Skillnad mellan versioner av "1684, vårtinget, Luggude häradsting, utdrag"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
 
Rad 26: Rad 26:
 
3
 
3
  
Lars Person i Ingellsträde meddelar rätten att han förlikts med [[Torkel_Åkesson|Torkill Ågeson]] i Tiöredh angående en skuld. Han har också förlikts med Niels Sönesson i Jonstorp.
+
[[Lars_Persson_i_Ingelsträde_(ca_1649-)|Lars Person]] i Ingellsträde meddelar rätten att han förlikts med [[Torkel_Åkesson|Torkill Ågeson]] i Tiöredh angående en skuld. Han har också förlikts med Niels Sönesson i Jonstorp.
  
  

Nuvarande version från 15 februari 2011 kl. 22.23

Luggude häradsting 27 feb-1 mars 1684

Utdragen har hämtats från Anders Bergs hemsida [1]. Utdragen har i vissa fall utökats av wiki-redaktörerna med kommentarer och citat ur de aktuella domböckerna. I de fallen står det skrivet vem som skrivit av vad.
"ANNO 1684 Den 27 Februarij blef rätt laga Häradz Winter tingh hållit uthj Låhgudu häradh på rättan tingstadh i Wähle."


1

Befallningsman Jacob Jönsson hade instämt gästgivare Jöns Trullsson [läs: Truedsson] i Mörarp angående en skuld, men båda parter "absenterade".

[1684vt nr 8]


2

Nämndeman Söne Hansson i Wähle och Niels Ohlss i Toderup instämmer Bengt Person i Giordzhöij angånde "resterande jordskyldh till Kråpz kyrckia", dels för ett år 4 år före krigsutbrottet, dels för 3 år under krigstiden. Bengt Person vill betala för året före kriget, men inte för krigsåren "alldenstundh hans gårdh blef uthj krigztijden alldeles uthplundrat med all annor hans löösören, så att han dherigenom ähr råkat uthi stoor armodh och fattigdöm, hwarföre han och måste quitterat och öfwergifwa gårdzbruket så att han nu intet mera brukar än 1 tunnelandh kyrckiojordh". Dannemännen Niels Jönsson i Giordzhöij och Niels Ohlss intygar riktigheten i berättelsen. Härpå får Bengt rättens attest.


3

Lars Person i Ingellsträde meddelar rätten att han förlikts med Torkill Ågeson i Tiöredh angående en skuld. Han har också förlikts med Niels Sönesson i Jonstorp.


4

Handelsmannen Johan Couster skall genom sin fullmäktige Andreas Hylteen ha instämt fru Pernilla Rosenkrantz, men Hylteen är själv inte närvarande och fruns betjänt Tufwe Trulsson "bekende för Rätten hans Principatinna intet wara citerat af Hylteen".


5

Kronobefallningsman Johan Joungh läser upp ett köpebrev från handelsmannen i Malmö Oluf Nielsson "på en dehl bönder uthj Rögla Gårdh och Godz för 7000 Dr Sm:t Capital" (dat. Malmö 26/8 1683).

"ANNO 1684 Den 28 Februarij Continuerade wijdare herridz Tinget, dock hwarken Cronans Befallningzman eller någon af Länsmännarne ware tillstädes."


6

Fru Edle Rosencrantz med sin fullmäktige Johan Christian Otto på [Kulla] Gunnestorp anmäler ett lägersmål, begånget på godset, mellan Boel Andersdotter från Gummarp och gifte mannen Niels Ingellsson, som flytt till "andre sijdan" [Danmark]. Boels far (som inte nämns vid namn) berättar att hon p.g.a. fallandesot inte kan närvara vid tinget. På fråga erkänner han att dottern visste att mannen var gift, men "att hon ähr een blått ung menniska". Det framgår ej om ett barn fötts.

