1588, Kullaberg, Helsingborgs län och rädslan för Spanska Armadan

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Kullens fyr 1619. (Av Anth Goeteris, http://www.fyr.org/Kullen.htm).

Kancelliets Brevböger 1588-1592

15. Aug. (Kbhvn)

Miss. til Steen Brahe. Der er kommen sikre Efterretninger om, at den engelske og spanske Skibsarmada have vaeret i Kamp, og at den engelske har beholdt Overhaand og drevet den spanske Armada ind i Nordsöen, hvor spanske Skibe ere sete omtrent mellem Embden og bremen.

Da de jo kunne komme närmere og närmere, maa der passes godt paa, at de ikke uformodet eller uden Kongens Vilje söge hans Lande og Havne, og at der kan ydes dem alvorlig Modstand, hvis de ville foretage sig noget fjendtligt mod hans Undersaatter, og det befales derfor Steen Brahe at lade lave Bavner paa Kulden og andre Sted er i hans Len [Helsingborg] längs med Strandsiden og sörge for, at der bliver holdt god Vagt ved dem baade Nat og Dag; hvis Vagten maerker noget til märkelige Skibe eller en Skibsflaade, skal den anstikke Bavnen, og derefter skal den närmestliggende Bavne taendes og saaledes videre, Bavn efter Bavn, Saa det kAn blive bekendt.

Han skal give Almuen i Lenet Ordre til, at den saasnart den ser Bavnerne blive taendte, skal möde med Vaaben og Vaerger ved disse for at göre Modstand, hvis nogen vil foretage sig noget fjendtligt eller uden Tilladelse vil sege Land. Ved den yderste Bavne mod Söen skal han saette en paalidelig Karl til at have Opsigt med Vagten, men en, som har Forstand paa en Skibsflaade og paa, hvad Skibe der kommer, saa der ikke sker noget letfaerdigt.

— Postacriptum: Hvis der kommer nogle til Landet og de ville sende en Baad fra sig for at tale med nogen eller i andre umistankelige Erinder, skal han sörge for, at der ikke laegges dem Hindringer i Vejen eller göres Overfald paa dem, og at de henvises til ham, hvis de have noget venligt at andrage, men det maa ikke tillades dem at komme i Land med nogen samlet Hob.

Sk. T. 2, 9 b.

(— Lignende Miss. til Axel Gyldenstjerne om at lade holde Vagt alle Vegne i Norge, saerlig ved de bedste og fornemste flavne...)

Bavner = Vårdkasar