Skillnad mellan versioner av "Allerums by i Allerum"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
(l685 pag 191)
Rad 53: Rad 53:
 
No 5 Allroms By är 1/2 Cronohemman .... Han uppvisade uppvisade atädja av 14/2 l686 samt "på gården 6 åhra tijdh boöt"
 
No 5 Allroms By är 1/2 Cronohemman .... Han uppvisade uppvisade atädja av 14/2 l686 samt "på gården 6 åhra tijdh boöt"
  
 +
== ????-tid (som ovan?) ==
 +
Måns Swänsson i Öager kärande till Pehr Assersson i Allrom Såna Pehrsson i
 +
Döshult Olof Ohlsson i Gunnestorp och Pehr Arfwidsson i Esperöd för dess hustrus
 +
fädernearv så i lösöre som i fast egendom ...... ett skiftesbrev 27 juni 1669 efter
 +
sahl Pehr ..... att den 1/4 skattegård som sahl Pehr Nilsson påbodde ....
 +
vilken skatterätt Måns Svenssons hustru nu allena tillkommer efter brodern
 +
som med henne "therutinnan participer är" sedermera är död. Bengt Månsson i Allrom instämde Måns Pehrsson och Jöns Bengtsson i Allrom för den skatte jord som på skiftet efter bemälte Måns Pehrssons hustru till
 +
sal Pehr Nilssons i Allrom dotter Kerstin blev utlagt.
  
Måns SWänsson i Öa ger karande till Pehr Assersson i ^llrom &åna Pehrsson i
+
Den 1/4 skattegård Pehr Nilsson i Allrom påbodde och dess dotter Kerstin
t>öshu It jftlof ; .Ohlsson i Gunnestorp och Pehr Erfwidsson i Esperöd för dess hustru»
 
fädernearv så i lösöre som i fast egendom ...... ett skiftesbrev 27 juni 1669 efter
 
sahl Pehr ..... att den 1/4 skattegård son sahl Pehr Nilsson påbodde ....
 
vilken skatteratt tflåns Svenssons hustru nu allena tillkommer efter brodern
 
som med henne *therutinnan participer ät* sedermera är död.
 
Bengt Månsson i Allrom instämde Måns ^ehrsaon och Jöns Bengtsson i Allrcm
 
för den skatte jord som på skiftet efter bemälte Måns Pehrssons hustru till
 
sal Pehr Nilssons tailKX i Allrom dotter Kerstin blev utlagt
 
1/4 skattegård Pehr Nilsson i Allrom påbodde och dess dotter Kerstin
 
 
Måns Svenssons nuvarande hustru ärftligen tillfallen är.
 
Måns Svenssons nuvarande hustru ärftligen tillfallen är.
1692 6/10 Bengta Pehr Tuesson i Allrom ville ha uppläst vad hennes man Pehr
+
 
Tuesson skrivit på sin sotsäng den 4 ^ujus enligt vilket yngste sonen Nilla
+
== 1692 6/10 ==
 +
Bengta Pehr Tuesson i Allrom ville ha uppläst vad hennes man Pehr
 +
Tuesson skrivit på sin sotsäng den 4 hujus enligt vilket yngste sonen Nilla
 
skall hava kvarlåtenskapen.
 
skall hava kvarlåtenskapen.
Ett skattehemman i Al Iran (nr 6) Per Bengtssons svarfader var Jöns Bengtsson
+
 
i Allerum. Per Tufvesaon och Nils Pehrsson hade sålt detta hemman till
+
== ???-tid /som ovan?) ==
Q,varterraastaren.
+
Ett skattehemman i Alrum(nr 6) Per Bengtssons svärfader var Jöns Bengtsson
1699-01 påg 1?0 Kila Pehrsson i Allerum teatåoÉtac inlämnade en skrift att han är
+
i Allerum. Per Tufvesson och Nils Pehrsson hade sålt detta hemman till
förord nåd san förmyndare för sin halrbroder Nils. Pehrsson 17 oct 1692 som icke är
+
Qvartesmästaren.
under sitt fulla förstånrl. Han. fick av rätten lov till tolv daler silrermynt årligen
+
 
 +
== 1699-01 påg 170 ==
 +
Nils Pehrsson i Allerum inlämnade en skrift att han är
 +
förordnad som förmyndare för sin halvbroder Nils Pehrsson 17 oct 1692 som icke är
 +
under sitt fulla förstånd. Han. fick av rätten lov till tolv daler silrermynt årligen
 
för dennes kläder och underhåll.
 
