Skillnad mellan versioner av "Besigtelser: Skadegörelsen i Helsingborg under kriget 1643-1645"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
 
(7 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 4: Rad 4:
  
 
== Besigtelse ==
 
== Besigtelse ==
 
HÅLLER PÅ ATT RENSKRIVAS!! /Torbjörn
 
  
 
'''Borgmästares och råds redogörelse för under 1643-1645 års krig vållad skadegörelse på bebyggelsen i staden. Daterad den 10 november 1645.'''
 
'''Borgmästares och råds redogörelse för under 1643-1645 års krig vållad skadegörelse på bebyggelsen i staden. Daterad den 10 november 1645.'''
Rad 19: Rad 17:
  
 
(4) Lisbet Christoffers gaard, nogit spolerit med laase, hengsler och vindiffver.
 
(4) Lisbet Christoffers gaard, nogit spolerit med laase, hengsler och vindiffver.
(5) Rekardus Gieddis gaard, nogit spolerit med vindiffver och laase och nogle
+
 
clöre.
+
(5) Rekardus Gieddis gaard, nogit spolerit med vindiffver och laase och nogle döre.
(6) Thiluff Kremmers gaard, megit spolerit baacle med clöre, laase, hengsler
+
 
och nogle vindiffver och nogle hans loffte nederbrut.
+
(6) Thiluff Kremmers gaard, megit spolerit baade med döre, laase, hengsler och nogle vindiffver och nogle hans loffte nederbrut.
(7) Niels Pouelsens gaard, och spolerit baacle aff clöre, laase, hengsler, vindiffver
+
 
och nogit paa husene nedreffven.
+
(7) Niels Pouelsens gaard, och spolerit bade aff döre, laase, hengsler, vindiffver och nogit paa husene nedreffven.
(8) Salig Giertrud Anders Pedersens gaard, i ligemaade gandsche megit spolerit
+
 
med vindiffver, clöre, hengsler och laase.
+
(8) Salig Giertrud Anders Pedersens gaard, i ligemaade gandsche megit spolerit med vindiffver, döre, hengsler och laase.
(9) Matz Mogensens gaard, megit spolerit, baade mecl vindiffver, clöre, laase,
+
 
hengsler och nogen loffte. Item tvencle hans boliger i ligemaade spolerit med
+
(9) Matz Mogensens gaard, megit spolerit, baade med vindiffver, döre, laase, hengsler och nogen loffte. Item tvende hans boliger i ligemaade spolerit med hanebielcher och tagh affbrut, item plancheverch och gierder.
hanebielcher och tagh affbrut, item plancheverch och giercler.
+
 
01o) Peder Nielsen Schomagers gaard, och nogit spolerit med vindiffver, clöre
+
(10) Peder Nielsen Schomagers gaard, och nogit spolerit med vindiffver, döre och laase.
och laase.
+
 
(i i) Dirich Jacobsens gaard, megit spolerit och hans vonninge mecl loffte,
+
(11) Dirich Jacobsens gaard, megit spolerit och hans vonninge med loffte, döre, vindiffver, laaser och hengsler gandsche borte.
clöre, vindiffver, laaser och hengsler gandsche borte.
+
 
(12) Mette Peder Kremmers gaard, nogit spolerit med laaser och clöre.
+
(12) Mette Peder Kremmers gaard, nogit spolerit med laaser och döre.
(13) Daniel Kremmers gaard, gandsche megit spolerit mecl clöre, laase, vindiver,
+
 
hengsler och nogen lofft.
+
(13) Daniel Kremmers gaard, gandsche megit spolerit med döre, laase, vindiver, hengsler och nogen lofft.
(i v) (14) Peder Vesselsens gaard, och megit spolerit med vindiffver, loffte,
+
 
thagh, laase, clöre och hengsler.
+
(14) Peder Vesselsens gaard, och megit spolerit med vindiffver, loffte, thagh, laase, döre, och hengsler.
(15) Peder Laursens gaard, megit spolerit och en ancleel ruinerit, som ehr 20
+
 
bindinger nyt huus nedbrut aff Svendsche och igien paa slotted opsat, som alle
+
(15) Peder Laursens gaard, megit spolerit och en andeel ruinerit, som ehr 20 bindinger nyt huus nedbrut aff Svendsche och igien paa slotted opsat, som alle vitterligt ehr. Item 6 veggerum huus nedbrut och bortkommene. Item döre,
vitterligt ehr. Item 6 veggerum huus neclbrut och bortkommene. Item clöre,
+
laase, vindiffver och en deel loffte nedbrut och bortkommene. Item jernkachelouffn och andit.
laase, vindiffver och en deel loffte neclbrut och bortkommene. Item jernkachelouffn
+
 
och andit.
+
(16) Albret Jörgensens gaard, megit ille spolerit mecl laase, hengsler, vindiffver, döre och loffte borttagene.
(16) Albret Jörgensens gaard, megit ille spolerit mecl laase, hengsler, vindiffver,
+
 
döre och loffte borttagene.
+
(17) Item en anden hans gaard, 16 bindinger huus och paa slotted opsat, som alle vitterligt ehr.
(17) Item en anden hans gaard, 16 bindinger huus och paa slotted opsat, som
+
 
alle vitterligt ehr.
+
(18) Söeffren Michelsens gaard, i ligemaade megit spolerit med laase, döre, hengsler, vindiffver och en andeell loffte affbrut och hanebielcherne i husene bortkommene.
(18) Söeffren Michelsens gaard, i ligemaade megit spolerit med laase, döre, hengsler, vindiffver ocli en aiideell loffte affbrut och hanebielcherne i husene
+
 
bortkommene.
+
(19) Laurs Contrafeyers gaard, nogit spoleri t, nogit paa loffted och döre,laase och vindiffver.  
(19) Laurs Contrafeyers gaard, iiogit spoleri t, nogit paa lofftecl och döre,
+
 
