1549, Kattarp, Kongens och rigens raads dom

Från LuggudeWiki
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök
Allerums socken (+ Kattarp) 1684.

1549. Kongens og Rigens Raads Dom, hvorved en Gaard tildömmes Kronen som "Stadfallen" fordi den i flere Aar havde ligget i "Lemmelse"

Ur Gamle danske Domme, 1842, förste samling sidan 115. Kongens Retterting

Vor skickett for oss paa vortt Rettherting Per Truelsen i Selleberigh paa then ene och Bodill Jenssen uti Kattrup paa thendtt anden Siide om Thrette och Delle thennom emellom veritt haffuer om then Gaardtt uti Katterop, forne Bodill Jenssen och hans Broder utiboer, som Trudtt Mogenssen paa sin Høstrues Vegne hagde skøtt och soldtt Niels Benissen, och the paa begge Siider therpaa uti Rette lagde Dombreffue och mange andre Breffuo, som en Partt vor tuertt emodtt huerandre, och huer aff them myente segh att haffue stoor Rett til samme Gaardtt, tha bleff uti Rette lagt et Breff, som Poell Laurssen uti Haffbyrup, Anders Suendssen uti Kattrup, Per Nilssen, Rasmus Poelssen, Oluff Olssen och Nils Olssen ther sammesteds hagde udgiffuet under Datum MDXLIV, lydendis, att the hagdo vittnet, att forne Nils Bentssens Gaardtt uti Kattrup laa uti Lemelsse nogre Aar fore endtt forne Niels Benissen fick samme Gaardt &c. — Item ett anditt Breff, som Matts Nilssen, Byfogitt i Engelholm, hagde udgiffuitt under Datum MDXXXVIII, Iydendis, att then Tiidtt handtt hagde Befalingh uti Lunttgaardttherritt, tha laa samme Kronens Gaardtt Øde i Kattrup, och att handtt tha tilhialp forne Niels Bentssen att beside samme Kronens Gaardtt, och siiden Gaarden kom tha till Magtt, tha hagde Trudtt Mogenssen i Lydestad kendt seg till en Arffue paa sin Hustrees och synes Börns Vegne, och da hagde forne Niels Bentssen begiertt, att forne Trudtt Mogenssen ville sellige hannom samme Gaardt, huilckett forne Trudtt Mogensen och hagde giortt, epther sin Höstrues Raad och Sambtyck, och hagde skött hannom samme Gaardt indom IIII Tingstocke, som samme tuende Breffue therom ythermere uduiser och indeholler, mett mange flere Ordtt och Thale, thennom therom emellom vor; Tha epther Tiltall, Giensuar och epther slig Leylighet, som foruitt staar sagde vi ther saa paa for Rette, att eptherthi beuisseligtt r, att forne Gaardtt i Katterup haffuer leigit uti Lemelsse oc er therfor studfallen, tha bör forne Gaardt att voro och bliffue under oss, och Kronen all then Stundt och emeden the syv Mends Vitne staa vidt Magtt, som foruitt staar.

Datum Haffnie, Mandagen nest epther Syndagen Mrn (misericordia) Dni (3) uti vor eigen Neruerelste, neruendis Her Eski Bilde, Ritther, vor Hoffmesther, Johan Friis, vor Cantzeler, Erich Banner, D. R. M., Her Axell Bragde, Ritther, Knudtt Gyllenstiern, Her Otte Krumpen, Ritthier, Jörgen Lycke, Tagge Tott och Gabriell Gyldenstiern 1549.