för dennes kläder och underhåll.
Allerum ^<J
+
 
Pehrsen
+
== ???-tid /som ovan?) ==
Måns tafAmxxmn i Allerum instämt Bengt Månsson i Allerum och ^åns Sohnes i
+
Måns Pehrsen i Allerum instämt Bengt Månsson i Allerum och Måns Sohnes i
Öagtr angående det han mist av räntan på den skatterättighets part de tillagnat
+
Öager angående det han mist av räntan på den skatterättighets part de tillägnat
sig i Jöns Bengtssons gård i ^llerum . > Måns Sonesen frågade Måns Pehrsen om
+
sig i Jöns Bengtssons gård i Allerum. Måns Sonesen frågade Måns Pehrsen om
 
inte han fått ränta av gården sedan han trätt i äktenskap med Kirtine Pedersdoter
 
inte han fått ränta av gården sedan han trätt i äktenskap med Kirtine Pedersdoter
vartill har: svarade jaa. Sdena frågade han om det legat något öde sedan Måns Pehrsen
+
vartill har: svarade jaa. Sedanfrågade han om det legat något öde sedan Måns Pehrsen
 
fått det under rusthåll. Svar? Nej.
 
fått det under rusthåll. Svar? Nej.
1668 påg 119 Jep Monsen i JLlrom hade instämt Nils Ped rsen i Alrom med sönerna
+
 
Peder & i Isen och Kilsen och sina egna söner Mogens Jepsen i Alrom Bent Jepsen
+
== 1668 pag 119 ==
och Möns Jepsen ibm angående den halva MkaJtiÄgård han åbot och nu överlåter till
+
Jep Monsen i Alrom hade instämt Nils Pedersen i Alrom med sönerna
Mogens Jepsen och hans hustru Kirstine **onsdofcér (påg 151)
+
Peder Nilsen och ?? Nilsen och sina egna söner Mogens Jepsen i Alrom Bent Jepsen
16? påg 199 Jens Andersen i ^ongsholt hade med fullmakt från Nils Persen i
+
och Mons Jepsen ibm angående den halva gård han åbot och nu överlåter till
Alrom stämt ådser ? Ni Isen i -^Irom Boel Nilsdoter i Konsgholt med sin r Iw Laurs
+
Mogens Jepsen och hans hustru Kirstine Monsdoter(pag 151)
Laurisen i &ongsholt Tyre -^auridsdoter Ped r lauridsen i Alrom med d Iw Jep **onsen
+
 
i Alrorn Måns Jepsen ibm ät Jens Anderaen på Nils Pers Skattegård i Alrom laujjuder
+
== 167? pag 199 ==
 +
Jens Andersen i Kongsholt hade med fullmakt från Nils Persen i
 +
Alrom stämt Adser Nilsen i Alrom Boel Nilsdoter i Kongsholt med sin r Iw Laurs
 +
Laurisen i Kongsholt Tyre Lauridsdoter Peder Lauridsen i Alrom med d Iw Jep Monsen
 +
i Alrom Måns Jepsen ibm at Jens Andersen på Nils Pers Skattegård i Alrom laubjuder
 
den part i den gård i Alrom Nils Persen ibor som han före detta till sin sahl
 
den part i den gård i Alrom Nils Persen ibor som han före detta till sin sahl
son Per ^ilsen avstått. Måns Persen i Alrom har stämt Nils Persen i Alrom
+
son Per Nilsen avstått. Måns Persen i Alrom har stämt Nils Persen i Alrom
^sser Nilsen i Alrom Boel Nilsdoter i Kongsholti med sin Iw Laurs Laursen i ^ongsholt
+
Asser Nilsen i Alrom Boel Nilsdoter i Kongsholt i med sin Iw Laurs Laursen i Kongsholt
Tyre Laurisdoter Peder ^aurisen i Möns Jepesen ibm
+
Tyre Laurisdoter Peder Laurisen i Mons Jepesen ibm.
1675 påg 338 Stämda var Ana Pedersdote i Sinestorp Inger Anders Pers i ^ilborna
+
 
