, Vdj högte welborna hr Landzhöfdingens fråVarelse tilsige Vj Suend Raßmußen til bonde paa same Brandstorp helle skategaard, saa wel fra arffuingarne som Creditorerne at Jndlöße huar deris andehl, belangande de arffue partr som Ved kom giödmar Andersen i Klape Anders Nielsen af Rye och Anders Niels af Wigen paa sin hustrus Vegar da beretis pa astederne at same loeder till Brandtorp gaard er Jndlöste mens dog derom Jngen Ret adkomst, breff fram Vistes Jcke heller nogen af same arftgr fram kom af kiende sig nogen loed som same afsigt formelte etc:

1674 pag 107

Nils Hansson i Klappe har stemt Suend Rasmusen, Joen Sönnesen och Sönne Olsen i Brandstorp att förklara deras åtkomst på Brandstorps gård ock särskilt på den lott och part Tue Rasmusen tillika med Swend Rasmusen har ärft ock sedan tillfallit Kirstina Tuesdotter "ock efter hennes död tillkommer mig ock med mina arvingar." Suend Rasmusen skall framvisa riktigt skiftesbrev först efter sina föräldrar, sedan efter Tue Rasmusen ock dennes dotter Kirstina Tuesdotter. Nils Ond sen i Buskeröd hade också stämt Suend Rasmussen. Nils Hansson vill ha 12 mans opkraftelse på arvet efter Tue Rasmusen. Nils Öndsson i Buskeröd hade också stämt Suend Rasmussen. [2]

1674 Sidan 148

Nils Hansson vill ha 12 mans opkräftelse på arvet efter Tue Rasmussen. Systrarna Johanna och Elsa Rasmusdotter . Suend Rasmusen visade ett skiftesbrev av 21 mars 1646 efter Tue Rasmusen som bodde i Vikens Ry. Dessutom uppviste han ett skiftesbrev dat. 1645 22 nov. varuti befanns att de tvenne pige barnen tillfallit efter deras fader Rasmus Tuesen i Brandstorp 34 1/2 dlr varför Suend Rasmusen tillböd sig förnöja Nils Öndsen på hans hustrus vägnar 1/3 av samma barnagods. Suend Rasmusen hade bekommit av Anders Helliesen i Ingelsträde 7 dlr, 10 dlr hos Jons Jonsen i Djuramåsa, 8 dlr kos Christen i Buskeröd. Jag har fått av Jons Jensen i Djuraramåsa all det fadersarv som mina tvenne systrar vid namn Bengta Rasmusdotter ock Troind Rasmusdotter var tillfallna ock har jag Suend Rasmusen mitt zignete härunder 16 Majus 1657. [3]

Nils Öndssen har alltså genom sin fru lagpart i Brandstorps gård. Frun till Nils Öndsson är alltså en Rasmusdotter. Tre flickbarn hade fått arv efter pappan vid skiftet 1645. Suend rasmusson erbjöd sig att ge en 1/3 del av det barnagodset till Nils öndsson, på Nils hustrus vägnar.

1675 pag 221

Nils Hansen ger Ebbe Suendsen rätt till de delar som tillfallit Sahl Elsa Olsdotter i Vikens Ry ock Sahl Gertrud Olsdotter i Buskeröd.[4]

1678 pag 92

Suend Rasmusen hade den 12 dec 1675 lånat pengar av Paul Jebsen i Hougaarden. Var instämd. Jens Sönnesen i Ornakärr förmyndare. [5]

1680 pag 112

Jens Sönnesen i Orna kärr hade stämt Jens Nilsen i Östra Klappe Jens Paulsen i Nygaard, Anders Paulsen i Slusås att vara närmare bördsman som förmyndare för sal Sven Rasmus barn i Brandstorp.[6]

1679 pag 326

Suend Rasmusen i Danhult och Olluf Swensen i Danhult har kallat Suend Olsen i Brandstorp ock deras barn med deris rätta lauwerge Jon Sönes ibm, Jens Nils i östra Klappe Mons Nils i Duvebolet Sahl Giödmar Anders barn i Västra Klappe Cari (Boel) Nilsdoter i Slusås, Boel Nilsdoter på Viken till 12 mäns besiktning. Sönne Olsen, Jon Svensen ock Suend Rasmusen dom har på den 3je part uti Brandstorps skattegård som sahl Nils Monsen tillförne påbode. [7]

28/5 1673 pag 332

12 mannens utsago: Nils Monsens part har vi utlagt till arvingarna: Jens Nilsen i Östra Klappe 34 skpr jord och lass äng, Mogens Nilsen i Duvebolet 34 skpr jord och lass äng, som han sålt till Suend Rasmusen i Brandstorp, Boel Nilsdotter i Slusås 17 skpr, Oluf Svens barn i Danhult 17 skpr. Eftersom Suend Rasmusen är född ock boet i sama gaard ock brugar en tredjepart eller deröfwer. Enligt laubud 1661 3 april hade arwingarna utbjudit sitt arv till köp varför vi tillsäga Suend Rasmusen som bonde på hela Brandstorps skattegård. [8]

1670 pag 174

Jon Sönnesen i Brandstorp på sin egen ock sin fader Sönne OIsens vagnar stämt Anders Auridsen i Brandstorp, Olle Sönnesen ibm, ock Sven Rasmusen ibm ock alla de andra Sönne OIsens barn om en liten lycka i Brandstorp. [9]

1693?