Rättens dom:

Nils Ingelsson skall vid återkomsten till landet böta 80 daler silvermynt eller om han inte kan betala löpa sex gatlopp. Boel Andersdotter skall böta 40 daler silvermynt eller om hon inte kan betala skall hon hudstrykas [pryglas].


7

Fullmäktige Johan Christian [Otto] på [Kulla] Gunnestorp anmäler ytterligare ett lägersmål, begånget på godset, mellan Inger Hansdotter och "een ung karl" Lars Bengtsson. Ingers far Hans Jönsson på Domsteenen berättar att dottern "ähr kommen allaredo i barnsäng och hafwer ett spätt barn" och därför inte kan komma till tinget. Enligt fadern skall lägersmålet ha skett under äktenskapslöfte och parterna begär och får uppskov tills på lördag middag den 1 mars då "barnefaderen skall comparera om han henne will ächta".

[1684vt nr 31]

"Cronans Befallningszman Petter Strandbergh instälte sig wedh Tinget".


8

Befallningsman Jacob Jönsson på [Vrams] Gunnestorp begär resterande betalning av gästgivare Jöns Truedssons i Mörarp skuld. Jöns vidstår skulden som enligt "obligation" (dat. Mörarp 10/12 1682) löper på 23 daler 8 öre silvermynt, varav Jöns har betalt 8 daler.

Rättens dom:

Jöns Truedsson skall senast den 1 maj betala resterande 15 daler 8 öre silvermynt till Jacob Jönsson.


9

Fru Pernilla Rosenkrantz genom sin fullmäktige Tue Trulsson instämmer gästgivare Jöns Truedsson och hans son Niels Persson angående det hemman i Mörarps by som Jöns fått städsla med 3 års frihet, men som sonen Niels nu inte vill "bequemma" sig att mottaga eller bruka. Fullmäktige kräver att antingen fadern eller sonen tar bruket av gården, "i synnerheet effter fadren frijhetzåhren werkeligen åthniutit", samt att syn företas av gårdsbyggnad "medh all dess innandöme och tillbehörigheeter", skog, åker, äng och gärdsgårdar.

Till synemän av gården utses nämndemännen Niels Adtzarsson i Mörarp och Hans Knutsson i Ryketoffta och bönderna Oluf Axellsson i Jorshöij, Niels Pehrsson ib, Lars Jonsson ib och Ingeman Pärson ib.

Jöns Truedsson vill förlikas med herrskapet och erbjuder sig att reparera gården. Sonen nekar inför rätten att han inte vill mottaga gården.

Rätten ålägger Jöns att inställa sig hos herrskapet nästkommande måndag.


10

Gunill Jönsdotter i Jorshöij, änka efter Niels Hindrickss, har belägrats av en ryttare Berendt Errendtss: förut under Majorens men nu under ryttmästare Lybeckers kompani, och fött ett nu avlidet barn. Häradshövdingen frågar nämnden om hon tidigare i sitt änkestånd varit lättfärdig, men dessa har inget annat än gott att säga om henne före denna händelse.

Ryttmästare Lybecker skall tillskrivas angående ryttaren.

Rättens dom:

Gunill Jönsdotter skall böta 5 daler silvermynt och stå uppenbar skrift.


11

Uppbjudes 3:e gången skatterättigheten i en gårdspart i Allerum som kvartermästare Johan Smitt köpt av smeden Niels Persson i Fleninge. Niels Persson vidstår liksom tidigare köpebrevet.


12

Uppbjudes 1:a gången det 1/3 hemman i Allerum som kvartermästare Johan Smitt köpt av Per Tuhresson, "som ähr halfparten emot dhen andra dehlen han tillförende köpt af hans sohn Niels Pehrson". Per Tuhresson är närvarande för rätten och vidstår köpet.


13

Christen Bengtsson i Helsingborg har förlikts med Hindrick Person i Katzlösa angående en skuld, och har likaledes förlikts med Anders Simensson i Rya och Mårten Simensson i Katzlösa angående skulder.


14

Klockaren Christen Nielsson i Farhult har förlikts med Jöns Hansson i Hellieredh.