Möns Perssen i Alrom Per luesen i Alrom Ollu Anders ?ers ibm Tyre Sahl Jens Pers
+
== 1675 pag 338 ==
i Alrom . Anna Pedersdoter * att en tid efter Boel lauridsdoter i Alrom var död
+
Stämda var Ana Pedersdoter i Sinestorp Inger Anders Pers i Filborna
kom Boel ^ens Pers -inger Sahl Anders Pers i *ilborna var Per ^ensens morsöster,
+
Mons Perssen i Alrom Per Tuesen i Alrom Ollu Andersdoters ibm Tyre Sahl Jens Pers
lärs Jensen i Alron fromstod och sade att hans moder några gånger frågat Sahl fader
+
i Alrom. Anna Pedersdoter att en tid efter Boel Lauridsdoter i Alrom var död
"ens Persen hur mycket gods Per Jensen fick då svarade Sahl fader ät Per Bensen hade
+
kom Boel Jens Pers ??? Inger Sahl Anders Pers i Filborna var Per Jensens morsöster,
 +
Lars Jensen i Alron fromstod och sade att hans moder några gånger frågat Sahl fader
 +
Jens Persen hur mycket gods Per Jensen fick då svarade Sahl fader at Per Jensen hade
 
sin werge Per Rasmusen Risekatslösa där kunde han söka sitt arvegods.
 
sin werge Per Rasmusen Risekatslösa där kunde han söka sitt arvegods.
lé80 påg léO Nils Gunnarsen i Allerums Östergård stämt Poul Nilsen i -^Irom om
+
 
barnagods som är jordegendom i Poul Ni Isens gård som Peder Tuwesen och Möns Pedersen
+
== 1680 pag 160 ==
i ålrom skall ha utlsgt.
+
Nils Gunnarsen i Allerums Östergård stämt Poul Nilsen i AIrom om
11 påg 2é9 Nils Perens i A Ironis-f ad er var Per Tuesen.
+
barnagods som är jordegendom i Poul Nilsens gård som Peder Tuwesen och Mons Pedersen
." påg 280 Paul Nilsen hade instämt hustruns närmste f ränder faders broder Nils
+
i Alrom skall ha utlegt.
 +
 
 +
== 680 sid 269 ==
 +
Nils Perons i Alroms fader var Per Tuesen.
 +
 
 +
== 1680 pag 280 ==
 +
Paul Nilsen hade instämt hustruns närmste fränder faders broder Nils
 
Gundersen i Alrom hennes sösters man Per Gyholt angående hans hustru Johanne .....
 
Gundersen i Alrom hennes sösters man Per Gyholt angående hans hustru Johanne .....
tt påg 310 Nils Eansen i ^uestub laurits Poulsen i Bohlet och Christen Bendsen i
+
 
Gummarp ville avstå av den egendo^adsgård i Jlrom son Mona Monesn sist bode i till kronan
+
== 1680 pag 310 ==
1671 påg 41 Per ^åna Måns i Alrom har stämt >*i Is Pedersen i Skoghuset Anders Anesren
+
Nils Hansen i Duestub Laurits Poulsen i Bohlet och Christen Bendsen i
i Valinge angående en 3part i den halva skattegård han ibor och som min broder ^ils
+
Gummarp ville avstå av den egendombsgård i Alrom som Mons Monsen sist bode i till kronan
 +
 
 +
== 1671 pag 41 ==
 +
Per Måns Måns i Alrom har stämt Nils Pedersen i Skoghuset Anders Andersen
 +
i Valinge angående en 3part i den halva skattegård han ibor och som min broder Nils
 
i Skoghus är förmyndare för och Anders Andersen har sin hustrus werge för arvslott
 
i Skoghus är förmyndare för och Anders Andersen har sin hustrus werge för arvslott
 
efter hennes föräldrar.
 
efter hennes föräldrar.
1?01-Ö2 påg 177 Förmyndare® för Xia»3 Hanssons barm i A l le rum hade hade instämt atyvf
+
 