laase och vindiffver.
+
(20) Jacob Hanschemagers gaard och (21) Hans Rimmesniclers gaard, ehre gandsche spolerit, at intedigien staar uden tagen och veggene.
(20) Jacob Haiischemagers gaarcl och (21) Hans Rimmesniclers gaard, ehre
+
 
gands-che spoleri t, ät intecl igieii staar uden tagen och veggene.
+
(22) Borgemest er Jesper Pedersens gaard, och megit spolerit, baade vindiver, döre, laase, hengsler gandsche borte. Item en hans ladegaarde, deraff nederbrut aff fienderne 29 bindinger huus och slet forkommen och opbrent. Item sex hans leyeboliger och i ligemaader spolerit. Item en anden hans ladegaard ochsaa spolerit och kachellouffne aff samme huuse och gaarde bortkommen.
(22) Borgemest er Jesper Pedersens gaard, och megit spolerit, baade vindiver,
+
 
döre, laase, hengsler gandsche borte. Item en hans laclegaarcle, deraff nederbrut
+
(23) Anders Haagensens gaarcl, ehr och megit spolerit med vindiffver, döre, laase, hengsler och en andeel lofft affbrut. Item to hans boliger megit ille medfaren, at inted igien staar uden tagen och veggene.
aff fienderne 29 bindinger huus och slet forkoimnen och opbrent. Item sex hans
+
 
leyeboliger och i ligemaader spolerit. Item en anden hans ladegaard ochsaa
+
(24) Borgemester Jens Christeiisens gaard, nogit spolerit inden udi med laase, hengsler, dörre, vindiffver och skorsteeiisiern.
spolerit och kachellouffne aff samme huuse och gaarde bortkommen.
+
 
(23) Anders Haagens<???^ gaarcl, ehr och megit spolerit med vindiffver, döre,
+
(25) Jacob Hansens gaard, ehr nogen vindiffver, laase, döre och nogen loffte borte.
laase, hengsler och en aiicleel lofft affbrut. Item to hans boliger megit ille medfaren,
+
 
ät intecl igieii staar uden tagen och veggene.
+
(26) Hans Kremmers gaard, ehr och spolerit med vindiffver, döre, laase och nogen loffte bortkommene.
(24) Horgemester Jens Christeiisens gaard, nogit spolerit inclen ucli med laase,
+
 
hengsler, dörre, vindiffver och skorsteeiisiern.
+
(27) Aage Slachters gaard, ehr och spolerit med döre, laase, vindiffver och nogen loffte bortkommene.
(25) Jacob Hansens gaard, ehr nogen vindiffver, laase, döre och nogen loffte
+
 
borte.
+
(28) Jens Gryclestöbers lofft, döre, vindiver och laase var megit borte.
(26) Hans Kremmers gaarcl, ehr och spolerit med vindiffver, döre, laase och
+
 
nogen loffte bortkommene.
+
(29) Een boligh i Fulesangh, som Lisebet Christoffers tilkommer, ehr gandsche nedbrut, och platzen ligger öde.
(27) Aage Slachters gaard, ehr och spolerit med döre, laase, vindiffver och
+
 
nogen loffte bortkommene.
+
(30) Hans Aagesens gaard slet nedbrut, och platzen ligger öde.
(ZT) (28) Jens Gryclestöbers lofft, döre, vindiver och laase var megit borte.
+
 
(29) Een boligh i Fulesangh, som Lisebet Christoffers tilkommer, ehr ganclsche
 
nedbrut, och platzen ligger öde.
 
(30) Hans Aagesens gaarcl slet nedbrut, och platzen ligger öde.
 
 
(31) Birrite Tholffs boligh, och nedbrut.
 
(31) Birrite Tholffs boligh, och nedbrut.
(32) Jep Tömmermancls gaarcl, och slet nedbrut.
+
 
(33) Straiiclmölleii ehr och gandsche nedbrut.
+
(32) Jep Tömmermands gaard, och slet nedbrut.
(34) Niels Salomonsens gaarcl, och megit spolerit med vindiver och döre.
+
 
(35) Mörten Urtegaarclsmancls huus, ehr och megit spolerit med döre, hengsler,
+
(33) Strandmöllen ehr och gandsche nedbrut.
laase och vindiver.
+
 
(36) Jens Reineseiis huus, ehr och megit forderffvit.
+
(34) Niels Salomonsens gaard, och megit spolerit med vindiver och döre.
 +
 
 +
(35) Mörten Urtegaardsmands huus, ehr och megit spolerit med döre, hengsler, laase och vindiver.
 +
 
 +
(36) Jens Reinesens huus, ehr och megit forderffvit.
 +
 
 
(37) Laurs Holstis huus, ehr och spolerit med döre, laase och hengsler.
 
(37) Laurs Holstis huus, ehr och spolerit med döre, laase och hengsler.
(38) Anders Nielsens gaard, ehr och megit spolerit med döre, laase, hengsler,
+
 
vindiver och nogen ancleel lofft.
+
(38) Anders Nielsens gaard, ehr och megit spolerit med döre, laase, hengsler, vindiver och nogen andeel lofft.
(39) Mörten Dragers gaarcl, deraff nedbrutt 5 bindinger huus och paa slotted
+
 
opsat aff fienderne.
+
(39) Mörten Dragers gaard, deraff nedbrutt 5 bindinger huus och paa slotted opsat aff fienderne.
(40) Svend Möllers huus, gandsche spolerit och en affsicle nedbrut.
+
 
(41) Ole Kremmers gaarcl, ilde spolerit med loffte, döre, vindiver, laase slet
+
(40) Svend Möllers huus, gandsche spolerit och en affside nedbrut.
borte och endeel nedbrut.
+
 
 +
(41) Ole Kremmers gaard, ilde spolerit med loffte, döre, vindiver, laase slet borte och endeel nedbrut.
 +
 
 
(42) Niels Bagers gaard, deraff spolerit vindiver och döre.
 