15

Rasmus Nielsson i Döshult har förlikts med Bengt Staffensson på Domsteen och Niels Ohlss: i Danhult angående skulder.


16

Niels Sönesson och Jon Ohlsson samt Niels Månsson har förlikts med Pehr Mårtensson och Lars Pehrsson på Höganäs.


17

Pehr Jönsson i Höllinge har förlikts med Anders Nielsson ib angående "skadegieldh på Bönesädh".


18

Pehr Påhlss: i Allerum har förlikts med Swen Månsson i Huuståffta, Pehr Jönsson i Esperedh, Gunnar Person i Wäsby, Anders Månsson i Wästra Klappe, Ebbe Swensson i Buskeredh, Pehr Jönsson på Hultet och Bengt Nielsson i Ingelsträdh angående skulder.


19

Jöns Bengtsson i Skoghuset har förlikts med hustru Kirstin Pehrsdotter i Hysgården angående en skuld.


20

Bengt Nielsson i Allerum har förlikts med Pehr Hansson i Swebergh och med Niels Grubb i Lydestadh angående skulder.


21

Pehr Andersson i Påttmiöholt har förlikts med ryttaren Erik Orre i Hågentorp angående en gryta.


22

Pehr Andersson i Påttmiöholt instämmer Pehr Måns Måns i Allerum angående en kista och 3 "Sdr" penningar.

Pehr Måns Måns berättar att "hans Sahl: fader" bett honom ta kistan ut ur Allerums kyrka och överföra till "andra sijdan" [Danmark] för att betala lösen. Detta skedde också men kistan och annat gods blev uppbränt. Vidare erkänner han att han fått en tunna öl "af hans moder, men dheremot wahr hans Sahl: fader honom skyldigh 3 Dr Smt".

Pehr Andersson svarar att öltunnan "som han bekom af hans moder, hörde honom till".

Rättens dom:

Pehr Måns Måns befrias från den uppbrända kistans betalning, men "dhe 3 Dr för 1 tunna öhl" måste han betala Pehr Andersson inom 6 veckor. "Hafwer Pehr Måns Måns lånt Pehr Anderssons Sahl: fader 3 Dr, så söke sin betallning hoos arfwingarne som hafwa ärfft".


23

Borgaren Sören Jöransson ifrån Helsingborgh bevisar sin "hemmel" till de omtvistade hästarna med hjälp av borgaren i Halmstad Lenardt Norstius. Jöransson, Norstius och kronans befallningsman [Petter Strandberg] är nu "wenl: och wähl förlijkt".


24

Nämndemannen Söne Hansson i Wähle och Nils Ohlsson i Toderup begär 6 års "jordskyldh till Kråpz kyrckia" på 9 öre silvermynt årligen av änkan Annes sal. Jöns Andersson. Änkan kan inte närvara p.g.a. "sitt siuklige och elendige tillståndh". Jöns Nielsson i Lågestorp och Hans Pehrsson i Wähle vittnar att änkan inte haft något gårdsbruk sedan hon blev utplundrad vid den danska arméns tåg från Christianstad 1676 och sedan dess har hon "måst hielpa sigh medh tiggarestafven, som hon och nu får till sitt lijfzuppehälle och dhe fattigas penningar i Kråpz kyrckia något åhrligen". De kärande begär dom i målet. Rättens dom:

Änkan befrias från sin skuld "för hennes stoora skröplig och elendigheet sampt fattigdom skull".


25

Nämndemannen Söne Hansson i Wähle och Nils Ohlsson i Toderup begär 7 års "jordskyldh till Kråpz kyrckia" på 10 öre silvermynt årligen av änkan Giertrudh sal. Bengt Hunes. Hennes broder och lagvärga (som inte nämns vid namn) vittnar att gården som hans syster åbodde 1676 blev av den danska armén som kom ifrån Christianstad "aldeles och totaliter ruinerat, hwilcket nämbden och hela menige allmoge nogsampt ähr witterligt, som dhe och bekende sant wara". Sedan dess har änkan levt inhyses hos brodern. .

