1541, Allerum, Landbohistorisk Selskab 1541-218

Från LuggudeWiki
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök
Allerums socken 1684.


1AM DD XI, 1, ADK 1541 26/6 [218]

1: Alle men thettæ breff se eller høre lesse Hilsse wi menigh almoe som byggiæ och boo vdy allrum sogn Ewinnelig met gud 2: Gøre wittherlicht och kennis for allæ met thettæ vorth opnæ breff aar effther gudtz byrd mdxlj Søndagen nest effter sancti 3: Hanss baptiste dagh Var skicket for oss och for menig almoe som then dagh sognsteffnæ hiølle po allrummæ kyrke- 4: gordt Erligh och velbyrdigh quinnæ ffrw Annæ niels bradis til valløsse Hennis folmynnige budt jørien mortensß ok 5: segh lydeligen fore sporde met sognmen och menig almoe som then dag sognsteffnæ søcht haffde Om ther var 6: nogen ong eller gammel Ther haffde hørt eller sport vdy sanningen Ath ther var illet eller kert po en gord som 7: liggher vdy dyuramosse som perknutsß nw poboer Vdy suo long tid som per lang haffde hannum i syn fry heffdt och 8: værie Och sidan haffde nielsbrade hannum vdy syn fry heffdt och værie po syn hustrues vegnæ ffru Annæ perlongis 9: dotther vyllet och okerdt Intil nw her maurisiepsß fik hannum til segh Hwor hans adkommæ var ther til vede vi 10: inthet at siæ aff Tho utmeltis tisse effter screffnæ xii dannemen Som er først her clement ionsß prest i allrum niels iepsß 11: sogndiegn ibidem veste i laueryd Olapersß i dyssolth iep annersß i allrum ebbe ibidem suenpoelsß ibidem iep poilsß ibidem per- 12: nielsß ibidem bent mickilsß ibidem herdyr persß i brødæ polsß i gummerp The udginge i gen velberoddæ inkomme 13: ok sagde Ath the aldrig haffde hørt eller sport at ther var nogen tid Illet eller kert po forscreffne gord vdy per longiss 14: tid eller nielsbradis tidh i follæ xxxvi aar och meræ Tesligist framgik knut persß perknutsß fadyr, Som ennw er 15: vdy gorde met syn søn perknutsß po forscreffne sognsteffnæ och bad han segh swo gud til hielppæ ath thet er mere en xxxvj 16: aar sidan ther han leyde samme gord aff per long Ath tisse forscreffne xii dannemend haffwæ swo vidnet for oss Thet vid- 17: ne vy po vor godæ tro siel och sanningen ok ydermere veliæ vidnæ och til sto met leffuandis røst Om behoff gørs 18: Til vidnisbyrd och bædre forwarinng bede vy hederligæ och fornumstige mend om therres insegle henggendis 19: her neden fore thettæ vort opnæ breff Som er her niels hemmyngsß vor sognæ prest och her Cleminth ionsß som 20: var sognæ prest til forscreffne allrum Giffwet och screffwet aar dag ok sted som forscreffwith staar. Item.

To nedhængende segl. nr. 1 bomærker. nr. 2 med en lilje i våbenet. Påskrift: En dom til fru Anna Niels Brades 1541 Allerum. 12. 1541. Fascic. 11 No. 11. No. 1.

Status Namn Kommentar
1AM DD XI, 1 Ingen annan kommentar = bönder
Man Niels Nielsson Brahe Brahe Niels Nielsen til Vanås og Vittskövle (d 10.6.1529) g m Anne Pedersdatter Lang Vollsjö
Hustru Anne Pedersdatter Lang Brahe Niels Nielsen til Vanås og Vittskövle (d 10.6.1529) g m Anne Pedersdatter Lang Vollsjö
kvinna Lang Anna Pedersdatter til Vollsjögård, Färs h (d 25.10.1551) g m Niels Nielsen Brahe til Vanås
Hustruns far Peder Jepssen Lang Lang Anna Pedersdatter til Vollsjögård, Färs h (d 25.10.1551) g m Niels Nielsen Brahe til Vanås ; Lang Peder Jepsen, hr til Vollsjögård og Solbjerg (lever 1510 er d 6.9.1511) g m Kirsten Eriksdatter Bille
Hustruns mor Kirsten Eriksdatter Bille Lang Anna Pedersdatter til Vollsjögård, Färs h (d 25.10.1551) g m Niels Nielsen Brahe til Vanås ; Lang Peder Jepsen, hr til Vollsjögård og Solbjerg (lever 1510 er d 6.9.1511) g m Kirsten Eriksdatter Bille
Man Mourids Jeppssen Sparre Sparre (i Skåne) Mourids Jepsen, hr, til Skurup, fra 1530 flyttet til Svaneholm, høvedssmand på Københavns slot m m (d 1.1.1534) 1.g g m Karine Pedersdatter Høeg Banner, 2.g g m Ide Thomesdatter Lange ;
ALLERUMS BY
Man Bent Mikkelsen
Man Clement Jonssen Clement Jonsen hr, tidl præst i Allerum, (lever endnu 1541)
Man Ebbe Anderssen?????
Man Jep Anderssen
Man Jep Poulssen
Man Jörgen Mortenssen Jørgen Mortensen bd ? fru Anne, Niels Brahes til Vollsjögård\'s fuldmægtig på Allerum sognestævne og på Luggude herredsting ;
Hustru Anne Jørgen Mortensen bd ? fru Anne, Niels Brahes til Vollsjögård\'s fuldmægtig på Allerum sognestævne og på Luggude herredsting ;
Man Knud Pederssen
Son Per Knudssen
Man Niels Hemmingssen Niels Hemmingsen hr, præst i Allerum ; Niels Jepsen bd, sognedegn i Allerum ;
Man Niels Jepssen Niels Hemmingsen hr, præst i Allerum ; Niels Jepsen bd, sognedegn i Allerum ;
Man Peder Nielssen
Man Svend Poulssen
BRÖDA
Man Herder Pederssen
DÖSHULT
Man Oluf Pederssen
DJURAMOSSA BY
Man Peder Knudssen
GUMMARP
Man Peder Olssen
LARÖD
Man Visti/Veste
Man KLAR


Mall:Template1