(42) Niels Bagers gaard, deraff spolerit vindiver och döre.
(43), (44) Niels Koldings tvencle gaarder, megit spolerit, baade en andeel
+
 
loffte och laase, döre, vindiver och hengsler borte.
+
(43),(44) Niels Koldings tvende gaarder, megit spolerit, baade en andeel loffte och laase, döre, vindiver och hengsler borte.
(45) Hans Matzens gaard och boliger, megit spolerit mecl döre, laase, vindiver
+
 
och hengsler. Item en boligh gandsche nedbrut, och platzen ligger öde.
+
(45) Hans Matzens gaard och boliger, megit spolerit mecl döre, laase, vindiver och hengsler. Item en boligh gandsche nedbrut, och platzen ligger öde.
 +
 
 
(46) Mauritz Pedersens tvende boliger, och megit spolerede.
 
(46) Mauritz Pedersens tvende boliger, och megit spolerede.
(47) Jens Nielsens gaard, megit forderffvit med loffter nogle nedbrut, laase,
+
 
döre, hengsler och vindiver borte.
+
(47) Jens Nielsens gaard, megit forderffvit med loffter nogle nedbrut, laase, döre, hengsler och vindiver borte.
(48) Claus Bryggers gaard, megit spolerit mecl vindiver och döre, hengsler och
+
 
5 bindinger huus nedbrut och lofften nedbrut.
+
(48) Claus Bryggers gaard, megit spolerit mecl vindiver och döre, hengsler och 5 bindinger huus nedbrut och lofften nedbrut.
(z v) (49) Laurs Kielsens gaard, och spolerit med döre, laaser, hengsler och
+
 
nogle bindinger huus neclreffven och loffte neclbruden.
+
(z v) (49) Laurs Kielsens gaard, och spolerit med döre, laaser, hengsler och nogle bindinger huus nedreffven och loffte nedbruden.
(50) Karrine Per O elsens gaard, gandsche nedbrut med tvende boliger, tilsammen
+
 
32 bindinger. Platzen ligger öde.
+
(50) Karrine Per Oelsens gaard, gandsche nedbrut med tvende boliger, tilsammen 32 bindinger. Platzen ligger öde.
 +
 
 
(51) Ole Möllers gaard, heraff bortkommen vindiver och döre.
 
(51) Ole Möllers gaard, heraff bortkommen vindiver och döre.
(52) Rasmus Gundersens gaard, nogit spolerit mecl vindiver, döre, laase och en
+
 
ancleel loffte nedbrut och bortkommene.
+
(52) Rasmus Gundersens gaard, nogit spolerit med vindiver, döre, laase och en andeel loffte nedbrut och bortkommene.
 +
 
 
(53) Peder Thuesens gaard, ehr megit spolerit.
 
(53) Peder Thuesens gaard, ehr megit spolerit.
(54) Ennert Pedersens gaard, med Renteboliger, ehr megit spolerede mecl
+
 
döre, laase, vindiver och hengsler och en andeel boligh nedbrut.
+
(54) Ennert Pedersens gaard, med Renteboliger, ehr megit spolerede med döre, laase, vindiver och hengsler och en andeel boligh nedbrut.
(55) Hans Gulclsmids huus, nogit spolerit mecl vindiver och döre.
+
 
 +
(55) Hans Guldsmids huus, nogit spolerit med vindiver och döre.
 +
 
 
(56) Peder Snidkers gaard i ligemaade.
 
(56) Peder Snidkers gaard i ligemaade.
 +
 
(57) Hans Smids gaard i ligemaade.
 
(57) Hans Smids gaard i ligemaade.
(58) Kort Skreders huus och spolerit mecl laase, hengsler och döre.
+
 
(59) Skolen och skoletienernis cammere, ehre och megit spolerit, med vindiver,
+
(58) Kort Skreders huus och spolerit med laase, hengsler och döre.
döre, laaser och hengsler slet borte.
+
 
 +
(59) Skolen och skoletienernis cammere, ehre och megit spolerit, med vindiver, döre, laaser och hengsler slet borte.
 +
 
 
(60) Ane Thomas Matz gaard, och nogit spolerit.
 
(60) Ane Thomas Matz gaard, och nogit spolerit.
 +
 
(61) Staffen Tuesens gaard, ehr och nogit spolerit.
 
(61) Staffen Tuesens gaard, ehr och nogit spolerit.
(62) Bar bra salig Jens Hansens boliger, och nogit spolerit.
+
 
 +
(62) Barbra salig Jens Hansens boliger, och nogit spolerit.
 +
 
 
(63) Kield Schreders huus, och nogit spolerit.
 
(63) Kield Schreders huus, och nogit spolerit.
(64) Peder Bögis gaard, ehr slet spolerit och intecl igien uclen tagen och veggene.
+
 
(65) Jens Möllers gaard, och megit spolerit med döre, laase, vindiver och
+
(64) Peder Bögis gaard, ehr slet spolerit och inted igien uden tagen och veggene.
hengsler.
+
 
(66) Laurs Mortensens huus, gandsche nedbrut.
+
(65) Jens Möllers gaard, och megit spolerit med döre, laase, vindiver och hengsler.
Herforuden menige borgerschabs teppe och plancheverch, baade i marchen
+
 
omb deris jord och omb cleris hauffver, ehr slet forrygt och bortkommene, och
+
(66) Laurs Mortensens huus, gandsche nedbrut.  
platzerne igien ligger öde och under faefod.
+
 
Foruclen hvis menige borgerschab megit beklager sigh, for hvis goetz och formue
+
Herforuden menige borgerschabs teppe och plancheverch, baade i marchen omb deris jord och omb deris hauffver, ehr slet forrygt och bortkommene, och platzerne igien ligger öde och under faefod. Foruden hvis menige borgerschab megit beklager sigh, for hvis goetz och formue enhver sigh haffver effterlat, som mand iche kunde faa med sigh for iis schyld, som her iche kand specificeris.
enhver sigh haffver effterlat, som m and iche kunde faa med sigh for iis
+
 
schyld, som her iche kand specificeris.
 