ådern .Gunnar Perason för 150 dir fädernearv som efter barnens moder blev upprättat.
+
== 1701-1702 pag 177 ==
Sf t er sal Haas Hansson var 2 kullar, Mpdem Kirstim gav vardera av sina egma barm
+
Förmyndare för Nils Hanssons barn i Allerum hade hade instämt atyfadern. Gunnar Persson för 150 dir fädernearv som efter barnens moder blev upprättat. Efter Hans Hansson var 2 kullar, Modem Kirstim gav vardera av sina egna barn
2 dir och en son 5^ öl** och sade att styvfadern skulle bevara dem. Kär det var
+
2 dlr och en son 50 dlr och sade att styvfadern skulle bevara dem. När det var
skifte efter lians Hansson visade ÄstXBig ankarn em pung och 3ade att detta har jag
+
skifte efter Nils Hansson visade änkan en pung och sade att detta har jag
ämau. Måns Jeppssom var barnens moders syskonbarn och bodde näst intill. När mamnen
+
ännu. Måns Jeppsson var barnens moders syskonbarn och bodde näst intill. När mannen
var död visade änkan honom att hon ställt 5° 31**;. i 3 knutar och sade att detta
+
var död visade änkan honom att hon ställt 50 dlr i 3 knutar och sade att detta
skall barnen ha. Dottern Kiriåi Hansdotter var 21 år sade att när styvfadern var
+
skall barnen ha. Dottern Kirssi Hansdotter var 21 år sade att när styvfadern var
koramen dit innan de voro vigda kallade hon honörn, dottern och somen Ångers ut
+
kommen dit innan de voro vigda kallade hon honom, dottern och sonen Anders ut
i kaoirnarem att de skulle ge arvet till styvfadern att han skulle gömma det för dem.
+
i kammarem att de skulle ge arvet till styvfadern att han skulle gömma det för dem.
påg 185 Måns 3venssom'i Alleruni uppvisade ett köpebrev av dess svärfader Måns ibi^
+
 
 +
== 1701-1702: pag 185 ==
 +
Måns Svensson i Allerum uppvisade ett köpebrev av dess svärfader Måns ibid
 
uppå halva delen av dess skattegård.
 
uppå halva delen av dess skattegård.
1703 påg 211 Måns Persson £ar sålt halvdelen av sitt skattehemman Allerum ö till \
+
 
sin mag per* Andersson och dotter Rigel dafc 17 april 1703
+
== 1703 pag 211 ==
påg 320 Nils persson i A l le ruin instämt Jon Persson ibm att emot t aga den vanvettiga
+
Måns Persson har sålt halvdelen av sitt skattehemman Allerum ö till \
.drängen Nils Perssons arvegods som återstår och Jon ej emottagit. Jon är drängens
+
sin måg per Andersson och dotter Rigel dat 17 april 1703
styvfader och dräjagen och allt hams gods skall léverreras till landskröna
+
 
12/10 1710 . Rus .t ha l lare n Per Andersson i Allerum stämt, fjärd ingaraa n Nils Persson asxia i
+
== 1703 pag 320 ==
Allerujn och dess son Ebbe Nilsson.
+
Nils persson i Allerum instämt Jon Persson ibm att emot taga den vanvettiga
6/11 1711 Ett köpe bra v söm Lars Larsson i Allerum givet Ingel Svensson därstädes dat
+
drängen Nils Perssons arvegods som återstår och Jon ej emottagit. Jon är drängens
3 febr 1711 a om är åess svåger ocii har dess hustrus syster på halva rusthållet
+
styvfader och dränggen och allt hans gods skall leverreras till landskrona
; nr 80 som är ett skattehemman s / i
+
 
8/2 1712 Bönder* Insel Jönsson i Risekatslösa stämt Anders Jönsson i Sllerum som är sal
+
== 12/10 1710 ==
iTisthållare Per Anderssons syskonbarn. Sal Per Anderssons halv^roder drängen Nils
+
Rusthållaren Per Andersson i Allerum stämt, fjärdingsmqan Nils Persson i
V Andersson i Kungshult. på sal Per Anderssons halvsyster änkan Elna .And e ra* of ter
+
Allerum och dess son Ebbe Nilsson.
*-£ i Kungshult svarar Anders Jönssot och Nils Andersson. Angående rusthållet nr 79 som
+
 
