Allerums by i Allerum

Från LuggudeWiki
Version från den 14 februari 2011 kl. 22.12 av Jerlerup (diskussion | bidrag) (l685 pag 191)
Hoppa till:navigering, sök
Välinge, Jonstorp och Farhult 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Allerum 1684.

Domboksmål och länsräkenskapernas domboksutdrag

1682 pag 107 Sahl Per Nilssons barn i Alrom enligt skiftet 27 Jann 1669. Son Peder Pedersen dotter Kristina Pedersdoter ett skiftesbrev 6 maij l6?2 där samma barn ärvt sin faders moder sahl Boel Nilsdoter i Allrom ett skifte den 14 febr 1677 där samma barn ärvt sin faderfader sahl Nils Pedersen i Alrom då,sonen Peder Pedersen för fyra år sedan med döden avgången så hans arvepart går till modern och systern. Bengt Månsen i Alrom hade på sin hustrus vägnar fått denna arvepart. Bengt Månsen tog själv något i värjemål. Framvistes ett skifte 12 juni l679 efter Måns Persen hustru i Alromb sahl Sidza Pedersdoter.[1]

1683 313

Kvartermästare Smitt hade köpt en skattegård i Alrom av Nils Persen som nu bor i Feninge Prästgård.[2]

1683 pag 315

Nils Persens hustru hette Hanna Ebbasdotter. Kvartermästare Schmitt och Margareta Andersdotter. Nils Persen var son till Per Tuesen (1684 pag 34)[3]

1685 pag 191

Måns Jepsen i Alrom instämt sal Måns Lars arvingar i Gröntemölla näml. mågen Nils Månsen Dottern Kretsen med hennes man Per Jönsen. Nils Månsen svarade på sin fästmö Inger Månsäotters vägnar. Hennes svärfader Måns Larsson var morfader till det omyndiga barnet Bengt Månsson. Plitens moder var gift med styffadern Per Jönsson. Per Jönsson hade fött styvsonen i nio år. (Måns Jeppsson var fader ?? pag 197)[4]

1685 pag 191

Måns Jepsson i Alrom emot sal Måns Larssons arvingar i Gröntemölla om barnagods näml. mägen Nils Månsson item dottern Kirstine med hennes man Per Jönsson. Häremot Nils Månsson uppå sin hustrus vägnar trolovad fästmö Inger Månsdotter att av detta barnagods emottog hans sahl svärfader Måns Larsson intet. Men bemälte sal man som var morfader till det omyndiga barnet Bengt Månsson förutom sin dotter som och piltens moder med styvfadern Per Jönsson. Per Jönsson hade som vittne Nils Hansson i Duestubbe. Per Jönsson förmente att då han skött pilten i nio år borde han gottgöras for detta (Se även 168? påg 528)

Bengt Månsson i Allrom uppbjuder 2 ggr den skatte jord i Allrom som på skiftet efter Måns Perssons här ibm är utlagt till sal Per Nilssoas dotter i Allrom vilken Bengt Månsson warit förmyndare för. Nils Gunnarsson i Allrom hade låtit ...... Nils Persson ibm angående skatterättigheten i det hemman Nils Persson åbor .. ..... Nills barn i Allrom tillföme . ..... ^Dt framlades ett skifte av 18/2 1680 efter sal Olof Nilsson i Allrom enligt vilket skatterättigheten skulle vara Olof Nils barn Nils och Per Olssöner förbehållen. Nils Gunnarsson visade ett Tingsbrev av 20/10 1680 vari fömäldes att N G och Pål Nilsson i Allrorn voro förlikte angående ryttarhållet av den skattegård Påhl Nilsson då brukade och Nils Gunnarsson är förmyndare för Påhl Nilssons styvbarn vilka ha part i samma gård. Nils Perssons skrift att barnnens moder för vilken Nils Gunnarsaon är förmyndare skall vara i krigstiden ...... och lämnat hemmanet No 5 Allroms By efter sig ...... . förlorat skatterattigheten ..... bevisas med Extrakt av nya Militie Jordeboken att No 5 Allroms By är 1/2 Cronohemman .... Han uppvisade uppvisade atädja av 14/2 l686 samt "på gården 6 åhra tijdh boöt"