 
Syndre Rode
 
Syndre Rode
(67) Befantis i velborne fru Liisebets gaard gandsche megit uclspolerit, ät
+
 
intecl meer igien staar encl taget och veggene.
+
(67) Befantis i velborne fru Liisebets gaard gandsche megit uclspolerit, at inted meer igien staar end taget och veggene.
(68) Raaclhuset i ligemaacler megit spoleri t mecl döre, laaser och andit.
+
 
(69) Michell Beriders gaard, ehr och meget schienclt udi atschillige maade.
+
(68) Raadhuset i ligemaader megit spolerit med döre, laaser och andit.
 +
 
 +
(69) Michell Beriders gaard, ehr och meget schiendt udi atschillige maade.
 +
 
 
(70) Mester Rasmusis gaard, i ligemaade megit schient.
 
(70) Mester Rasmusis gaard, i ligemaade megit schient.
(71) Laurs schoemagers gaard, ehr megit uclspolerit, baade loffte, clöre, heiigsler,
+
 
laase, viiidiffver saavelsom i hans hoesliggende boliger meget ilcle medfaren.
+
(71) Laurs schoemagers gaard, ehr megit udspolerit, baade loffte, döre, hengsler, laase, viiidiffver saavelsom i hans hoesliggende boliger meget ilde medfaren.
(72) Claus Snidkers gaard, i ligemaade spolerit ganclsche megit.
+
 
 +
(72) Claus Snidkers gaard, i ligemaade spolerit gandsche megit.
 +
 
 
(73) Laurs Guldsmids gaard, megit spolerit och schient i atschellige maade.
 
(73) Laurs Guldsmids gaard, megit spolerit och schient i atschellige maade.
(74) Kirchens gaard, i ligemaade slet spolerit och en deel huse ruinerit, ät
+
 
intecl igien staar uden tagen och veggene aff samme huus. Vindiffver, laase, döre,
+
(74) Kirchens gaard, i ligemaade slet spolerit och en deel huse ruinerit, at inted igien staar uden tagen och veggene aff samme huus. Vindiffver, laase, döre, loffte slet borte.
loffte slet borte.
+
 
 
(75) Peder Bagers gaard, ehr och noget spolerit i atschillige maade.
 
(75) Peder Bagers gaard, ehr och noget spolerit i atschillige maade.
(76) Adam Vijntappers gaard, ehr 9 veggerum huus, ud til gaden slet nedbröt
+
 
och opbrent och nu et rijsgierde i steden igienn indteppit, foruden vindiver,
+
(76) Adam Vijntappers gaard, ehr 9 veggerum huus, ud til gaden slet nedbröt och opbrent och nu et rijsgierde i steden igienn indteppit, foruden vindiver, döre, laase, loffte aff de igien staaendis huse megit spolerit.
döre, laase, loffte aff de igien staaendis huse megit spolerit.
+
 
(77) David Peclersens gaard, i ligemaade meget spolerit mecl clöre, laase, herigsler
+
(77) David Pedhersens gaard, i ligemaade meget spolerit med döre, laase, hengsler och vindiver, meget henkommen, haanbielcherne nedslagen, byrennerne, panilleverch i ligemaade bortröffvit.
och vindiver, meget henkommen, haanbielcherne nedslagen, byrennerne, panilleverch
+
 
i ligemaade bortröffvit.
+
(78) Een gaard, som Karen Peder Vendelboes tilkommer, ehr och megit spolerit.
(78) Een gaard, som Karen Peder Venclelboes tilkommer, ehr och megit spolerit.
+
 
(79) David Davidsens gaard, ehr megit spolerit med vindiver, döre, laase,
+
(79) David Davidsens gaard, ehr megit spolerit med vindiver, döre, laase, hengsler och megit aff lofftene nedbrut och bortkommen, ligesaa hanebielcherne.
heiigsler och megit aff lofftene nedbrut och bortkommen, ligesaa hanebielcherne.
+
 
(3 v) (80) Ole Hattemagers gaard, ehr nogit schamferit.
+
(80) Ole Hattemagers gaard, ehr nogit schamferit.
(81) Een fattigh eiiche ved nauffn Kirstine Knuds, hinclis gaard, megit ilcle
+
 
medfaren ät intecl andit igien staar encl tagen och veggene, nogle huse slet ruinerit
+
(81) Een fattigh enche ved nauffn Kirstine Knuds, hindis gaard, megit ilde medfaren ät intecl andit igien staar end tagen och veggene, nogle huse slet ruinerit och skorstenen nedbrut. Döre, vindiver, laase slet borte.
och skorstenen nedbrut. Döre, vindiver, laase slet borte.
+
 
(82) I lige maacle Sivert Albretzens gaard, ät intecl andit end tagen och veggene
+
(82) I lige maade Sivert Albretzens gaard, at inted andit end tagen och veggene igien staar.
igien staar.
+
 
(83) Thröels Schomagers gaard, i atschillige maacle schamferit.
+
(83) Thröels Schomagers gaard, i atschillige maade schamferit.
 +
 
 
(84) Jens Schomagers gaard, ehr och meget spolerit i atschillige maader.
 
(84) Jens Schomagers gaard, ehr och meget spolerit i atschillige maader.
(85) Karine Per Venclelboes gaard, ehr megit skient, loffterne nedbrut, hanebielcher,
+
 
laase, clöre borttagenn.
+
(85) Karine Per Vendelboes gaard, ehr megit skient, loffterne nedbrut, hanebielcher, laase, döre borttagenn.
(86) Niels Svorrers gaard, megit spolerit, vindiver, döre, laase och heiigsler
+
 
bortkommenn.
+
(86) Niels Svorrers gaard, megit spolerit, vindiver, döre, laase och hengsler bortkommenn.
(87) Hans Nielsens gaard, ehr 10 veggerum huus nedbrut, med mer e andit
+
 
aff det igien staar ehr schient.
+
(87) Hans Nielsens gaard, ehr 10 veggerum huus nedbrut, med mere andit aff det igien staar ehr schient.
(88) Hans Muremesters gaard, iche clend hand iboer, ehr megit spolerit i
+
 
mange maader.
+
(88) Hans Muremesters gaard, iche dend hand iboer, ehr megit spolerit i mange maader.
 +
 
 
(89) Jesper Rebslagers huus, paa hans reberbane, i grund nederreffvet.
 