Rättens dom:

Änkan befrias från sin skuld för sin fattigdoms skull.


26

Nämndemannen Söne Hansson i Wähle och Nils Ohlsson i Toderup begär resterande 3 års "jordskyldh i krigztijden till Kråpz kyrckia" på 10 öre silvermynt årligen av Alle Ebbeson i Holstrup. Denne svarar att "uthj dhe 3 krigzåhren blef han aldeles uthplundrat, så att han af sin ägendom icke kunne dhet ringaste Salvera", och begär att få bli befriad från sin skuld. Rättens dom:

Alle Ebbeson befrias från denna återstående skuld till Kropps kyrka.

"ANNO 1684 Den 29 Februarij Continuerades wijdare medh Tinget."


27

Ebbe Jönsson i Hyllinge har förlikts med Jöns Nielsson i Lågestorp angående 63 daler 18 öre silvermynt barngods efter Niels Jönsson i Fihlborna.

Ebbe Jönsson skall leverera de "pertzeler" [sannolikt kläder] som han emottagit, eller "i mangell dheraf penningar effter Verdict i skifftesbrefvett."

Rätten ålägger Jöns Nielsson att på tinget uppbjuda dessa "pertzeler" för att erhålla penningar till räntan på detta barngods, och att tills dess "hafva ett noga inseende att slijke pertzeler intet igenom hans wållande förderfvas och skemmas".


28

Lars Ohlsson i Biufztorp har instämt som vittnen Oluf Axellson i Jorshöij och Wilhelm Tuesson i Mörshöij angående "quarngrunden dher wid gården" (varför ärenden tas upp inför rätten framgår ej).

Oluf Axellson intygar att ingen kvarn funnits i Bjufztorp på 30 års tid, vilket han vet eftersom han "esomåfftast" varit där med sin sal. fader som var länsman "dher öfver bönderne".

Wilhelm Tuesson vittnar att han "fullkommeligen kan säija" att ingen kvarn funnits i Biufztorp på 52 års tid, och att hans sal. fader "uthij lifztijden sagt dhet han kunna minnas i 40 åhrs tijd dersammastädes ingen quarn stådt".


29

Nämndemannen Söne Hansson i Wähle och Nils Ohlsson i Toderup begär 4 års "jordskyldh till Kråpz kyrckia" av "Kråpz Prestegård".

Jöns Jönsson i Wähle och Jöns Pehrsson ib vittnar att prästgården låg öde i 3 års tid. Det 4:e året kom H:r Otto Frick, men han sådde inget det året "effter han war ogifft och icke heller då än ordinerat".

Kyrkoherde Otto Frick inlämnar en skriftlig protest (dat. 11/4 1683) vari han inte anser sig behöva "swara för Prestegårdens jordskyldh" förrän för år 1681.

Rättens dom:

Kropps prästgård befrias från 4 års skuld till Kropps kyrka.

"ANNO 1684 Den 1 Martij Continuerades medh Häradz Tinget."


30

Kronobefallningsmannen [Petter Strandberg] instämmer drängen Åge Ohlson i Allerum och Bengta Pehrsdotter i Nelagre för lägersmål "som skall wara begådt" i Bröda.

Åge nekar till anklagelsen, men "konan" Bengta bedyrar under ed med "gråtande tåhrar" att han är den rätte barnafadern och anför "wissa Circumstantier" (som inte närmare omtalas) för rätten. Det framgår inte om något barn har fötts.

Rättens dom:

Åge Ohlson döms till 40 daler silvermynt i böter och att "stå ett hårdt uppenbara [sic] kyrkiostraff" för att han "wrångeligen" för rätten velat förneka sanningen. Bengta Pehrsdotter döms att böta 20 daler silvermynt och stå uppenbar skrift.