- ^ sal Per Anderssono åbott. Ingel Jönsson berättar att detta..hemman tillhörde dess ^
+
== 6/11 1711 ==
^T Måns Persson hade
+
Ett köpebrev som Lars Larsson i Allerum givet Ingel Svensson därstädes det
°V hustrus sal fader soiii dog för k år rsedam mem avstått hemmanet till sin mag Måns
+
3 febr 1711 som är dess svåger och har dess hustrus syster på halva rusthållet
"*S Svensson för 8-9 år sedaa. Måns Svensson dog och Per Andersson fick ankan och
+
nr 80 som är ett skattehemman.
^ , , 1710
+
 
de fick ett barn drängen Andars Persson 8 ar. Modern dog och Per Ander3son )
+
== 8/2 1712 ==
gifta om sig nied Hiertru Håkansåotter. $
+
Bönderna Ingel Jönsson i Risekatslösa stämt Anders Jönsson i Allerum som är sal
15/2 1721 Hovslagaren KMUt Möller berättar att dess bostäl© Gatugårdem i Allerum år
+
Rusthållare Per Anderssons syskonbarn. Sal Per Anderssons halvbroder drängen Nils
1710 när krigsfolket marscherade därigenom blivit ruinerat/
+
Andersson i Kungshult. på sal Per Anderssons halvsyster änkan Elna Andersdotter
* « Jöns Jonsson i Allerum stämt Oluf Gudmundsson i Jons t or p om-han. Till svara för
+
i Kungshult svarar Anders Jönsson och Nils Andersson. Angående rusthållet nr 79 som
rusthållet n** 80 i Allerum 3021 Nils Perason oah Ebbe Nilsson åbod^e. Jöns Joassoa
+
sal Per Anderssono åbott. Ingel Jönsson berättar att detta hemman tillhörde dess hustrus sal fader
har nu bekommit Ebbes änka. ^et är ett kronorusthåll som Nils Persson köpte sig i
+
Måns Persson som dog för 4 år sedam men hade avstått hemmanet till sin måg Måns
och efter honan dess soå Ebbe san inte efterlämnade några barn. Nu vill Jöns Jonsson
+
Svensson för 8-9 år sedaa. Måns Svensson dog och Per Andersson fick änkan och
veta öra han får bli vid hemmanet eller ^luf Gudmund a 3Ön san är forrnynåare för sal
+
de fick ett barn drängen Andars Persson 8 år. Modern dog 1710 och Per Andersson
Ebbes broder vill tågat ernottaga det. Oluf Gudmundsson säger att ha u endast är förmyndais
+
gifte om sig med Giertru Håkansdotter.
för en av Ebbes bröder man Per Kila son ar kommen till sin myndiga år och bör svara sjal
+
 
* * Oluf Gudmundsson och Jöns Jnnsson förenade så att Jöns J nssom betalar till de
+
== 15/2 1721 ==
anhöriga för dess del i rusthållet näml. till åbbes. bröder Per Nilsson ocn Amders
+
Hovslagaren Knut Möller berättar att dess boställe Gatugården i Allerum år
 +
1710 när krigsfolket marscherade därigenom blivit ruinerat
 +
 
 +
== 15/2 1721 ==
 +
Jöns Jonsson i Allerum stämt Oluf Gudmundsson i Jonstorp om han vill svara för
 +
rusthållet nr 80 i Allerum som Nils Persson och Ebbe Nilsson åbodde. Jöns Jonsson
 +
har nu bekommit Ebbes änka. Det är ett kronorusthåll som Nils Persson köpte sig in i
 +
och efter honom dess son Ebbe som inte efterlämnade några barn. Nu vill Jöns Jonsson
 +
veta om han får bli vid hemmanet eller Oluf Gudmundson san är förmnyndare för sal
 +
Ebbes broder vill emottaga det. Oluf Gudmundsson säger att han endast är förmyndare
 +
för en av Ebbes bröder men Per Nilsson är kommen till sin myndiga år och bör svara själv.
 +
 
 +
== 15/2 1721 ==
 +
Oluf Gudmundsson och Jöns Jonsson förenade så att Jöns Jonsson betalar till de
 +
anhöriga för dess del i rusthållet näml. till Ebbes bröder Per Nilsson ocn Anders
 
Nilsson och systern som Oluf Gudmundsson har till äkta.
 
Nilsson och systern som Oluf Gudmundsson har till äkta.
  

Versionen från 15 februari 2011 kl. 12.25

Välinge, Jonstorp och Farhult 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Allerum 1684.