(89) Jesper Rebslagers huus, paa hans reberbane, i grund nederreffvet.
(90) Anders Vognmancls gaard, nogit spolerit.
+
 
 +
(90) Anders Vognmands gaard, nogit spolerit.
 +
 
 
(91) Mogens Tömmermands huus, slet borte.
 
(91) Mogens Tömmermands huus, slet borte.
(92) Peder Rebslagers hustru haffver och mist en ancleel huse.
+
 
 +
(92) Peder Rebslagers hustru haffver och mist en andeel huse.
 +
 
 
(93) Söeffren Tömmermands huus, och schamferit och en deel huse borttagenn.
 
(93) Söeffren Tömmermands huus, och schamferit och en deel huse borttagenn.
 +
 
(94) Jep Vognmand, een deel aff hans huse bort tagenn.
 
(94) Jep Vognmand, een deel aff hans huse bort tagenn.
(4r) (95) Mogens Paiiekis gaard, i grund nedbrut, altsammen bortkommen,
+
 
och platzen ligger öde.
+
(95) Mogens Paiiekis gaard, i grund nedbrut, altsammen bortkommen, och platzen ligger öde.
(96) Thoclerup gaarden, ehr och megit schamferit och schienclt.
+
 
 +
(96) Thoderup gaarden, ehr och megit schamferit och schiendt.
 +
 
 
(97) Jens Eschilsens gaard, nogit skient i atschillige maade.
 
(97) Jens Eschilsens gaard, nogit skient i atschillige maade.
 +
 
(98) Jacob Tömmermands gaard, ehr nogle vindiver borte.
 
(98) Jacob Tömmermands gaard, ehr nogle vindiver borte.
 +
 
(99) Peder Varbiergs huus, i grund nedbrut och bortstaalen, och platzen ligger
 
(99) Peder Varbiergs huus, i grund nedbrut och bortstaalen, och platzen ligger
 
öde.
 
öde.
(100) Anders i Traehauffven hans gaard, och megit schienclt.
+
 
 +
(100) Anders i Traehauffven hans gaard, och megit schiendt.
 +
 
 
(101) Niels Suors huus, ehr megit schamferit.
 
(101) Niels Suors huus, ehr megit schamferit.
 +
 
(102) Elline Erichs, haffver mist et huus.
 
(102) Elline Erichs, haffver mist et huus.
(103) Ane Mörten Fierkremmers gaard, ehr nogit spolerit med loffte och andit,
+
 
som ehr borte.
+
(103) Ane Mörten Fierkremmers gaard, ehr nogit spolerit med loffte och andit, som ehr borte.
(104) Kirchens 5 boliger med hoesliggende lade, megit spolerit, med clöre,
+
 
laase, hengsler och vindiver bortstollen.
+
(104) Kirchens 5 boliger med hoesliggende lade, megit spolerit, med döre, laase, hengsler och vindiver bortstollen.
(105) Börge Möllers 2 huse, slet spolerit och schient, ät inted andit igien staar
+
 
end tagen och nogle vegge.
+
(105) Börge Möllers 2 huse, slet spolerit och schient, at inted andit igien staar end tagen och nogle vegge.
(106) Jens Mands gaard, i grund ruinerit och bortstollen, och platzen ligger
+
 
öde.
+
(106) Jens Mands gaard, i grund ruinerit och bortstollen, och platzen ligger öde.
(107) Ole Schomagers gaard, megit ilde medfaren, vindiver, clöre, laase, lofftene
+
 
och somme huse nedbrut och megit schamferit paa tagene.
+
(107) Ole Schomagers gaard, megit ilde medfaren, vindiver, döre, laase, lofftene och somme huse nedbrut och megit schamferit paa tagene.
(108) Rasmus Poelsens gaard, och megit ilde schienclt, med clöre, laase, vindiver
+
 
och andit bortröffvit.
+
(108) Rasmus Poelsens gaard, och megit ilde schiendt, med clöre, laase, vindiver och andit bortröffvit.
 +
 
 
(109) Clemmed Fergemands huus, i ligemaacler megit ilde spolerit.
 
(109) Clemmed Fergemands huus, i ligemaacler megit ilde spolerit.
(4 v) (no) Johan Slagters gaard, megit ilde spolerit, alle lofftene affbrött, clöre,
+
 
vindiver, laaser och hengsler bortröffvit.
+
(110) Johan Slagters gaard, megit ilde spolerit, alle lofftene affbrött, döre, vindiver, laaser och hengsler bortröffvit.
(111) Inger Joen Smids gaard och hinclis vonninger, megit ilde medfaren,
+
 
clöre, loffte, vindiver, laase bortstollen.
+
(111) Inger Joen Smids gaard och hindis vonninger, megit ilde medfaren, döre, loffte, vindiver, laase bortstollen.
 +
 
 
(112) Ole Bagers gaard, i atschillige maade spolerit.
 
(112) Ole Bagers gaard, i atschillige maade spolerit.
(113) Kirstine salig Mester Hansis gaard, ehr megit spolerit med döre, laase,
+
 
vindiver. 11 em et huus i hauffven och fem boliger paa backen slett borttagenn,
+
(113) Kirstine salig Mester Hansis gaard, ehr megit spolerit med döre, laase, vindiver. 11 em et huus i hauffven och fem boliger paa backen slett borttagenn, och et huus i gaarden och borttagen.
och et huus i gaarden och borttagen.
+
 
Herforuden mange gierder och plancheverch, som menige mand haffver mist,
+
Herforuden mange gierder och plancheverch, som menige mand haffver mist, och grundene ligger under faefoed. Foruden i atschillige andre maader effterlat fienden til bytte bo och boschabs vare, megen saede vare och megit thömmer, baade eegh och fyr, som alt for vijtlöfftight ehr her at kunde specificeris. Item rugh, korn, hauffre, humble, malt, salt, sild och fische.
och grundene ligger under faefoed.
 
