1539, Förordning om prästerna i Skånes inkomst

Från LuggudeWiki
Version från den 30 januari 2011 kl. 18.55 av Jerlerup (diskussion | bidrag) (Förordning om presternas i Skåne inkomster af år 1539.)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Förordning om presternas i Skåne inkomster af år 1539.

Ur: Falkman, Ludvig B. Upplysningar om Kronans, Kyrkornas och Presterskapets inkomster af andeligt gods uti Skåne, Halland och Blekinge från äldre tider till år 1660 ; På Kongl. Maj:ts Nådiga Befallning författade och utgifne af Ludvig B. Falkman.. 1848.


Wij Christian den tredje med Guds nåde, Danmarks, Norges, Wendes och Götes Konung, Hertig i Schleswig, Holstein, Slormarn och Ditmarschen, Grefve i Oldenborg och Dellmenhorst, hälse eder alla Våra kära undersåter, bönder och menige allmoge, som bygga och bo i (alla N.) härad, kärligen med Gud och Vår nåde;

Eftherthy Vi "förhört" bafva den tvedrägt och oenighet, som på några år emellan eder och edra sockenprester varit hafver och "Sognedegnen" (klockaren) om deras ränta och deras underhåll sig begifvit hafver; Thy hafva Vi nu låtit hitstämma för Oss alla häradsprostar, sockenpräster och klockare och desslikes alla kyrkovärdar och fyra aktade män af hvarje socken i hela Skåne, på det Vi kunde nu sjelf "höre" (ransaka om) samma tvedrägt och träta, som dem emellan är, och sedan förhandla och förlika derom, på det sådan tvedrägt och träta må förlikas och "adskilles" (upphöra), alt presterna må så mycket desto bättre lefva i endrägtighet, rolighet och kärlek tillhopa och sockenmännen må veta hvad de skola gifva deras socken-prester och -klockare årligen års och de med rätta pligtiga äro och icke hvarje år besväras af socken-presterna och -klockarna med någon ny pålaga,

så ock desslikes att socken-presterna och -klockarna deremot må veta, hvad de "endelig" (sluteligen, egentligen) kräfva skola af deras sockenmän och af dem "Rett pligtig ere" (rätteligen hafva att fordra) och icke yttermera att hafva behof hvart år att rklammere" (kifva) och träta med deras sockenmän om deras underhåll "og der"til med Tiden skall ikke blifve Bröst for" (så att derjemte icke med tiden skall blifva brist för) den fattiga allmogen på Guds rena och klara ord om deras salighet, då hafve Vi, med Våre älskelige Danmarks Rikes Råd och samtycke (förordnat) som nu härefter följer:

Först att alla sockenmän, bönder och "Boelsmsend" (husmän), "Gaardmaend" (åboar) och tjenstedrengar och alla de som "Kora-Saed bruger" (idka åkerbruk) skola "til gode Reede tiende" (rätteligen såsom tionde utgifva) hvar tionde kärf af all säd som sås och Gud låter växa, och samma tionde skall skiftas i tre delar: en till presten och en del till kyrkan och den tredje delen till Oss på stiftets vägnar;

desslikes skola de "tiende Höfvet" (utgifva hvart tionde hufvud) af alla kreatur, intet undantaget, höns, gäss, änder, föl, lam, getter, om de finnas, grisar, fisk, bisvärm och annat mera, som ställets Leylighed er eller tilsiger" efter gammal sedvana; och hvilken icke uti ett år lägger till så många kreatur, att de hafva 10 hufvuden, då skola de tillhopa räkna till ett annat år och till dess de hafva 10 hufvuden och sedan gifva presten af hvarje slag "dend x Höfvidt, af "samme Quaeg-Tiende skal og Praesten i hvert Aar hafve "sin Skyld, udi dette Aar nyder sin Helgen Skyld," och icke längre utan sockenmännen vilja välvilleligen gifva honom den yttermera, må stå i deras magt;

Item skola sockenmännen i hvarje socken göra deras prest 3 offerdagar och "Kiör"mösse-Dag" *) om året, som är påsk- pingst- och jul- dagarna, och då offra så mycket, som Gud "schiuder" honom i hågen; Item skall "hvert Menniske," undantaget "Vey-Folk,"som icke annamma sacramentet, gifva sin sockenprest 5 sk., kyrkan 5 sk. och klockaren 2. sk., och annat ungt folk hälften så mycket till "Jordefaerd;"

Item "Siele-Gavesom Gud "schiuder ham i Hve;" Item skall hvar brud gifva sin sockenprest 6 sk. och klockaren, som gammal sedvana är; Item, hvilken qvinna, som går i kyrkan efter sitt foster, gifva sin sockenprest 4 och klockaren 1 sk. och derefter hafva sin helgonskyld 2 skeppor "korn" (säd) af hvar sockenman, hvilken skick Vi vilja alltid härefter så fast och obrottsligen hållas skall, och skola sockenmännen derutöfver icke besvär ras af deras socken-prester eller -klockare hvarje år med nytt pålägg;

Thy bedje Vi alla och en hvar särdeles och strängeligen bjude, att en hvar härefter "tiltaenker' (ihågkommer) att gifva och rätteligen förnöja sin sockenprest och sockenklockare samma deras rättighet efter Vår förordning, som Vi nu derpå gjort hafva, och desslikes gifva Oss Vår part och kyrkan sin part, som föreskrifvet slår, så framt i viljen att eder sockenprest och sockenklockare skola göra eder den tillbörliga tjenst och redelighet, som de eder skyl- diga äro;

befinnes ock någon eder häremot att göra, då vilje Vi Våra fogdar och länsmän härefter allvarligen hafva befallt, alt straffa deremot som bör straffas öfver dem, som detta Vårt bref och bud icke hålla eller agta vilja; thy un- derlåten det ingalunda.

Gifvit uti Vårt kloster Herritzwadt, Fredagen näst efter Fruedag nalivitatis Anno MDXXXIX. Under Vårt Signet