Domboksmål och länsräkenskapernas domboksutdrag

1682 pag 107 Sahl Per Nilssons barn i Alrom enligt skiftet 27 Jann 1669. Son Peder Pedersen dotter Kristina Pedersdoter ett skiftesbrev 6 maij l6?2 där samma barn ärvt sin faders moder sahl Boel Nilsdoter i Allrom ett skifte den 14 febr 1677 där samma barn ärvt sin faderfader sahl Nils Pedersen i Alrom då,sonen Peder Pedersen för fyra år sedan med döden avgången så hans arvepart går till modern och systern. Bengt Månsen i Alrom hade på sin hustrus vägnar fått denna arvepart. Bengt Månsen tog själv något i värjemål. Framvistes ett skifte 12 juni l679 efter Måns Persen hustru i Alromb sahl Sidza Pedersdoter.[1]

1683 313

Kvartermästare Smitt hade köpt en skattegård i Alrom av Nils Persen som nu bor i Feninge Prästgård.[2]

1683 pag 315

Nils Persens hustru hette Hanna Ebbasdotter. Kvartermästare Schmitt och Margareta Andersdotter. Nils Persen var son till Per Tuesen (1684 pag 34)[3]

1685 pag 191

Måns Jepsen i Alrom instämt sal Måns Lars arvingar i Gröntemölla näml. mågen Nils Månsen Dottern Kretsen med hennes man Per Jönsen. Nils Månsen svarade på sin fästmö Inger Månsäotters vägnar. Hennes svärfader Måns Larsson var morfader till det omyndiga barnet Bengt Månsson. Plitens moder var gift med styffadern Per Jönsson. Per Jönsson hade fött styvsonen i nio år. (Måns Jeppsson var fader ?? pag 197)[4]

1685 pag 191

Måns Jepsson i Alrom emot sal Måns Larssons arvingar i Gröntemölla om barnagods näml. mägen Nils Månsson item dottern Kirstine med hennes man Per Jönsson. Häremot Nils Månsson uppå sin hustrus vägnar trolovad fästmö Inger Månsdotter att av detta barnagods emottog hans sahl svärfader Måns Larsson intet. Men bemälte sal man som var morfader till det omyndiga barnet Bengt Månsson förutom sin dotter som och piltens moder med styvfadern Per Jönsson. Per Jönsson hade som vittne Nils Hansson i Duestubbe. Per Jönsson förmente att då han skött pilten i nio år borde han gottgöras for detta (Se även 168? påg 528)

Bengt Månsson i Allrom uppbjuder 2 ggr den skatte jord i Allrom som på skiftet efter Måns Perssons här ibm är utlagt till sal Per Nilssoas dotter i Allrom vilken Bengt Månsson warit förmyndare för. Nils Gunnarsson i Allrom hade låtit ...... Nils Persson ibm angående skatterättigheten i det hemman Nils Persson åbor .. ..... Nills barn i Allrom tillföme . ..... ^Dt framlades ett skifte av 18/2 1680 efter sal Olof Nilsson i Allrom enligt vilket skatterättigheten skulle vara Olof Nils barn Nils och Per Olssöner förbehållen. Nils Gunnarsson visade ett Tingsbrev av 20/10 1680 vari fömäldes att N G och Pål Nilsson i Allrorn voro förlikte angående ryttarhållet av den skattegård Påhl Nilsson då brukade och Nils Gunnarsson är förmyndare för Påhl Nilssons styvbarn vilka ha part i samma gård. Nils Perssons skrift att barnnens moder för vilken Nils Gunnarsaon är förmyndare skall vara i krigstiden ...... och lämnat hemmanet No 5 Allroms By efter sig ...... . förlorat skatterattigheten ..... bevisas med Extrakt av nya Militie Jordeboken att No 5 Allroms By är 1/2 Cronohemman .... Han uppvisade uppvisade atädja av 14/2 l686 samt "på gården 6 åhra tijdh boöt"

????-tid (som ovan?)

Måns Swänsson i Öager kärande till Pehr Assersson i Allrom Såna Pehrsson i Döshult Olof Ohlsson i Gunnestorp och Pehr Arfwidsson i Esperöd för dess hustrus fädernearv så i lösöre som i fast egendom ...... ett skiftesbrev 27 juni 1669 efter sahl Pehr ..... att den 1/4 skattegård som sahl Pehr Nilsson påbodde .... vilken skatterätt Måns Svenssons hustru nu allena tillkommer efter brodern som med henne "therutinnan participer är" sedermera är död. Bengt Månsson i Allrom instämde Måns Pehrsson och Jöns Bengtsson i Allrom för den skatte jord som på skiftet efter bemälte Måns Pehrssons hustru till sal Pehr Nilssons i Allrom dotter Kerstin blev utlagt.