Foruden i atschillige andre maader effterlat fienden til bytte bo och boschabs vare, megen saede vare och megit thömmer, baade eegh och fyr, som alt for vijtlöfftight ehr her at kunde specificeris. Item rugh, korn, hauffre, humble, malt, salt, sild och fische.
 
  
 
Att vi i saa maader haffver effterkommit velvise borgemestere och raads taxt, som forschreffvit staar, och saa /disver/ i sandhed at verre, des till vindisbyrd haffver vi med voris egen hender her under bekrefftiget. Actum Helsingborgh
 
Att vi i saa maader haffver effterkommit velvise borgemestere och raads taxt, som forschreffvit staar, och saa /disver/ i sandhed at verre, des till vindisbyrd haffver vi med voris egen hender her under bekrefftiget. Actum Helsingborgh
Rad 227: Rad 258:
 
{{template1}}
 
{{template1}}
  
[[Kategori:Mantalslängder]] [[Kategori:Källor]]  [[Kategori:Helsingborg]]
+
[[Kategori:Övrig_Folkbokföring]] [[Kategori:Källor]]  [[Kategori:Helsingborg]]  [[Kategori:Horns_krig_(1643-1645)]]

Nuvarande version från 22 december 2010 kl. 20.53

Vykort över kärnan, ca1900
Helsingborg 1589
Karta över helsingborg från 1710

Besigtelse

Borgmästares och råds redogörelse för under 1643-1645 års krig vållad skadegörelse på bebyggelsen i staden. Daterad den 10 november 1645.

Anno 1645 denn 10. Novembris haffver vi underschrevne 8 mend effter velvise borgemester och raads befalningh effter deris udgiffne taxtis formeldningh grandschet och erfarit med alleryderste flied hoes menige borgerschabit i Nörre Rode her i Helsinborgh andlangendis hvis schade paa gaarde, huse och eyendomb och med indteppe omb deris hauffver. Daa befantis hoes enhver i saa maader som effterfölger:

(1) Först Else Bertils gaard, befantis gandsche megit spolerit, baade aff vindiffver, döre, laase, hengsler och mestendeel hindis loffte borte. Thilmed 7 bindinger huus gandsche nedbrut. Item 16 bindinger huus gandsche nedbrut. Noch 10 bindinger huus nederbrut och tömmered gandsche hendkommene.

(2) Ole Bertilsens gaard, ligemaade megit spolerit, mest alle hans loffte borte, döre vindiffver, laaser och hengsler slet borte.

(3) Hans Petris gaard, i lige maader saa skamferit och spolerit baade med hengsler, laase, döre och vindiffver slet borte.

(4) Lisbet Christoffers gaard, nogit spolerit med laase, hengsler och vindiffver.

(5) Rekardus Gieddis gaard, nogit spolerit med vindiffver och laase och nogle döre.

(6) Thiluff Kremmers gaard, megit spolerit baade med döre, laase, hengsler och nogle vindiffver och nogle hans loffte nederbrut.

(7) Niels Pouelsens gaard, och spolerit bade aff döre, laase, hengsler, vindiffver och nogit paa husene nedreffven.

(8) Salig Giertrud Anders Pedersens gaard, i ligemaade gandsche megit spolerit med vindiffver, döre, hengsler och laase.

(9) Matz Mogensens gaard, megit spolerit, baade med vindiffver, döre, laase, hengsler och nogen loffte. Item tvende hans boliger i ligemaade spolerit med hanebielcher och tagh affbrut, item plancheverch och gierder.

(10) Peder Nielsen Schomagers gaard, och nogit spolerit med vindiffver, döre och laase.

(11) Dirich Jacobsens gaard, megit spolerit och hans vonninge med loffte, döre, vindiffver, laaser och hengsler gandsche borte.

(12) Mette Peder Kremmers gaard, nogit spolerit med laaser och döre.

(13) Daniel Kremmers gaard, gandsche megit spolerit med döre, laase, vindiver, hengsler och nogen lofft.

(14) Peder Vesselsens gaard, och megit spolerit med vindiffver, loffte, thagh, laase, döre, och hengsler.

(15) Peder Laursens gaard, megit spolerit och en andeel ruinerit, som ehr 20 bindinger nyt huus nedbrut aff Svendsche och igien paa slotted opsat, som alle vitterligt ehr. Item 6 veggerum huus nedbrut och bortkommene. Item döre, laase, vindiffver och en deel loffte nedbrut och bortkommene. Item jernkachelouffn och andit.

(16) Albret Jörgensens gaard, megit ille spolerit mecl laase, hengsler, vindiffver, döre och loffte borttagene.

(17) Item en anden hans gaard, 16 bindinger huus och paa slotted opsat, som alle vitterligt ehr.

(18) Söeffren Michelsens gaard, i ligemaade megit spolerit med laase, döre, hengsler, vindiffver och en andeell loffte affbrut och hanebielcherne i husene bortkommene.

(19) Laurs Contrafeyers gaard, nogit spoleri t, nogit paa loffted och döre,laase och vindiffver.

(20) Jacob Hanschemagers gaard och (21) Hans Rimmesniclers gaard, ehre gandsche spolerit, at intedigien staar uden tagen och veggene.

(22) Borgemest er Jesper Pedersens gaard, och megit spolerit, baade vindiver, döre, laase, hengsler gandsche borte. Item en hans ladegaarde, deraff nederbrut aff fienderne 29 bindinger huus och slet forkommen och opbrent. Item sex hans leyeboliger och i ligemaader spolerit. Item en anden hans ladegaard ochsaa spolerit och kachellouffne aff samme huuse och gaarde bortkommen.

(23) Anders Haagensens gaarcl, ehr och megit spolerit med vindiffver, döre, laase, hengsler och en andeel lofft affbrut. Item to hans boliger megit ille medfaren, at inted igien staar uden tagen och veggene.

(24) Borgemester Jens Christeiisens gaard, nogit spolerit inden udi med laase, hengsler, dörre, vindiffver och skorsteeiisiern.