Nils Nilsson i Brandstorp vill för sig ock sine styvbarn inlösa den skatterättighet i Brandstorp som Lars Persson i Ingelsträde köpt av Nils Olsson ock Sven Olsson i Danhult. Lars Persson ville ha uppbud vid förra tinget ock uppviste ett tingsbrev av 21 juli l676 uppå en systerrätt i Brandstorp som skall vara 1/16 av hela gården vilken Nils Nilssons förman i äktenskapet Ryttaren sahl Alexander Swering köpt av Per Gunnarsson i öager som de genom dom förvärvat. Lars Larsson i Brandstorp tillbjuder i lika måtto Nils Nilsson att inlösa den del Lars Persson köpt i Danhult alldenstund han förut är berättigad till 1/6 i gården. Uppvisade en dom av 6 okt 1675. Basmus Svensson i Brandstorp tillbjuder att inlösa all den skatterättighet i Brandstorp som Lars Persson inhandlat av Nils Nilsson i Klappe då det är hans fädernejord, begärandes få inlösa sin systers andel som hans svåger Måns Andersson har i bruk. [10]

1681 pag 94

Svend Rasmusen i Brandstorps barns arvegods. Om någon som.bor på gården eller barnen vill freda jorden nämligen Suend Sönnesen ock Nils Nilsen i Brandstorp, Rasmus Swensen i Tjörröd, Johanna Swendsdotter ock Anna Swensdotter därsaminastädes, Manel Swensdotter hos leutnant Shurman med sina ratta lauverge. [11]

1682 pag 109

Anders Paulsen i Slusås om någon ville uppbuda den gård som sal Sven Rasmusen i Brandstorp åbot. Rasmus Svenson som tienar i Tiörröd var Sven Rasmus son men är omyndig och nu på sit sjötonde åhr. [12]

1683 pag 297

Sal Peder Jönssons barn ärver deras sal fadermoders del i den skattegård i Brandstorp son Sönne Olsson förut åbot som nu Sven Sönnesson åbor. Jöns Persson i Mjöhult bortgiver till Sven Sönnesson den arvslott hans hustru Bereta Bengtsdotter var tilldelad efter hennea sal föräldrar i Brandstorp. [13]

1696 sid 283

Parterna i Brandstorps skattegård äro förlikta. Rasmus Svensson, Brandstorp giver till Nils Månsson i Grönte mölla på desse och hans syskons vägnar å dess sahl faders arvepart i skattegården 2,5dlr silver. [14]

16 oct 1702 pag 419

Rasmus Svensson i Brandstorp har insunerat Nils Ynnersson i Buskeröd och Rasmus Jönsson i Väsby angående en afvspart som tillkom honom efter Sal Bengta Rasmusdotter. Förlidet år var en hustru vid namn Bengta Rasmusdotter i Svenningstorp död. Till samma hustru var kärandens fader som är död för 24 år sedan. Till samma döda hustru har Nils Ynnersson till äkta haft dess köttsliga syster som ock är död men har lämnat ett barn vilket är avlat rned Nils Ynnersson. Till samma döda hustru är Rasmus Jönssons mor helsyster. Nu säger Rasmys Svensson att Nils Ynnersson och Rasmus Jöns mor vill taga allt arvet efter sal Benta och utesluta Rasmus som är född av Bengtas halvbroder. [15]

26/1 1708

Upplästes ett köpebrev av Cronolänsman Lars Persson givet till Gudmund Olsson som haft dess dotter till äkta i Brandstorp dat 2 November 1?07 uti vilket han sålt 1/3 del av Brandstorps Skattegård och Rusthåll No 107 till Gudmund Ohlsson, och dess hustru Kirstina Nilsdotter för Tvåhundradetjugo dlr smt och begäres därpå första uppbud. [16]

13 maj 1700

Nämndemännen Anders Påhlsson och Påhl Jönsson hava uppå Rusthållare Gudmund Ohlssons begäran mätt mölledammen pä Rusthållet No 107 i Brandstorp som ligger till den västra tredjeparten och blev samma förrättning dat 4 maj nästledne uppläsen och återtagen. [17]

1/2 1711

Sven Svensson änka Kirstina i Brandstorp instämd att visa skiftesbrevet efter sin man. Hon hade tvenne omyndiga barn. [18]


Fotnoter

<references>

 1. Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:37 (1671-1673) Bild 336 / sid 333 (AID: v184855.b336.s333, NAD: SE/LLA/10879)
 2. Hämtade från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 3. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 4. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 5. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 6. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 7. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 8. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 9. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 10. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 11. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 12. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 13. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 14. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 15. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 16. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 17. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 18. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)