Den 1/4 skattegård Pehr Nilsson i Allrom påbodde och dess dotter Kerstin Måns Svenssons nuvarande hustru ärftligen tillfallen är.

1692 6/10

Bengta Pehr Tuesson i Allrom ville ha uppläst vad hennes man Pehr Tuesson skrivit på sin sotsäng den 4 hujus enligt vilket yngste sonen Nilla skall hava kvarlåtenskapen.

???-tid /som ovan?)

Ett skattehemman i Alrum(nr 6) Per Bengtssons svärfader var Jöns Bengtsson i Allerum. Per Tufvesson och Nils Pehrsson hade sålt detta hemman till Qvartesmästaren.

1699-01 påg 170

Nils Pehrsson i Allerum inlämnade en skrift att han är förordnad som förmyndare för sin halvbroder Nils Pehrsson 17 oct 1692 som icke är under sitt fulla förstånd. Han. fick av rätten lov till tolv daler silrermynt årligen för dennes kläder och underhåll.

???-tid /som ovan?)

Måns Pehrsen i Allerum instämt Bengt Månsson i Allerum och Måns Sohnes i Öager angående det han mist av räntan på den skatterättighets part de tillägnat sig i Jöns Bengtssons gård i Allerum. Måns Sonesen frågade Måns Pehrsen om inte han fått ränta av gården sedan han trätt i äktenskap med Kirtine Pedersdoter vartill har: svarade jaa. Sedanfrågade han om det legat något öde sedan Måns Pehrsen fått det under rusthåll. Svar? Nej.

1668 pag 119

Jep Monsen i Alrom hade instämt Nils Pedersen i Alrom med sönerna Peder Nilsen och ?? Nilsen och sina egna söner Mogens Jepsen i Alrom Bent Jepsen och Mons Jepsen ibm angående den halva gård han åbot och nu överlåter till Mogens Jepsen och hans hustru Kirstine Monsdoter(pag 151)

167? pag 199

Jens Andersen i Kongsholt hade med fullmakt från Nils Persen i Alrom stämt Adser Nilsen i Alrom Boel Nilsdoter i Kongsholt med sin r Iw Laurs Laurisen i Kongsholt Tyre Lauridsdoter Peder Lauridsen i Alrom med d Iw Jep Monsen i Alrom Måns Jepsen ibm at Jens Andersen på Nils Pers Skattegård i Alrom laubjuder den part i den gård i Alrom Nils Persen ibor som han före detta till sin sahl son Per Nilsen avstått. Måns Persen i Alrom har stämt Nils Persen i Alrom Asser Nilsen i Alrom Boel Nilsdoter i Kongsholt i med sin Iw Laurs Laursen i Kongsholt Tyre Laurisdoter Peder Laurisen i Mons Jepesen ibm.

1675 pag 338

Stämda var Ana Pedersdoter i Sinestorp Inger Anders Pers i Filborna Mons Perssen i Alrom Per Tuesen i Alrom Ollu Andersdoters ibm Tyre Sahl Jens Pers i Alrom. Anna Pedersdoter att en tid efter Boel Lauridsdoter i Alrom var död kom Boel Jens Pers ??? Inger Sahl Anders Pers i Filborna var Per Jensens morsöster, Lars Jensen i Alron fromstod och sade att hans moder några gånger frågat Sahl fader Jens Persen hur mycket gods Per Jensen fick då svarade Sahl fader at Per Jensen hade sin werge Per Rasmusen Risekatslösa där kunde han söka sitt arvegods.

1680 pag 160

Nils Gunnarsen i Allerums Östergård stämt Poul Nilsen i AIrom om barnagods som är jordegendom i Poul Nilsens gård som Peder Tuwesen och Mons Pedersen i Alrom skall ha utlegt.

680 sid 269

Nils Perons i Alroms fader var Per Tuesen.

1680 pag 280

Paul Nilsen hade instämt hustruns närmste fränder faders broder Nils Gundersen i Alrom hennes sösters man Per Gyholt angående hans hustru Johanne .....

1680 pag 310

Nils Hansen i Duestub Laurits Poulsen i Bohlet och Christen Bendsen i Gummarp ville avstå av den egendombsgård i Alrom som Mons Monsen sist bode i till kronan

1671 pag 41

Per Måns Måns i Alrom har stämt Nils Pedersen i Skoghuset Anders Andersen i Valinge angående en 3part i den halva skattegård han ibor och som min broder Nils i Skoghus är förmyndare för och Anders Andersen har sin hustrus werge för arvslott efter hennes föräldrar.

