1631 07 28, Luggude, Kungen till Owe Gedde

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1631

Ur: Falkman, Ludvig B. Upplysningar om Kronans, Kyrkornas och Presterskapets inkomster af andeligt gods uti Skåne, Halland och Blekinge från äldre tider till år 1660 ; På Kongl. Maj:ts Nådiga Befallning författade och utgifne af Ludvig B. Falkman.. 1848.


Konungen till Owe Gedde af Tommerup och hans arfvingar utgifna bytesbref, hvarigenom Gedde och hans arfvingar få desse efterskrifne Våra och kronans gårdar och gods uti Vårt land Skåne liggande, som äro först uti Södra Åsbo härad, i Quiinge socken, i Tranerups by fyra jordegna gårdar, den ene Olof Svensson påbor, skyller årligen-------; den andre Sven Pofvelsson och Bengt Nilsson på bo, skylla årligen---------; den tredje Nils Kiells son och Jens Pofvelsson påbo, skylla årligen----; den fjerde Knut Andersson påbor, skyller årligen ------*-----; nock af en half jordegen gård, Torsten Bengtsson, skyller årligen--------; nock förebärande Torsten Bengtsson af en half fästegård, skyller årligen ------------; nock Brandhuset, som Nils Petersson påbor, skyller årligen smör 1 pund, gässen 1 VI mark; nock uti Luggude hårad, uti Katterups socken, "Skaufen mölle" (SKAVE, KATTARP);, Trued Jensson ibor, skyller årligen----------; nock uti Tarelt (FARHULTS) "socken, uti Norra "Helleröd" (HÄLJARÖD) en jordegen gård Matias Olsson påbor, skyller årligen 6 sk. grot, herregästeri 14 sk., gästerihafre 1 tunna och 1 skeppa, gästeri 6 hästar;

hvilka föreskrifne gårdar och gods, med all deras egendom, herlighet, ränta och rätta "tilliggelse", som år åker, äng, skog, mark, fiskevatten, fägång, vått och torrt, inom markeskäl och utom, alldeles intet undantaget i någon måtto, vid hvad namn det heldst är eller nämnas kan, som der nu tilligger och af Arilds tid tillegat hafver och bör dertill att ligga med rätta, förenämnde Owe, Gedde och hans arfvingar må och skola hafva, njuta, bruka och behålla till evinnerlig egendom; och kännas Vi... etc...

Fredriksborg den 28 Juli 1631.


Skånska Register N:o 5 fol. 33.