(25) Jacob Hansens gaard, ehr nogen vindiffver, laase, döre och nogen loffte borte.

(26) Hans Kremmers gaard, ehr och spolerit med vindiffver, döre, laase och nogen loffte bortkommene.

(27) Aage Slachters gaard, ehr och spolerit med döre, laase, vindiffver och nogen loffte bortkommene.

(28) Jens Gryclestöbers lofft, döre, vindiver och laase var megit borte.

(29) Een boligh i Fulesangh, som Lisebet Christoffers tilkommer, ehr gandsche nedbrut, och platzen ligger öde.

(30) Hans Aagesens gaard slet nedbrut, och platzen ligger öde.

(31) Birrite Tholffs boligh, och nedbrut.

(32) Jep Tömmermands gaard, och slet nedbrut.

(33) Strandmöllen ehr och gandsche nedbrut.

(34) Niels Salomonsens gaard, och megit spolerit med vindiver och döre.

(35) Mörten Urtegaardsmands huus, ehr och megit spolerit med döre, hengsler, laase och vindiver.

(36) Jens Reinesens huus, ehr och megit forderffvit.

(37) Laurs Holstis huus, ehr och spolerit med döre, laase och hengsler.

(38) Anders Nielsens gaard, ehr och megit spolerit med döre, laase, hengsler, vindiver och nogen andeel lofft.

(39) Mörten Dragers gaard, deraff nedbrutt 5 bindinger huus och paa slotted opsat aff fienderne.

(40) Svend Möllers huus, gandsche spolerit och en affside nedbrut.

(41) Ole Kremmers gaard, ilde spolerit med loffte, döre, vindiver, laase slet borte och endeel nedbrut.

(42) Niels Bagers gaard, deraff spolerit vindiver och döre.

(43),(44) Niels Koldings tvende gaarder, megit spolerit, baade en andeel loffte och laase, döre, vindiver och hengsler borte.

(45) Hans Matzens gaard och boliger, megit spolerit mecl döre, laase, vindiver och hengsler. Item en boligh gandsche nedbrut, och platzen ligger öde.

(46) Mauritz Pedersens tvende boliger, och megit spolerede.

(47) Jens Nielsens gaard, megit forderffvit med loffter nogle nedbrut, laase, döre, hengsler och vindiver borte.

(48) Claus Bryggers gaard, megit spolerit mecl vindiver och döre, hengsler och 5 bindinger huus nedbrut och lofften nedbrut.

(z v) (49) Laurs Kielsens gaard, och spolerit med döre, laaser, hengsler och nogle bindinger huus nedreffven och loffte nedbruden.

(50) Karrine Per Oelsens gaard, gandsche nedbrut med tvende boliger, tilsammen 32 bindinger. Platzen ligger öde.

(51) Ole Möllers gaard, heraff bortkommen vindiver och döre.

(52) Rasmus Gundersens gaard, nogit spolerit med vindiver, döre, laase och en andeel loffte nedbrut och bortkommene.

(53) Peder Thuesens gaard, ehr megit spolerit.

(54) Ennert Pedersens gaard, med Renteboliger, ehr megit spolerede med döre, laase, vindiver och hengsler och en andeel boligh nedbrut.

(55) Hans Guldsmids huus, nogit spolerit med vindiver och döre.

(56) Peder Snidkers gaard i ligemaade.

(57) Hans Smids gaard i ligemaade.

(58) Kort Skreders huus och spolerit med laase, hengsler och döre.

(59) Skolen och skoletienernis cammere, ehre och megit spolerit, med vindiver, döre, laaser och hengsler slet borte.

(60) Ane Thomas Matz gaard, och nogit spolerit.

(61) Staffen Tuesens gaard, ehr och nogit spolerit.

(62) Barbra salig Jens Hansens boliger, och nogit spolerit.

(63) Kield Schreders huus, och nogit spolerit.

(64) Peder Bögis gaard, ehr slet spolerit och inted igien uden tagen och veggene.

(65) Jens Möllers gaard, och megit spolerit med döre, laase, vindiver och hengsler.

(66) Laurs Mortensens huus, gandsche nedbrut.

Herforuden menige borgerschabs teppe och plancheverch, baade i marchen omb deris jord och omb deris hauffver, ehr slet forrygt och bortkommene, och platzerne igien ligger öde och under faefod. Foruden hvis menige borgerschab megit beklager sigh, for hvis goetz och formue enhver sigh haffver effterlat, som mand iche kunde faa med sigh for iis schyld, som her iche kand specificeris.

Syndre Rode

(67) Befantis i velborne fru Liisebets gaard gandsche megit uclspolerit, at inted meer igien staar end taget och veggene.

(68) Raadhuset i ligemaader megit spolerit med döre, laaser och andit.

(69) Michell Beriders gaard, ehr och meget schiendt udi atschillige maade.

(70) Mester Rasmusis gaard, i ligemaade megit schient.

(71) Laurs schoemagers gaard, ehr megit udspolerit, baade loffte, döre, hengsler, laase, viiidiffver saavelsom i hans hoesliggende boliger meget ilde medfaren.

(72) Claus Snidkers gaard, i ligemaade spolerit gandsche megit.

(73) Laurs Guldsmids gaard, megit spolerit och schient i atschellige maade.

(74) Kirchens gaard, i ligemaade slet spolerit och en deel huse ruinerit, at inted igien staar uden tagen och veggene aff samme huus. Vindiffver, laase, döre, loffte slet borte.

(75) Peder Bagers gaard, ehr och noget spolerit i atschillige maade.

(76) Adam Vijntappers gaard, ehr 9 veggerum huus, ud til gaden slet nedbröt och opbrent och nu et rijsgierde i steden igienn indteppit, foruden vindiver, döre, laase, loffte aff de igien staaendis huse megit spolerit.

(77) David Pedhersens gaard, i ligemaade meget spolerit med döre, laase, hengsler och vindiver, meget henkommen, haanbielcherne nedslagen, byrennerne, panilleverch i ligemaade bortröffvit.