1701-1702 pag 177

Förmyndare för Nils Hanssons barn i Allerum hade hade instämt atyfadern. Gunnar Persson för 150 dir fädernearv som efter barnens moder blev upprättat. Efter Hans Hansson var 2 kullar, Modem Kirstim gav vardera av sina egna barn 2 dlr och en son 50 dlr och sade att styvfadern skulle bevara dem. När det var skifte efter Nils Hansson visade änkan en pung och sade att detta har jag ännu. Måns Jeppsson var barnens moders syskonbarn och bodde näst intill. När mannen var död visade änkan honom att hon ställt 50 dlr i 3 knutar och sade att detta skall barnen ha. Dottern Kirssi Hansdotter var 21 år sade att när styvfadern var kommen dit innan de voro vigda kallade hon honom, dottern och sonen Anders ut i kammarem att de skulle ge arvet till styvfadern att han skulle gömma det för dem.

1701-1702: pag 185

Måns Svensson i Allerum uppvisade ett köpebrev av dess svärfader Måns ibid uppå halva delen av dess skattegård.

1703 pag 211

Måns Persson har sålt halvdelen av sitt skattehemman Allerum ö till \ sin måg per Andersson och dotter Rigel dat 17 april 1703

1703 pag 320

Nils persson i Allerum instämt Jon Persson ibm att emot taga den vanvettiga drängen Nils Perssons arvegods som återstår och Jon ej emottagit. Jon är drängens styvfader och dränggen och allt hans gods skall leverreras till landskrona

12/10 1710

Rusthållaren Per Andersson i Allerum stämt, fjärdingsmqan Nils Persson i Allerum och dess son Ebbe Nilsson.

6/11 1711

Ett köpebrev som Lars Larsson i Allerum givet Ingel Svensson därstädes det 3 febr 1711 som är dess svåger och har dess hustrus syster på halva rusthållet nr 80 som är ett skattehemman.

8/2 1712

Bönderna Ingel Jönsson i Risekatslösa stämt Anders Jönsson i Allerum som är sal Rusthållare Per Anderssons syskonbarn. Sal Per Anderssons halvbroder drängen Nils Andersson i Kungshult. på sal Per Anderssons halvsyster änkan Elna Andersdotter i Kungshult svarar Anders Jönsson och Nils Andersson. Angående rusthållet nr 79 som sal Per Anderssono åbott. Ingel Jönsson berättar att detta hemman tillhörde dess hustrus sal fader Måns Persson som dog för 4 år sedam men hade avstått hemmanet till sin måg Måns Svensson för 8-9 år sedaa. Måns Svensson dog och Per Andersson fick änkan och de fick ett barn drängen Andars Persson 8 år. Modern dog 1710 och Per Andersson gifte om sig med Giertru Håkansdotter.

15/2 1721

Hovslagaren Knut Möller berättar att dess boställe Gatugården i Allerum år 1710 när krigsfolket marscherade därigenom blivit ruinerat

15/2 1721

Jöns Jonsson i Allerum stämt Oluf Gudmundsson i Jonstorp om han vill svara för rusthållet nr 80 i Allerum som Nils Persson och Ebbe Nilsson åbodde. Jöns Jonsson har nu bekommit Ebbes änka. Det är ett kronorusthåll som Nils Persson köpte sig in i och efter honom dess son Ebbe som inte efterlämnade några barn. Nu vill Jöns Jonsson veta om han får bli vid hemmanet eller Oluf Gudmundson san är förmnyndare för sal Ebbes broder vill emottaga det. Oluf Gudmundsson säger att han endast är förmyndare för en av Ebbes bröder men Per Nilsson är kommen till sin myndiga år och bör svara själv.

15/2 1721

Oluf Gudmundsson och Jöns Jonsson förenade så att Jöns Jonsson betalar till de anhöriga för dess del i rusthållet näml. till Ebbes bröder Per Nilsson ocn Anders Nilsson och systern som Oluf Gudmundsson har till äkta.

Källor

  1. Kurt Bengtssons anteckningar
  2. Kurt Bengtssons anteckningar
  3. Kurt Bengtssons anteckningar
  4. Kurt Bengtssons anteckningar