Måns SWänsson i Öa ger karande till Pehr Assersson i ^llrom &åna Pehrsson i t>öshu It jftlof ; .Ohlsson i Gunnestorp och Pehr Erfwidsson i Esperöd för dess hustru» fädernearv så i lösöre som i fast egendom ...... ett skiftesbrev 27 juni 1669 efter sahl Pehr ..... att den 1/4 skattegård son sahl Pehr Nilsson påbodde .... vilken skatteratt tflåns Svenssons hustru nu allena tillkommer efter brodern som med henne *therutinnan participer ät* sedermera är död. Bengt Månsson i Allrom instämde Måns ^ehrsaon och Jöns Bengtsson i Allrcm för den skatte jord som på skiftet efter bemälte Måns Pehrssons hustru till sal Pehr Nilssons tailKX i Allrom dotter Kerstin blev utlagt 1/4 skattegård Pehr Nilsson i Allrom påbodde och dess dotter Kerstin Måns Svenssons nuvarande hustru ärftligen tillfallen är. 1692 6/10 Bengta Pehr Tuesson i Allrom ville ha uppläst vad hennes man Pehr Tuesson skrivit på sin sotsäng den 4 ^ujus enligt vilket yngste sonen Nilla skall hava kvarlåtenskapen. Ett skattehemman i Al Iran (nr 6) Per Bengtssons svarfader var Jöns Bengtsson i Allerum. Per Tufvesaon och Nils Pehrsson hade sålt detta hemman till Q,varterraastaren. 1699-01 påg 1?0 Kila Pehrsson i Allerum teatåoÉtac inlämnade en skrift att han är förord nåd san förmyndare för sin halrbroder Nils. Pehrsson 17 oct 1692 som icke är under sitt fulla förstånrl. Han. fick av rätten lov till tolv daler silrermynt årligen för dennes kläder och underhåll. Allerum ^<J Pehrsen Måns tafAmxxmn i Allerum instämt Bengt Månsson i Allerum och ^åns Sohnes i Öagtr angående det han mist av räntan på den skatterättighets part de tillagnat sig i Jöns Bengtssons gård i ^llerum . > Måns Sonesen frågade Måns Pehrsen om inte han fått ränta av gården sedan han trätt i äktenskap med Kirtine Pedersdoter vartill har: svarade jaa. Sdena frågade han om det legat något öde sedan Måns Pehrsen fått det under rusthåll. Svar? Nej. 1668 påg 119 Jep Monsen i JLlrom hade instämt Nils Ped rsen i Alrom med sönerna Peder & i Isen och Kilsen och sina egna söner Mogens Jepsen i Alrom Bent Jepsen och Möns Jepsen ibm angående den halva MkaJtiÄgård han åbot och nu överlåter till Mogens Jepsen och hans hustru Kirstine **onsdofcér (påg 151) 16? påg 199 Jens Andersen i ^ongsholt hade med fullmakt från Nils Persen i Alrom stämt ådser ? Ni Isen i -^Irom Boel Nilsdoter i Konsgholt med sin r Iw Laurs Laurisen i &ongsholt Tyre -^auridsdoter Ped r lauridsen i Alrom med d Iw Jep **onsen i Alrorn Måns Jepsen ibm ät Jens Anderaen på Nils Pers Skattegård i Alrom laujjuder den part i den gård i Alrom Nils Persen ibor som han före detta till sin sahl son Per ^ilsen avstått. Måns Persen i Alrom har stämt Nils Persen i Alrom ^sser Nilsen i Alrom Boel Nilsdoter i Kongsholti med sin Iw Laurs Laursen i ^ongsholt Tyre Laurisdoter Peder ^aurisen i Möns Jepesen ibm • 1675 påg 338 Stämda var Ana Pedersdote i Sinestorp Inger Anders Pers i ^ilborna Möns Perssen i Alrom Per luesen i Alrom Ollu Anders ?ers ibm Tyre Sahl Jens Pers i Alrom . Anna Pedersdoter * att en tid efter Boel lauridsdoter i Alrom var död kom Boel ^ens Pers -inger Sahl Anders Pers i *ilborna var Per ^ensens morsöster, lärs Jensen i Alron fromstod och sade att hans moder några gånger frågat Sahl fader "ens Persen hur mycket gods Per Jensen fick då svarade Sahl fader ät Per Bensen hade sin werge Per Rasmusen Risekatslösa där kunde han söka sitt arvegods. lé80 påg léO Nils Gunnarsen i Allerums Östergård stämt Poul Nilsen i -^Irom om barnagods som är jordegendom i Poul Ni Isens gård som Peder Tuwesen och Möns Pedersen i ålrom skall ha utlsgt. 11 påg 2é9 Nils Perens i A Ironis-f ad er var Per Tuesen. ." påg 280 Paul Nilsen hade instämt hustruns närmste f ränder faders broder Nils Gundersen i Alrom hennes sösters man Per Gyholt angående hans hustru Johanne ..... tt påg 310 Nils Eansen i ^uestub laurits Poulsen i Bohlet och Christen Bendsen i Gummarp ville avstå av den egendo^adsgård i Jlrom son Mona Monesn sist bode i till kronan 1671 påg 41 Per ^åna Måns i Alrom har stämt >*i Is Pedersen i Skoghuset Anders Anesren i Valinge angående en 3part i den halva skattegård han ibor och som min broder ^ils i Skoghus är förmyndare för och Anders Andersen har sin hustrus werge för arvslott efter hennes föräldrar. 1?01-Ö2 påg 177 Förmyndare® för Xia»3 Hanssons barm i A l le rum hade hade instämt atyvf ådern .Gunnar Perason för 150 dir fädernearv som efter barnens moder blev upprättat. Sf t er sal Haas Hansson var 2 kullar, Mpdem Kirstim gav vardera av sina egma barm 2 dir och en son 5^ öl** och sade att styvfadern skulle bevara dem. Kär det var skifte efter lians Hansson visade ÄstXBig ankarn em pung och 3ade att detta har jag ämau. Måns Jeppssom var barnens moders syskonbarn och bodde näst intill. När mamnen var död visade änkan honom att hon ställt 5° 31**;. i 3 knutar och sade att detta skall barnen ha. Dottern Kiriåi Hansdotter var 21 år sade att när styvfadern var koramen dit innan de voro vigda kallade hon honörn, dottern och somen Ångers ut i kaoirnarem att de skulle ge arvet till styvfadern att han skulle gömma det för dem. påg 185 Måns 3venssom'i Alleruni uppvisade ett köpebrev av dess svärfader Måns ibi^ uppå halva delen av dess skattegård. 1703 påg 211 Måns Persson £ar sålt halvdelen av sitt skattehemman Allerum ö till \ sin mag per* Andersson och dotter Rigel dafc 17 april 1703 påg 320 Nils persson i A l le ruin instämt Jon Persson ibm att emot t aga den vanvettiga .drängen Nils Perssons arvegods som återstår och Jon ej emottagit. Jon är drängens styvfader och dräjagen och allt hams gods skall léverreras till landskröna 12/10 1710 . Rus .t ha l lare n Per Andersson i Allerum stämt, fjärd ingaraa n Nils Persson asxia i Allerujn och dess son Ebbe Nilsson. 6/11 1711 Ett köpe bra v söm Lars Larsson i Allerum givet Ingel Svensson därstädes dat 3 febr 1711 a om är åess svåger ocii har dess hustrus syster på halva rusthållet