(78) Een gaard, som Karen Peder Vendelboes tilkommer, ehr och megit spolerit.

(79) David Davidsens gaard, ehr megit spolerit med vindiver, döre, laase, hengsler och megit aff lofftene nedbrut och bortkommen, ligesaa hanebielcherne.

(80) Ole Hattemagers gaard, ehr nogit schamferit.

(81) Een fattigh enche ved nauffn Kirstine Knuds, hindis gaard, megit ilde medfaren ät intecl andit igien staar end tagen och veggene, nogle huse slet ruinerit och skorstenen nedbrut. Döre, vindiver, laase slet borte.

(82) I lige maade Sivert Albretzens gaard, at inted andit end tagen och veggene igien staar.

(83) Thröels Schomagers gaard, i atschillige maade schamferit.

(84) Jens Schomagers gaard, ehr och meget spolerit i atschillige maader.

(85) Karine Per Vendelboes gaard, ehr megit skient, loffterne nedbrut, hanebielcher, laase, döre borttagenn.

(86) Niels Svorrers gaard, megit spolerit, vindiver, döre, laase och hengsler bortkommenn.

(87) Hans Nielsens gaard, ehr 10 veggerum huus nedbrut, med mere andit aff det igien staar ehr schient.

(88) Hans Muremesters gaard, iche dend hand iboer, ehr megit spolerit i mange maader.

(89) Jesper Rebslagers huus, paa hans reberbane, i grund nederreffvet.

(90) Anders Vognmands gaard, nogit spolerit.

(91) Mogens Tömmermands huus, slet borte.

(92) Peder Rebslagers hustru haffver och mist en andeel huse.

(93) Söeffren Tömmermands huus, och schamferit och en deel huse borttagenn.

(94) Jep Vognmand, een deel aff hans huse bort tagenn.

(95) Mogens Paiiekis gaard, i grund nedbrut, altsammen bortkommen, och platzen ligger öde.

(96) Thoderup gaarden, ehr och megit schamferit och schiendt.

(97) Jens Eschilsens gaard, nogit skient i atschillige maade.

(98) Jacob Tömmermands gaard, ehr nogle vindiver borte.

(99) Peder Varbiergs huus, i grund nedbrut och bortstaalen, och platzen ligger öde.

(100) Anders i Traehauffven hans gaard, och megit schiendt.

(101) Niels Suors huus, ehr megit schamferit.

(102) Elline Erichs, haffver mist et huus.

(103) Ane Mörten Fierkremmers gaard, ehr nogit spolerit med loffte och andit, som ehr borte.

(104) Kirchens 5 boliger med hoesliggende lade, megit spolerit, med döre, laase, hengsler och vindiver bortstollen.

(105) Börge Möllers 2 huse, slet spolerit och schient, at inted andit igien staar end tagen och nogle vegge.

(106) Jens Mands gaard, i grund ruinerit och bortstollen, och platzen ligger öde.

(107) Ole Schomagers gaard, megit ilde medfaren, vindiver, döre, laase, lofftene och somme huse nedbrut och megit schamferit paa tagene.

(108) Rasmus Poelsens gaard, och megit ilde schiendt, med clöre, laase, vindiver och andit bortröffvit.

(109) Clemmed Fergemands huus, i ligemaacler megit ilde spolerit.

(110) Johan Slagters gaard, megit ilde spolerit, alle lofftene affbrött, döre, vindiver, laaser och hengsler bortröffvit.

(111) Inger Joen Smids gaard och hindis vonninger, megit ilde medfaren, döre, loffte, vindiver, laase bortstollen.

(112) Ole Bagers gaard, i atschillige maade spolerit.

(113) Kirstine salig Mester Hansis gaard, ehr megit spolerit med döre, laase, vindiver. 11 em et huus i hauffven och fem boliger paa backen slett borttagenn, och et huus i gaarden och borttagen.

Herforuden mange gierder och plancheverch, som menige mand haffver mist, och grundene ligger under faefoed. Foruden i atschillige andre maader effterlat fienden til bytte bo och boschabs vare, megen saede vare och megit thömmer, baade eegh och fyr, som alt for vijtlöfftight ehr her at kunde specificeris. Item rugh, korn, hauffre, humble, malt, salt, sild och fische.

Att vi i saa maader haffver effterkommit velvise borgemestere och raads taxt, som forschreffvit staar, och saa /disver/ i sandhed at verre, des till vindisbyrd haffver vi med voris egen hender her under bekrefftiget. Actum Helsingborgh ut supra.

Niels Nilsen (för egen hand), Hans Madtzönn (för egen hand), Rasmus TömmerMand, Claus Snedker(för egen hand), Jens Eskellsen (för egen hand), Annders Mogens (för egen hand),Wilhelm Smid

Hvis ahnlanger siöes handell och brug, den hafver udi fredsthiid thilforn verit themmelig god, i dett her for byen haffver undertiden verit 5 och 6 skuder och hafft deres seglation paa adskillige haffner, baade paa Norghe och Thyskland, foruden her udi landene, mens er nu aftagen, formedelst lidit eller intid var ad forthiene for den store paalegh, de bleff med besvergid udi mange maader paa den staed, som de er ahnkommen, mens nu er formhodendis, effterdi kong. maij:tt haffver ladit denne skiöne broe legge her for byen, saa skibrum nogenledis for storm och uvher kand befriis, da beflitter vell de, som formuffe haffver, sig, saa ad siöfarten her effter thiltagis och kommer igien udi god brughetc., saa fremtt hans maij:tt effter voris underdanigste supplications formelding os naadigst ville med nogen åars friheder betencke etc.

Helsingborg ut supra. Borgemester och raad ibd.

Källa

Helsingborgs Historia Del. 3 sid. 323. (D. Kanc. B 112, Akter ang. Besigtelser paa Lenene i Skaane, Bleking og Halland i Henh. t. kgl. Missive 1645 7- 8. Oktbr. (J. T. 11, 162, 163) 1645-1646.)

Mall:Template1