31

Drängen Lars Bengtsson i Diuremåse erkänner att han belägrat Inger Hansdotter på Domsteen och vill ta sitt straff. Ingers far [Hans Jönsson] berättar att dottern inte kan komma till tinget för att hennes barn är sjukt.

Kyrkoherde H:r Niels Jonsson [Tulin] har låtit Inger 14 dagar före Michaelis och Lars onsdagen före Mickelsmäss stå skrift i Allerums kyrka innan de erhållit världslig dom. Rättens dom:

Lars Bengtsson bötar 40 daler silvermynt och "konan" Inger Hansdotter 20 daler silvermynt. Kyrkoherdens agerande "heemställes till H:r Biskopens och resterande Consistorij gottfinnande och Correction".

Kronobefallningsmannen [Petter Strandberg] framför att dessa böter inte bör tillfalla herrskapet [på Kulla Gunnarstorp], vilka underlåtit att instämma parterna till tinget, utan till kronan. Lars Bengtsson vittnar att han inte blivit instämd. Rätten beslutar att böterna ska tillfalla kronan.


32

Siune Bengtsson, prästens dräng i Wählinge, har belägrat Boel Olufsdotter som också tjänade i Prästgården.

Siune, som nu tjänar hos inspektor Hans Casperson i Wellinge Torp, är inte närvarande eftersom länsman inte visste vem som var barnafader. Boel erkänner för rätten att Siune är rätta barnafadern och att de bägge redan stått skrift hos kyrkoherden H:r Johan Erman i Wellinge kyrka, hon onsdagen före jul och han onsdagen därefter. Rättens dom:

Siune Bengtsson bötar 40 daler silvermynt och Boel Olufsdotter 20 daler silvermynt. Kyrkoherdens agerande "twärtemot uthgångne ordres" remitteras till biskopen och konsistoriet.


33

Ryttaren Mattz Ericsson under ryttmästare Pehr Ohlssons [Gisler] kompani bekänner sig ha belägrat Hanna Nielsdotter i Wästraby och vill gifta sig med henne, men har ännu inte fått tillstånd därtill av ryttmästaren. Ryttaren säger sig redan stått skrift hos kyrkoherde Johan Erman. Rättens dom:

Mattz Erson bötar 40 mark och "konan" Hanna Nielsdotter 20 daler och skall stå uppenbar skrift. Om tillstånd för giftermål ges slipper parterna böterna.


34

Ryttaren Lars Swensson tidigare under ryttmästare Pehr Ohlssons [Gisler] kompani men nu i ryttmästare Lybeckers värvning bekänner sig ha belägrat sin tjänstepiga Boel Pehrsdotter och vill gifta sig med henne, men har ännu inte fått tillstånd därtill av sin överordnade. Ryttaren säger sig redan stått skrift hos kyrkoherde Johan Erman [i Välinge]. Rättens dom:

Lars Swensson bötar 20 daler silvermynt och "konan" Boel Pehrsdotter 5 daler och skall stå uppenbar skrift. Om tillstånd för giftermål ges slipper parterna böterna.


35

Ryttaren Gabriel under Majorens kompani är inte tillstädes men berättas ha belägrat Kirstin Hansdotter. Majoren ska tillskrivas och "tillhålla" ryttaren till nästa ting. Kirstin ligger i barnsäng och kan inte närvara vid tinget. Rättens dom:

"Konan" Kirstin Hansdotter bötar 20 daler silvermynt och skall stå uppenbar skrift.


36

Kronobefallningsmannen [Petter Strandberg] lät "publicera åthskillige" brev och förordningar från kungliga rådet och generalguvernören. Dessa innehåll framgår inte, "uthan finnas annoterade uthj tingzprotocollet som ligger ad acta uthj häradzkistan".


37

Häradsskrivaren Oluf Larsson lät uppläsa "åthskillige" avkortningslängder. Vilka skatter detta gäller framgår inte, utan protokollet hänvisar till handlingarna i häradskistan.Mall:Template1