nr 80 som är ett skattehemman s / i

8/2 1712 Bönder* Insel Jönsson i Risekatslösa stämt Anders Jönsson i Sllerum som är sal iTisthållare Per Anderssons syskonbarn. Sal Per Anderssons halv^roder drängen Nils V Andersson i Kungshult. på sal Per Anderssons halvsyster änkan Elna .And e ra* of ter

  • -£ i Kungshult svarar Anders Jönssot och Nils Andersson. Angående rusthållet nr 79 som

- ^ sal Per Anderssono åbott. Ingel Jönsson berättar att detta..hemman tillhörde dess ^ ^T Måns Persson hade °V hustrus sal fader soiii dog för k år rsedam mem avstått hemmanet till sin mag Måns "*S Svensson för 8-9 år sedaa. Måns Svensson dog och Per Andersson fick ankan och ^ , , 1710 de fick ett barn drängen Andars Persson 8 ar. Modern dog och Per Ander3son ) gifta om sig nied Hiertru Håkansåotter. $ 15/2 1721 Hovslagaren KMUt Möller berättar att dess bostäl© Gatugårdem i Allerum år 1710 när krigsfolket marscherade därigenom blivit ruinerat/

  • « Jöns Jonsson i Allerum stämt Oluf Gudmundsson i Jons t or p om-han. Till svara för

rusthållet n** 80 i Allerum 3021 Nils Perason oah Ebbe Nilsson åbod^e. Jöns Joassoa har nu bekommit Ebbes änka. ^et är ett kronorusthåll som Nils Persson köpte sig i» i och efter honan dess soå Ebbe san inte efterlämnade några barn. Nu vill Jöns Jonsson veta öra han får bli vid hemmanet eller ^luf Gudmund a 3Ön san är forrnynåare för sal Ebbes broder vill tågat ernottaga det. Oluf Gudmundsson säger att ha u endast är förmyndais för en av Ebbes bröder man Per Kila son ar kommen till sin myndiga år och bör svara sjal

  • * Oluf Gudmundsson och Jöns Jnnsson förenade så att Jöns J nssom betalar till de

anhöriga för dess del i rusthållet näml. till åbbes. bröder Per Nilsson ocn Amders Nilsson och systern som Oluf Gudmundsson har till äkta.

Källor

  1. Kurt Bengtssons anteckningar
  2. Kurt Bengtssons anteckningar
  3. Kurt Bengtssons anteckningar
  4. Kurt Bengtssons anteckningar