Ödåkra, Fleninge

Från LuggudeWiki
Version från den 29 december 2010 kl. 22.36 av Martinbrandt (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '==Onsdagen den: 11 Augusti: 1669.<ref>SE/LLA/10879 Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:36 (1669-1671) Bild 68 / sid 65</ref>== for Retten fram kom: Peder Tygeson i Öage...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Onsdagen den: 11 Augusti: 1669.[1]

for Retten fram kom: Peder Tygeson i Öager: och Paull Tygeson i Slußaß: som paa deiris Egen och med arffuingars wegar i dag steder och framstå her deiris kiera broder Söne Tygeßon och hans hustru Bendte Gunnarisdatter i Öager: och deiris arffuingar Jt fuldkomen och war Jgien kalde[..] JordEyere: [...] paa den halffue gaard i Öager: for:e Söne Tygeson nu paa boer: och hans fader: Tyge Pederson til forne paa boede och fra döde, efftersom för:e Söne Tygeson den fierde part aff sin fader kiöfft haffr och den anden fierdepart arffuelig er tillfalden och der om J Reten[?] lagde först itt kiöbebreff som melder: Ao: 1663 den


25 Marti waar wj efftersk:ne Tyge Peders: i Öager och Söne Tyges: dersammanstedz forsamblede dersammanstedz och [..] da kombne J et Vueligt[?] kiöb och förligning om den halfue gaarde paart af den halfue gaard, som för:ne Tyge Pederson på boer som [samma?] 4rde part af all gården J siste eftersk:ne dennom [....] och på [...] Nembl: Peder Thygaßon i Öager och Poul Thygaßon i Slußås J så [...] som fölger at iag for:ne Tyge Pers: med min kiära hustrus willia och samptöche hafr bort solt för:ne gårdepart til min kiere sön, Söne Thyges: dersamanstedz aldt det wara kand, wed huad [...] det kand [....] det wara sig udj ager och Eng skouf och march: huus och bygning, gaardz[..] och haffue [..] [......] tagendis i for:e maader. och kierendis Jag for:ne Tyge Perßon at haffue opbaarit [.........] wed den siste pengr med den förste for for:e gaardepart J alle maader, dißligest[?] laffuer Jag forsk:ne Tyge Pederson at giffue for:ne Sönne Tygeßon her efter et Rigtig tingswinde naar hand ded begierer at han i sandhed er som försk:t stoor haffr iag for:ne Tyge Perßon Peder Tygeson i Öager och Poull Thygeson i Slusaaß til wieder stodfeste[..] waris [..........] Signatr: her nedan under trägt: Autum ut Supra


Som same for ligning for melte, End nu bleff i Retelagt, er forligning samptelig Sahl: Tÿge Pederßons arffuingar Jmellan: som melder, kierendis wj efftersk:ne Peder Thygeson i Öager Paul Tygeson i Slußaaß paa woris egna, Niels Hindrichßon i Tuurskiöb Niels Pederson i Myrrerup och Hans Knudsen i Fleninge paa waris hustrurs wegar at wj samtelig med woris kierre moeders Nemblig Kierstena Thyges i Öager hindis willie och goede [....] haffr sambtögt, Sönne Thygeßon i Öager och hans hustru Bendte Gundersdatter der samstedz att skulle haffue Nyde bruge och beholde den andre fierdepart aff den halffur Skattegaard i Öager och des tilligende som Sal: Tyge Pederßon tilforne paa boede och fra döde til Euindelig[?] Eyendom forhuar mandz tiltalle i alle maader soo uit[?] som tilfor:ne 4de part med Rete bör at Lige [...........] kommer och [...]for:e Söne Thygeßon och hans hustru haffur forsk:ne fierdepart Jmoed huus wj for:ne södskonde [....] Sahl: Mogens Thygeßon i Gundelunda haffur bekommit aff woris for elders boor och goeds ded waar sig pengr till gaardefester [kleder?] och [debliger]. Men der Jmoed skull waris kere moeder for:ne Kierstina Tyggis Nyde och beholde sit wnder [..] sin Liffstid, [...] for:ne Söne Tygeßon och hans hustru paa same halffue gaard som ded haffuer warit i hindis S. mandz tid [......] i alle maader at saa i samdhed er som forsk:et stoor haffue Vj for:e woris signater her under underträgt: Actum: Öager d 5 Julj 1669: heer efter war för:ne Söne Tygeson it JordEyer tingswinde begierandes och stoed för:ne Peder Tygeson och Paul Tygeson som paa deris Egen och Södskons wegar sam[.....]

i alle maaader som forsk:et stoor.

  1. SE/LLA/10879 Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:36 (1669-1671) Bild 68 / sid 65